Nalog supervizora kojim se imenuje gđa Ljiljana Orendi za člana Izborne komisije Brčko Distrikta i novčano kažnjavaju poslanici Skupštine Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjma koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Posebno ističući ovlaštenja supervizora koja su data stavom 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. marta 1998. godine koji navodi u određenom dijelu da „supervizor (…) u Brčkom ima ovlaštenja koja su istovjetna ovlaštenjima koja su data visokom predstavniku Bonskom konferencijom u decembru 1997. godine uključujući ovlaštenje da razriješi sa dužnosti bilo kog javnog zvaničnika za koga supervizor smatra da ne sarađuje na odgovarajući način sa njegovim nastojanjima da ostvari poštovanje Daytonskog mirovnog sporazuma, da ojača demokratske institucije u ovoj oblasti i da oživi lokalnu privredu“; i konstatujući da stav XI.2 zaključaka Bonske konferencije o implementaciji mira koja je održana 09. i 10. decembra 1997. godine propisuje da visoki predstavnik (i stoga, u skladu sa stavom 24 Dopusnke odluke, i supervizor) može da izda „obavezujuće odluke, kada on procijeni da je to neophodno… (koje) mogu da sadrže mjere protiv osoba koje obavljaju javnu službu“;
Nadalje konstatujući ovlaštenja supervizora koja su data stavom 9 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine i koji navodi u određenom dijelu da „kod svih naknadnih izbora u Distriktu, izborna pravila i pravo na glasanje uspostavljeno Statutom Distrikta u skladu su (koliko supervizor misli da treba da budu) sa relevantnim zakonima i propisima koji regulišu izbore, a supervizor određuje način nadziranja naknadnih izbora“;
Pozivajući se na Izborni zakon Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 i 33/08) i Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 17/08) (dalje u tekstu: “Izborni zakon Brčko Distrikta”) koji uređuje postupak izbora i sastav Izborne komisije Brčko Distrikta;

Podsjećajući na moj Nalog supervizora od 18. jula 2008. o Izbornoj komisiji Brčko Distrikta i kojim se Skupštini Brčko Distrikta nalaže da imenuje nove članove Izborne komisije Brčko Distrikta, u kojem se izričito konstatuje da se izbornim zakonima i Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta i Odlukom o kriterijima za određivanje broja članova Izborne komisije koju je donijela Centralna izborna komisija 08. maja 2008. propisuje da se Izborna komisija Brčko Distrikta proširi za dva člana tako da broji ukupno sedam članova;
Napominjući da me je stalno odlaganje rješavanja radnog statusa članova Izborne komisije Brčko Distrikta i imenovanja novih članova već primoralo da intervenišem u ovom procesu putem mog Naloga supervizora od 18. jula 2008. i mog pisma od 20. avgusta 2008. u kojem sam naložio poslanicima Skupštine Brčko Distrikta da imenuju dva nova člana Izborne komisije Brčko Distrikta najkasnije do 31. avgusta 2008. godine;
Uvažavajući trud Komisije za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetske komisije koji je uložila u intervjuisanje kandidata koji su se prijavili na pozicije članova Izborne komisije Brčko Distrikta i konstatujući da je gorepomenuta Komisija obezbijedila dovoljan broj u potpunosti kvalifikovanih kandidata Skupštini Brčko Distrikta od kojih su mogli da izaberu i imenuju dva nova člana Izborne komisije Brčko Distrikta koji bi odražavali sastav stanovništva Brčko Distrikta u skladu sa Statutom Brčko Distrikta i Ustavom Bosne i Hercegovine koji u preambuli definiše Bosnu i Hercegovinu kao državu koja se sastoji od: „Bošnjaka, Hrvata i Srba (..) kao konstitutivnih naroda (u zajednici sa ostalima)“;
Izražavajući žaljenje što su, od kada je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila da da saglasnost na imenovanje predloženih članova Izborne komisije Brčko Distrikta u junu 2007. godine, poslanici Skupštine Brčko Distrikta na očigledan način propustili da postupe u skladu sa zakonima, odlukama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mojim Nalogom supervizora od 18. jula 2008. i mojim pismom od 20. avgusta 2008. godine;
Bez obzira na moj Nalog supervizora od 18. jula 2008. i uprkos tome što je održala dvije redovne sjednice i dvije vanredne sjednice o značajnom trošku poreskih obveznika Distrikta, Skupština Brčko Distrikta je samo uspjela da se složi i imenuje jednog člana Izborne komisije Brčko Distrikta i suprotno Zakonu, mom Nalogu supervizora od 18. jula 2008. godine i mom pismu od 20. avgusta 2008. godine, je kolektivno odlučila bez i jednog glasa protiv da ponovo počne postupak odabira drugog kandidata, time dovodeći u pitanje integritet čitavog izbornog procesa i sastava Izborne komisije Brčko Distrikta koji je propisan zakonom.
Smatrajući da bi se potpunim pridržavanjem standarda ponašanja od strane svih javnih zvaničnika u Distriktu, uključujući, ali ne ograničavajući se na poslanike Skupštine Brčko Distrikta, trebalo da pruže najbolje moguće usluge stanovnicima Distrikta i da sačuva povjerenje javnosti i političku stabilnost u Distriktu;
Nakon što sam zaključio da su svojim postupanjem poslanici Skupštine Brčko Distrikta pokazali sramotno zanemarivanje Statuta Brčko Distrikta, zakona Brčko Distrikta i mojih naloga, kao i integriteta izbornog procesa i poreskih obveznika Distrikta čiji je mukotrpno zarađen novac protraćen održavanjem četiri sjednice Skupštine koje su se završile nazakonitim aktom;
Smatrajući za neophodno da ispravim propust Skupštine i riješim pitanje imenovanja za Izbornu komisiju Brčko Distrikta na način kojim će se omogućiti propisno i zakonito održavanje izbora u Distriktu 05. oktobra 2008. godine;
Imajući u vidu odgovornost Izborne komisije Brčko Distrikta u pripremi i rukovođenju organizacijom izbornog procesa i smatrajući da bi dva dodatna člana jedino učestvovanjem u predstojećim izborima stekla odgovarajuće iskustvo kako bi se osigurao minimum konitinuiteta za buduću Izbornu komisiju Brčko Distrikta;
Konstatujući da gospođa Ljiljana Orendi, kojase prijavila na mjesto člana Izborne komisije Brčko Distrikta, ispunjava navedene uslove i da je uspješno prošla postupak odabira kandidata koji je sprovela Komisija za izbor i imenovanja i mandatno-imunitetska komisija Skupštine Brčko Distrikta, da je na konačnoj listi kandidata koji su uspješno obavili razgovor zauzela treću, a u svojstvu predstavnika iz reda Ostalih prvu poziciju.
Nakon što sam stoga odlučio da riješim ovo pitanje putem naloga supervizora sa ciljem da se Izbornoj komisiji Brčko Distrikta omogući da propisno pripremi i sprovede predstojeće izbore u svom punom sastavu;
Izražavajući nespremnost da u demokratskom društvu koje je uređeno vladavinom prava građani i institucije Brčko Distrikta moraju da trpe bilo koju štetu zbog namjernog propusta da se ispune zahtjevi propisani zakonom;
Stoga sam nadalje odlučio da je neophodno da poslanike Skupštine Brčko Distrikta smatram odgovornim za njihovo postupanje;
Ovim putem nalažem:

Imenovanje sedmog člana Izborne komisije Brčko Distrikta

1. Ovim putem se gospođa Ljiljana Orendi imenuje za člana Izborne komisije Brčko Distrikta.
2. Ovo imenovanje stupa na snagu od dana izdavanja ovog Naloga supervizora od 12:00 sati.
3. Gospođa Ljiljana Orendi će preuzeti dužnost u skladu sa uslovima i svim pravima i odgovornostima kao da je imenovana u skladu sa članom 2.2 Izbornog zakona Brčko Distritka. Svi zakoni i propisi koji se odnose na članove Izborne komisije Brčko Distrikta će se odnositi na gospođu Ljiljanu Orendi u toku njenog mandata.

Novčanu kaznu za nepropisno ponašanje

4. Svi poslanici u sadašnjem sazivu Skupštine Brčko Distrikta se ovim putem novčano kažnjavaju ukupnim neto iznosom od 800 (osam stotina) KM nakon obračunatog poreza i drugih odbitaka i taj iznos približno odražava štetu koju je njihovo postupanje nanijelo Distriktu.
5. Direkcija za finansije Brčko Distrikta će odbiti iznos iz goren avedenog stava 4 od naknada za rad koje bi trebalo da se isplate za septembar 2008. godine za svakog poslanika.
6. Odredbe stavova 4, 5 i 7 ovog Naloga supervizora se ne odnose na naknadu za rad poslanika koji redovno izdvajaju iznos od najmanje 800 KM od svoje naknade za rad za neki dobrotvorni fond. Bilo koji poslanik koji ispunjava ovaj kriterij i koji u roku od narednih osam (8) dana dostavi Uredu za implementaciju Konačne odluke za Brčko potvrđene informacije, dokaze ili izjave dobrotvornog fonda ili korisnika, biće oslobođen novčane kazne iz stava 4 ovog Naloga.
7. Ukupan iznos svih odbitaka će se prebaciti Odjelu za zdravstvo, Pododjelu za socijalnu zaštitu u svrhu kupovine opreme isključivo za potrebe Dnevnog centra za boravak djece sa posebnim potrebama Brčko Distrikta.
8. Odjel za zdravstvo će redovno podnositi izvještaje supervizoru za Brčko o upotrebi i utrošku sredstava koja se prebacuju u svrhu određenu ovim Nalogom.
9. Pored toga, sadašnjim poslanicima Brčkog će biti zabranjeno da koriste finansijska sredstva iz skupštinsklih fondova za reprezentaziju, tj. sredstva za poklone, obroke, pića ili bilo koje druge troškove reprezentacije do kraja sadašnjeg mandata.
10. Bez obzira na novčanu kaznu koja se nameće članovima Skupštine Brčko Distrikta stavovima 4 i 5 ovog naloga, poslanici će nastaviti da marljivo obavljaju sve svoje dužnosti kao članovi Skupštine Brčko Distrikta. Ako bilo ko od poslanika Skupštine Brčko Distrikta koji je novčano kažnjen putem ovog Naloga, na bilo koji način, odstupi od svojih stalnih obaveza u skladu sa ovim stavom, predsjednik Skupštine Brčko Distrikta će me izvijestiti u pisanoj formi usljed čega mogu preduzeti dalje mjere.

Završne odredbe

11. Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
12. Kako bi se otklonila svaka sumnja, odredbe ovog Naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na zakonske propise i pravne akte koji nisu u skladu sa ovim Nalogom u mjeri u kojoj je potrebno da bi ovaj Nalog u potpunosti bio primijenjen.
13. Ovaj Nalog supervizora će se bez odlaganja objaviti u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere da osiguraju da se ovaj nalog dosljedno i u potpunosti sprovede. Bilo ko ko ne učini sve što je neophodno u ovom smislu biće smatran lično odgovornim za taj propust.
14. Ovaj Nalog supervizora objavljuje se i na engleskom i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije