Налог супервизора којим се доносе измјене Статута Брчко Дистрикта, Изборни закон Брчко Дистрикта, Пословник о раду Скупштине Брчко Дистрикта и измјене одговарајућих прописа Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког;
Такође у складу са чланом 9 Анекса Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, који је донесен 18. августа 1999. године, у којем се наводи да „приликом успостављања изборног система Дистрикта Супервизор може да одабере било који изборни механизам који, по његовом мишљењу, поспјешује потпуну и правичну заступљеност свих елемената мултиетничког становништва Дистрикта”.
Подсјећајући да је Статут Брчко Дистрикта донесен путем налога супервизора од 8. марта 2000. године, којим је успостављена првобитна организација институција Дистрикта;
Надаље подсјећајући да је од тада Статут измијењен путем налога супервизора од 23. августа 2000. године, 26. марта 2004. године, 15. јула 2005. године, 12. септембра 2005. године и 2. фебруара 2007. године и одлуком Скупштине Брчко Дистрикта од 7. јула 2005. године;
С обзиром да, упркос успостављању изабране Скупштине у 2004. години, ниједном од измјена Статута од тада нису обухваћене неопходне измјене које се односе на функционисање и структуру Скупштине Брчко Дистрикта који су остали непромијењени од успостављања прелазне Скупштине;
Констатујући да када сам донио измјене Статута 2. фебруара 2007. године, којима су уведене мјере за дјелотворније функционисање Владе Брчко Дистрикта, да сам задржао право да додатно измијеним Статут уколико би се то показало неопходним или би допринијело ефикасности институција Дистрикта;
Надаље констатујући да је 16. априла 2008. године Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, који је након тога објављен у Службеном листу Босне и Херцеговине, бр. 33/08, 22. априла 2008. године;
Такође констатујући да се очекује да Централна изборна комисија 8. маја 2008. године званично распише одржавање избора за Скупштину Брчко Дистрикта у октобру 2008. године, остављајући тако недовољно времена Скупштини Брчко Дистрикта да, према свом застарјелом Пословнику, разматра и усвоји измјене Изборног закона Брчко Дистрикта које су постале неопходне усљед измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине;
Iмајући у виду да услови који произилазе из Закона о заштити права припадника националних мањина, који је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила 1. априла 2003. године и који је објављен у Службеном листу Босне и Херцеговине, бр. 12/03, којима се предвиђа представљање националних мањина у изборним органима и поступак за њихово кандидовање и избор, још увијек нису рефлектовани у законодавству Брчко Дистрикта;
Имајући такође у виду да мултиетничка структура Скуптштине Брчко Дистрикта изискује успостављање равнотеже између интереса конститутивних народа, тако да ниједан народ не може да оствари неправичну предност у односу на неки други, стога би било потребно увести заштитни механизам којим се у одговарајућим околностима спречава прегласавање било којег од конститутивних народа у Скупштини Брчко Дистрикта, а у исто вријеме, ипак, водећи рачуна о томе да се таквим механизмом не омета рад Скупштине Брчко Дистрикта;
Сматрајући да је неопходно без одлагања увести такве измјене како би се законодавство Брчко Дистрикта ускладило са државним законодавством и како би се побољшала дјелотворност и функционалност Скупштине Брчко Дистрикта, чиме се посебно поспјешује и унапређује међуетничка сарадња и очување склада након завршетка супервизије;
Подсјећајући да од октобра 2006. године добијам увјеравања од шефова посланичких клубова у Скупштини Брчко Дистрикта да ће они о опцијама за спречавање потенцијалних случајева прегласавања водити расправу и да ће их разматрати;
Изражавајући задовољство што су вођене расправе које су довеле до консензуса о потреби за таквим механизмом иако се није могла постићи сагласност око конкретног начина за његову примјену;
Имајући на уму да су питања структуре и функционисања Скупштине Брчко Дистрикта, представљања националних мањина у њој и механизама за спречавање прегласавања сва међусобно повезана и да свеобухватно рјешење за сва ова питања мора бити донијето до 8. маја 2008. године, како би све потребне припреме за избор Скупштине у октобру 2008. године могле да буду извршене са потпуном извјесношћу у погледу улога и обавеза посланика који се у њу бирају.
Након консултација, које су трајале више мјесеци, са предсједником и замјеником предсједника Скупштине, шефовима посланичких клубова и независним посланицима, као и са градоначелником и замјеником градоначелника, те након што сам наишао на широко разумијевање и прихватање потребе за доношењем овог налога;
Након што сам стога одлучио да донесем неопходне измјене Статута и релевантних закона путем налога супервизора, и вјерујући да је то најприкладније и неопходно за стварање услова потребних за правилно окончање супервизије, као и за дјелотворно функсионисање институција Дистрикта након заврштека супервизије;
Поново задржавајући право да додатно измијеним Статут уколико би се то показало неопходним или би допринијело дјелотворном функционисању институција Дистрикта;

Налажем сљедеће:

1. Статут Брчко Дистрикта се овим путем мијења тако да Статут Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине сада гласи онако како је формулисан у Анексу I овог налога супервизора. Овај измијењени Статут ступа на снагу на дан доношења овог налога супервизора.
2. Све институције и сви јавни званичници Брчко Дистрикта ће поштовати одредбе измијењеног Статута од дана ступања на снагу овог налога супервизора.
3. Изборни закон Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, приложен у Анексу II овог налога супервизора, се овим путем доноси као закон Брчко Дистрикта. Овај закон ступа на снагу даном доношења овог налога супервизора.
4. Пословник о раду Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, приложен у Анексу III овог налога супервизора, се овим путем доноси као правни акт Брчко Дистрикта. Овај пословник ступа на снагу даном доношења овог налога супервизора.
5. Закони о измјенама и допунама закона, приложени у Анексу IV овог налога супервизора, се овим путем доносе као закони Брчко Дистрикта.
6. Закони о измјенама и допунама закона донијети у складу са ставом 5 овог налога супервизора ће без одлагања бити објављени у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
7. Статут, Изборни закон, Пословник и закони о измјенама и допунама закона донесени у складу са ставовима од 1 до 5 овог налога супервизора могу накнадно бити измијењени од стране Скупштине Брчко Дистрикта у складу са Статутом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Пословником о раду Скупштине Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
8. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи. Биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни званичници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да се он спроведе у потпуности и на вријеме.
9. Овај налог супервизора објављује се на енглеском језику и на званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.
10. Изборни закон, Пословник и закони о измјенама и допунама закона донесени овим путем и приложени уз овај налог супервизора у Анексима II, III и IV објављују се на званичним језицима Босне и Херцеговине и те верзије су мјеродавне за све намјене. Статут, донесен овим путем и приложен уз овај налог супервизора у Анексу I се објављује на енглеском језику и на званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају било какве неусклађености:
(а) верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене за вријеме трајања супервизије у Дистрикту;
(б) верзија на званичним језицима Босне и Херцеговине је мјеродавна за све намјене након завршетка супервизије.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко Дистрикт
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije