Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta, Izborni zakon Brčko Distrikta, Poslovnik o radu Skupštine Brčko Distrikta i izmjene odgovarajućih propisa Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;
Takođe u skladu sa članom 9 Aneksa Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, koji je donesen 18. avgusta 1999. godine, u kojem se navodi da „prilikom uspostavljanja izbornog sistema Distrikta supervizor može da odabere bilo koji izborni mehanizam koji, po njegovom mišljenju, pospješuje potpunu i pravičnu zastupljenost svih elemenata multietničkog stanovništva Distrikta”.
Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta donesen putem Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine, kojim je uspostavljena prvobitna organizacija institucija Distrikta;
Nadalje podsjećajući da je od tada Statut izmijenjen putem naloga supervizora od 23. avgusta 2000. godine, 26. marta 2004. godine, 15. jula 2005. godine, 12. septembra 2005. godine i 2. februara 2007. godine i odlukom Skupštine Brčko Distrikta od 7. jula 2005. godine;
S obzirom da, uprkos uspostavljanju izabrane Skupštine u 2004. godini, nijednom od izmjena Statuta od tada nisu obuhvaćene neophodne izmjene koje se odnose na funkcionisanje i strukturu Skupštine Brčko Distrikta koji su ostali nepromijenjeni od uspostavljanja Prelazne skupštine;
Konstatujući da kada sam donio izmjene Statuta 2. februara 2007. godine, kojima su uvedene mjere za djelotvornije funkcionisanje Vlade Brčko Distrikta, da sam zadržao pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnosti institucija Distrikta;
Nadalje konstatujući da je 16. aprila 2008. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nakon toga objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine, br. 33/08, 22. aprila 2008. godine;
Takođe konstatujući da se očekuje da Centralna izborna komisija 8. maja 2008. godine zvanično raspiše održavanje izbora za Skupštinu Brčko Distrikta u oktobru 2008. godine, ostavljajući tako nedovoljno vremena Skupštini Brčko Distrikta da, prema svom zastarjelom Poslovniku, razmatra i usvoji izmjene Izbornog zakona Brčko Distrikta koje su postale neophodne usljed izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
Imajući u vidu da uslovi koji proizilaze iz Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, koji je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila 1. aprila 2003. godine i koji je objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine, br. 12/03, kojima se predviđa predstavljanje nacionalnih manjina u izbornim organima i postupak za njihovo kandidovanje i izbor, još uvijek nisu reflektovani u zakonodavstvu Brčko Distrikta;
Imajući takođe u vidu da multietnička struktura Skuptštine Brčko Distrikta iziskuje uspostavljanje ravnoteže između interesa konstitutivnih naroda, tako da nijedan narod ne može ostvariti nepravičnu prednost u odnosu na neki drugi, stoga bi bilo potrebno uvesti zaštitni mehanizam kojim se u odgovarajućim okolnostima sprečava preglasavanje bilo kojeg od konstitutivnih naroda u Skupštini Brčko Distrikta, a u isto vrijeme, ipak, vodeći računa o tome da se takvim mehanizmom ne ometa rad Skupštine Brčko Distrikta;
Smatrajući da je neophodno bez odlaganja uvesti takve izmjene kako bi se zakonodavstvo Brčko Distrikta uskladilo sa državnim zakonodavstvom i kako bi se poboljšala djelotvornost i funkcionalnost Skupštine Brčko Distrikta, čime se posebno pospješuje i unapređuje međuetnička saradnja i očuvanje sklada nakon završetka supervizije;
Podsjećajući da od oktobra 2006. godine dobijam uvjeravanja od šefova poslaničkih klubova u Skupštini Brčko Distrikta da će oni o opcijama za sprečavanje potencijalnih slučajeva preglasavanja voditi raspravu i da će ih razmatrati;
Izražavajući zadovoljstvo što su vođene rasprave koje su dovele do konsenzusa o potrebi za takvim mehanizmom iako se nije mogla postići saglasnost oko konkretnog načina za njegovu primjenu;
Imajući na umu da su pitanja strukture i funkcionisanja Skupštine Brčko Distrikta, predstavljanja nacionalnih manjina u njoj i mehanizama za sprečavanje preglasavanja sva međusobno povezana i da sveobuhvatno rješenje za sva ova pitanja mora biti doneseno do 8. maja 2008. godine, kako bi sve potrebne pripreme za izbor Skupštine u oktobru 2008. godine mogle da budu izvršene sa potpunom izvjesnošću u pogledu uloga i obaveza poslanika koji se u nju biraju.
Nakon konsultacija, koje su trajale više mjeseci, sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika Skupštine, šefovima poslaničkih klubova i nezavisnim poslanicima, kao i sa gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika, te nakon što sam naišao na široko razumijevanje i prihvatanje potrebe za donošenjem ovog naloga;
Nakon što sam stoga odlučio da donesem neophodne izmjene Statuta i relevantnih zakona putem naloga supervizora, i vjerujući da je to najprikladnije i neophodno za stvaranje uslova potrebnih za pravilno okončanje supervizije, kao i za djelotvorno funksionisanje institucija Distrikta nakon završteka supervizije;
Ponovo zadržavajući pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo djelotvornom funkcionisanju institucija Distrikta;

Nalažem sljedeće:
1. Statut Brčko Distrikta se ovim putem mijenja tako da Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sada glasi onako kako je formulisan u Aneksu I ovog Naloga supervizora. Ovaj izmijenjeni Statut stupa na snagu na dan donošenja ovog naloga supervizora.
2. Sve institucije i svi javni zvaničnici Brčko Distrikta će poštovati odredbe izmijenjenog Statuta od dana stupanja na snagu ovog naloga supervizora.
3. Izborni zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, priložen u Anesku II ovog Naloga supervizora, se ovim putem donosi kao zakon Brčko Distrikta. Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
4. Poslovnik o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, priložen u Anesku III ovog Naloga supervizora, se ovim putem donosi kao pravni akt Brčko Distrikta. Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
5. Zakoni o izmjenama i dopunama zakona, priloženi u Aneksu IV ovog Naloga supervizora, se ovim putem donose kao zakoni Brčko Distrikta.
6. Zakoni o izmjenama i dopunama zakona donijeti u skladu sa stavom 5 ovog Naloga supervizora će bez odlaganja biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
7. Statut, Izborni zakon, Poslovnik i zakoni o izmjenama i dopunama zakona doneseni u skladu sa stavovima od 1 do 5 ovog naloga supervizora mogu naknadno biti izmijenjeni od strane Skupštine Brčko Distrikta u skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Poslovnikom o radu Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
8. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da se on sprovede u potpunosti i na vrijeme.
9. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
10. Izborni zakon, Poslovnik i zakoni o izmjenama i dopunama zakona doneseni ovim putem i priloženi uz ovaj nalog supervizora u Aneksima II, III i IV objavljuju se na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine i te verzije su mjerodavne za sve namjene. Statut, donesen ovim putem i priložen uz ovaj nalog supervizora u Aneksu I se objavljuje na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti:
(a) verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Distriktu;
(b) verzija na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon završetka supervizije.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije