Налог супервизора којим се господин Слободан Катанић смјењује са дужности у Полицији Брчко Дистрикта

Користећи се овлаштењима која су супервизору за Брчко дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”) и овлашћењима која су супервизору за Брчко дата претходним одлукама Трибунала за Брчко, чије одредбе су укључене у Коначну одлуку;
Имајући нарочито у виду овлаштења супервизора предвиђена у ставу 24 Допунске одлуке Трибунала за Брчко од 15. марта 1998. године, а који у одговарајућем дијелу гласи да „супервизор … у области Брчког има овлаштења једнака оним која су, према Бонској конференцији од децембра 1997. године, дата високом представнику, укључујући право да смијени било које званично лице које, по мишљењу супервизора, неадекватно сарађује са његовим напорима да обезбиједи поштовање Дејтонског споразума, учврсти демократске установе у области и ревитализује локалну привреду”;
Подсјећајући на став ХI.2 Закључака Бонске конференције о спровођењу мира одржане 9. и 10. децембра 1997. године, којим се предвиђа да високи представник (а стога, сходно ставу 24 Допунске одлуке, супервизор) може доносити „обавезујуће одлуке, кад он сматра за неопходно … (које) могу укључивати активности против лица која обављају јавну службу”;
Надаље подсјећајући на став Х.4 Анекса Декларације Савјета за имплементацију мира донесеног у Мадриду 16. децембра 1998. године, којим се потврђује да се лицима којима високи представник (а тиме и супервизор) забрани вршење јавних функција „може такође забранити да се до даљњег кандидују на изборима и да врше било коју другу изборну или именовану функцију и функцију у политичким странкама”;
Имајући у виду пресудни значај који је Трибунал за Брчко дао успостављању професионалне, одговорне, мултиетничке и демократски оријентисане полиције у Брчко Дистрикту;
Истичући значај подржавања највиших стандарда професионалности и непристрасности у Полицији Брчко Дистрикта, а нарочито међу њеним високим руководиоцима, који су кључни за побољшање повјерења грађана у Полицију Брчко Дистрикта као мултиетничку институцију која заслужује повјерење свих становника Брчко Дистрикта, како је прописано Коначном одлуком;
Имајући у виду да је Дисциплинска комисија успјела да утврди да су постојале чврсте основе за престанак радног односа господина Катанића;
Уважавајући да су у рјешењу које је Апелациона комисија донијела у вези са одлуком Дисциплинске комисије о престанку радног односа господина Катанића наведени одређени процедурални пропусти у раду Дисциплинске комисије;
Имајући нарочито у виду да је у рјешењу Апелационе комисије у вези са дисциплинским поступком у којем се износе пропусти Дисциплинске комисије у примјени одредаба поступка наведено да се „Савјет није упуштао у оцјену основаности осталих жалбених навода сматрајући исте беспредметним…”;
Изражавајући захвалност и Дисциплинској комисији и Апелационој комисији за марљиво обавњање њихових законских дужности;
Изражавајући увјерење да је суштина одлуке Дисциплинске комисије добро утемељена како је наведено у мом саопштењу за јавност од 21. децембра 2007. године;
Изражавајући бојазан да би дуготрајним процесом исправљања процедуралних пропуста била нанијета додатна штета моралу и раду Полиције Брчко Дистрикта током поступка;
Изражавајући надаље забринутост због поткријепљених извјештаја о кршењу службених дужности од стране господина Катанића, његовој непрофесионалности, његовом неадекватном раду у служби и покушајима да наруши ауторитет шефа Полиције у Брчком путем утицаја на припаднике Полиције Брчко Дистрикта те тиме нанесе штету и Полицији као институцији у цјелини;
Сматрајући да поступање господина Катанића, током дужег временског периода, јасно представља образац дјеловања којим је нанесена велика штета угледу и раду Полиције Брчко Дистрикта, што изискује прекид његовог уговора и његово смјењивање са дужности у Полицији Брчко Дистрикта.

Стога овим путем налажем сљедеће:

1. Господин Слободан Катанић се овим путем разрјешава свих дужности које обавља у Полицији Дистрикта. Смјеста му престају сва права на остваривање накнаде или других примања која произилазе из његовог запослења на наведеним дужностима.
2. Господину Слободану Катанићу се трајно забрањује да обавља било какву дужност у Полицији Брчко Дистрикта. Њему се надаље забрањује да буде постављен на дужност на територији Брчко Дистрикта и да има било какву надзорну, управну или оперативну надлежност за питања која се односе на Брчко Дистрикт, уколико се запосли у било ком другом органу полиције или другој цивилној или војној јавној служби безбједности. Ова забрана се примјењује без обзира на то да ли релевантна јавна служба безбједности законито обавља рад на територији Дистрикта или изван ње; без обзира да ли је то агенција којом управља држава или Брчко Дистрикт тј. којом се управља под окриљем државе или Брчко Дистрикта; без обзира да ли релевантна јавна служба безбједности постоји на дан доношења овог налога супервизора или не;
3. Господину Слободану Катанићу се забрањује обављање било које дужности у било којој другој јавној институцији Брчко Дистрикта, било да је та дужност службена или не, изборна, дужност на коју се именује или нека друга дужност по било ком другом основу. Такође му се забрањује улазак у просторије јавних институција Брчко Дистрикта у које је приступ дозвољен само службеним лицима.
4. Како би се избјегле недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све прописе и правне акте који нису у складу са њим, а у мјери неопходној да овај налог буде у потпуности спроведен.
5. Овај налог ступа на снагу одмах без даљих процедуралних радњи.
6. Овај налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни званичници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да он буде у потпуности спроведен.
7. Овај налог супервизора ће бити објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају противрјечности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

Разлози за смјењивање са дужности:
А. Рад господина Катанића у својству шефа Јединице за професионалне стандарде Полиције Брчко Дистрикта је у великој мјери неодговарајући, о чему свједочи лош квалитет истрага у кривичним предметима и неспособност да утврди одговорност за кршење дужности од стране радника Полиције Брчко Дистрикта.
Б. Господин Катанић је злоупотријебио свој службени положај шефа Јединице за професионалне стандарде тиме што је покретао неосноване истраге против радника Полиције Брчко Дистрикта; и тиме што није водио истраге или је намјерно подривао истраге против запослених које сматра својим присталицама у Полицији Брчко Дистрикта.
В. Господин Катанић је починио бројне, теже повреде дужности тиме што је подносио лажне извјештаје, прикривао доказни материјал у вези са истрагом у току и намјерно занемаривао дужности, што је имало штетан утицај на важне истраге.
Г. Господин Катанић је поступао према континуираном обрасцу непрофесионалног понашања у покушају да се наруши ауторитет шефа Полиције у Брчком чиме је нанијета велика штета угледу и правилном раду Полиције Брчко Дистрикта.
Д. Господин Катанић је такође преузео надлежност за праћење истраге у дисциплинском предмету против њега, што је очигледан и неприхватљив сукоб интереса.
Ђ. Господин Катанић је својим поступањем и непоступањем намјерно ометао дисциплински поступак покренут против њега.
Е. Непримјереним уплитањем господина Катанића у дисциплински поступак ефективно се спречава примјена санкција предвиђених законом.
Ж. Поступање и понашање господина Катанића подрива настојања да се испоштује Дејтонски споразум и ојачају демократске институције и владавина права у Брчко Дистрикту.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije