Nalog supervizora kojim se gospodin Đorđe Popović smjenjuje sa dužnosti u Policiji Brčko Distrikta

Koristeći se ovlaštenjima koja su supervizoru za Brčko data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog (“Tribunal za Brčko”) i ovlaštenjima koja su supervizoru za Brčko data prethodnim odlukama Tribunala za Brčko, čije odredbe su uključene u Konačnu odluku;
Imajući naročito u vidu ovlaštenja supervizora predviđena u stavu 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. marta 1998. godine, a koji u odgovarajućem dijelu glasi da „supervizor … u oblasti Brčkog ima ovlaštenja jednaka onim koja su, prema Bonskoj konferenciji od decembra 1997. godine, data visokom predstavniku, uključujući pravo da smijeni bilo koje zvanično lice koje, po mišljenju supervizora, neadekvatno sarađuje sa njegovim naporima da obezbijedi poštovanje Daytonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizuje lokalnu privredu”;
Podsjećajući na stav XI.2 Zaključaka Bonske konferencije o sprovođenju mira održane 9. i 10. decembra 1997. godine, kojim se predviđa da visoki predstavnik (a stoga, shodno stavu 24 Dopunske odluke, supervizor) može donositi „obavezujuće odluke, kad on smatra za neophodno … koje mogu uključivati aktivnosti protiv lica koja obavljaju javnu službu”;
Nadalje podsjećajući na stav X.4 Aneksa Deklaracije Vijeća za implementaciju mira donesenog u Madridu 16. decembra 1998. godine, kojim se potvrđuje da se licima kojima visoki predstavnik (a time i supervizor) zabrani vršenje javnih funkcija “može takođe zabraniti da se do daljnjeg kandiduju na izborima i da vrše bilo koju drugu izbornu ili imenovanu funkciju i funkciju u političkim strankama”;
Imajući u vidu presudni značaj koji je Tribunal za Brčko dao uspostavljanju profesionalne, odgovorne, multietničke i demokratski orijentisane policije u Brčko Distriktu;
Ističući značaj podržavanja najviših standarda profesionalnosti i nepristrasnosti u Policiji Brčko Distrikta, a naročito među njenim visokim rukovodiocima, koji su ključni za poboljšanje povjerenja građana u Policiju Brčko Distrikta kao multietničku instituciju koja zaslužuje povjerenje svih stanovnika Brčko Distrikta, kako je propisano Konačnom odlukom;
Imajući u vidu da je Disciplinska komisija uspjela da utvrdi da su postojale čvrste osnove za prestanak radnog odnosa gospodina Popovića;
Uvažavajući da su u dva rješenja koja je Apelaciona komisija donijela u vezi sa odlukom Disciplinske komisije o prestanku radnog odnosa gospodina Popovića navedeni određeni proceduralni propusti u radu Disciplinske komisije;
Imajući naročito u vidu da je u rješenju Apelacione komisije u vezi sa disciplinskim postupkom u kojem se iznose propusti Disciplinske komisije u primjeni odredaba postupka navedeno da se “Vijeće nije upuštalo u ocjenu osnovanosti ostalih žalbenih navoda smatrajući iste bespredmetnim…”;
Izražavajući zahvalnost i Disciplinskoj komisiji i Apelacionoj komisiji za marljivo obavljanje njihovih zakonskih dužnosti;
Izražavajući uvjerenje da je suština odluke Disciplinske komisije dobro utemeljena kako je navedeno u mom saopštenju za javnost od 21. decembra 2007. godine;
Izražavajući bojazan da bi dugotrajnim procesom ispravljanja proceduralnih propusta bila nanesena dodatna šteta moralu i radu Policije Brčko Distrikta tokom postupka;
Izražavajući nadalje zabrinutost zbog potkrijepljenih izvještaja o kršenju službenih dužnosti od strane gospodina Popovića, njegovoj neprofesionalnosti, njegovom neadekvatnom radu u službi, političkom zastrašivanju i pokušajima da naruši autoritet šefa Policije u Brčkom putem uticaja na pripadnike Policije Brčko Distrikta te time nanese štetu i Policiji kao instituciji u cjelini;
Izražavajući žaljenje zbog toga što se postupanjem i ponašanjem gospodina Popovića podrivaju nastojanja da se ispoštuje Daytonski sporazum i ojačaju demokratske institucije i vladavina prava u Brčko Distriktu;
Smatrajući da postupanje gospodina Popovića, tokom dužeg vremenskog perioda, jasno predstavlja obrazac djelovanja kojim je nanesena velika šteta ugledu i radu Policije Brčko Distrikta, što iziskuje prekid njegovog ugovora i njegovo smjenjivanje sa dužnosti u Policiji Brčko Distrikta.
Stoga ovim putem nalažem sljedeće:

1. Gospodin Đorđe Popović se ovim putem razrješava svih dužnosti koje obavlja u Policiji Distrikta. Smjesta mu prestaju sva prava na ostvarivanje naknade ili drugih primanja koja proizilaze iz njegovog zaposlenja na navedenim dužnostima.
2. Gospodinu Đorđu Popoviću se trajno zabranjuje da obavlja bilo kakvu dužnost u Policiji Brčko Distrikta. Njemu se nadalje zabranjuje da bude postavljen na dužnost na teritoriji Brčko Distrikta i da ima bilo kakvu nadzornu, upravnu ili operativnu nadležnost za pitanja koja se odnose na Brčko Distrikt, ukoliko se zaposli u bilo kom drugom organu policije ili drugoj civilnoj ili vojnoj javnoj službi bezbjednosti. Ova zabrana se primjenjuje bez obzira na to da li relevantna javna služba bezbjednosti zakonito obavlja rad na teritoriji Distrikta ili izvan nje; bez obzira da li je to agencija kojom upravlja država ili Brčko Distrikt, tj. kojom se upravlja pod okriljem države ili Brčko Distrikta; bez obzira da li relevantna javna služba bezbjednosti postoji na dan donošenja ovog naloga supervizora ili ne;
3. Gospodinu Đorđu Popoviću se zabranjuje obavljanje bilo koje dužnosti u bilo kojoj drugoj javnoj instituciji Brčko Distrikta, bilo da je ta dužnost službena ili ne, izborna, dužnost na koju se imenuje ili neka druga dužnost po bilo kom drugom osnovu. Takođe mu se zabranjuje ulazak u prostorije javnih institucija Brčko Distrikta u koje je pristup dozvoljen samo službenim licima.
4. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u skladu sa njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji.
6. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da on bude u potpunosti sproveden.
7. Ovaj nalog supervizora će biti objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju protivrječnosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

Razlozi za smjenjivanje sa dužnosti:
A. Gospodin Popović je nanio veliku štetu ugledu i pravilnom radu Policije Brčko Distrikta. Počinio je teže povrede javnog reda i mira, prekršio Etički kodeks službenika Policije i redovno se neprijateljski i uvredljivo ponaša prema svojim kolegama i građanima. Takođe je postupao prema kontinuiranom obrascu neprofesionalnog ponašanja u pokušaju da se naruši autoritet šefa Policije u Brčkom.
B. Gospodin Popović je počinio brojne, teže povrede dužnosti time što je podnosio lažne izvještaje, pokušavao da navede kolegu da lažno svjedoči i zloupotrebljavao bolovanje i druga pravila u vezi sa radnim odnosom kako bi izbjegao svoje profesionalne obaveze.
C. Gospodin Popović je, svojim postupanjem i nepostupanjem, namjerno ometao istragu disciplinskih optužbi i disciplinskih postupaka pokrenutih protiv njega.
D. Gospodin Popović je koristio ili je namjeravao da koristi svoje veze sa političkim i sudskim vlastima kako bi na neprimjeren način uticao na disciplinske postupke pokrenute protiv njega.
E. Strane bezbjednosne i obavještajne službe su u korist gospodina Popovića pokušale da utiču na odluke šefa Policije Brčko Distrikta u vezi sa disciplinskim postupcima protiv gospodina Popovića.
F. Neprimjerenim uplitanjem gospodina Popovića u disciplinski postupak efektivno se sprečava primjena sankcija predviđenih zakonom.
G. Postupanje i ponašanje gospodina Popovića podriva nastojanja da se ispoštuje Daytonski sporazum i ojačaju demokratske institucije i vladavina prava u Brčko Distriktu.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije