Допуна Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко дистрикта у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године којим је измијењен Статут Брчко дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког;
Подсјећајући да је Статут Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине измијењен Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године (у даљем тексту: „Налог супервизора од 02. фебруара”);
Надаље подсјећајући да су, као резултат Налога супервизора од 02. фебруара, разни закони и измјене и допуне закона Брчко Дистрикта донесени Налогом супервизора од 26. јуна 2007. године (у даљем тексту: „Налог супервизора од 26. јуна”) те су тиме ови закони Дистрикта усклађени са измијењеним Статутом Дистрикта;
Констатујући да се ставовима 10 и 11 Налога супервизора од 26. јуна налаже градоначелнику Дистрикта да именује посебну комисију (у даљем тексту: „Комисија”) у којој ће чланови бити представници Скупштине, Владе и правосуђа, која ће у року од четири мјесеца од дана издавања налога супервизора размотрити законе и измјене и допуне закона донесене истим налогом супервизора;
Похваљујући напоре и професионалност Комисије која је припремила измјене и допуне закона у року који је прописан Налогом супервизора од 26. јуна;
Након што сам размотрио нацрте измјена и допуна закона које је припремила Комисија и чијом садржином сам генерално задовољан, уз мање измјене које сматрам неопходним;
Такође констатујући да сам задржао право да размотрим измјене које предложи Комисија, након чега могу донијети одлуку да додатним налогом супервизора донесем те измјене, или њихове варијанте, за које, према мом нахођењу, будем сматрао да су одговарајуће;
Налажем сљедеће:

1. Закони о измјенама и допунама закона који су у даљем тексту изложени као анекс овог налога супервизора се овим путем доносе као закони Брчко Дистрикта.
2. Сви закони о измјенама и допунама закона који су донесени ставом 1. овог налога супервизора ће без одлагања бити објављени у Службеном гласнику Брчко Дистрикта и ступиће на снагу осмог дана од дана објављивања.
3. Скупштина Брчко Дистрикта, у складу са Статутом Брчко Дистрикта и Пословником Скупштине Брчко Дистрикта, може накнадно измијенити и допунити законе о измјенама и допунама закона који су донесени ставом 1. овог налога супервизора.
4. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах без даљих процедуралних радњи и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Сви јавни званичници у Брчко дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да се у потпуности и на вријеме спроведу овај налог и закони о измјенама и допунама закона који се доносе у складу са њим.
5. Овај налог супервизора биће објављен на енглеском и званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености:
(а) што се тиче главног текста овог налога, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене; међутим
(б) што се тиче анекса овог налога и закона о измјенама и допунама закона који су приложени, верзије на званичним језицима Босне и Херцеговине су мјеродавне за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije