Налог супервизора о насељу Илићка

Користећи се овлаштењима која су супервизору за Брчко дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке, од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”) и овлашћењима која су супервизору за Брчко дата претходним одлукама Трибунала за Брчко, чије одредбе су укључене у Коначну одлуку;
Имајући нарочито у виду овлашћења супервизора у погледу јавне имовине предвиђена у ставу 12 Анекса Коначне одлуке Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког од 18. августа 1999. године, којим се предвиђа да се јавном имовином у Дистрикту не смије располагати, осим уколико је то у складу са законом и уз одобрење супервизора;
Подсјећајући на став XI.2 Закључака Бонске конференције о спровођењу мира одржане 9. и 10. децембра 1997. године, којим се предвиђа да високи представник (а стога, сходно ставу 24 Допунске одлуке, супервизор) може доносити „обавезујуће одлуке, кад он сматра за неопходно”;
Узимајући у обзир да је супервизор Роберт В. Фаранд иницирао додјелу парцела расељеним лицима, избјеглицама и повратницима свих националности у свом писму упућеном тадашњем градоначелнику Синиши Кисићу од 2. маја 2000. године; Одлуку Скупштине Брчко Дистрикта о усвајању плана додјеле парцела од 16. маја 2000. године; Одлуку градоначелника о критеријима и стандардима за додјелу парцела избјеглицама и расељеним лицима и повратницима од 12. септембра 2000. године; Јавни конкурс за додјелу 300 грађевинских парцела на локацији Илићка и рад Комисије за имплементацију конкурса која је именована 20. октобра 2000. године; и 1257 уговора закључених током 2001., 2002. и 2003. године;
Изражавајући жаљење због тога што су наведени уговори припремљени на начин којим се оставља превише нејасноћа и правних несигурности и због тога што је нарочито одредба да корисници ових парцела не могу истима располагати у периоду од 10 година након закључивања уговора створила сметње у коришћењу њихове имовине и привредном развоју;
Увиђајући да су због овога многи корисници отуђили парцеле које су им додијељене, супротно одредбама закључених уговора те да је тако створена правна несигурност у погледу имовинских односа;
Такође увиђајући да је ова правна несигурност спријечила кориснике некретнина на локацији Илићка да граде или заврше изградњу својих станова и, супротно првобитној намјери супервизора, створила сметње становницима Илићке да унаприједе своју имовину и тиме уреде своју мјесну заједницу;
Увиђајући надаље потребу рјешавања имовинско-правних односа на локацији Илићка прије него што ово за неколико година постане акутни правни проблем;
Са намјером подстицања правне сигурности, а тиме промовисања економског просперитета у дистрикту Брчко БиХ;
Подсјећајући да је додјелу парцела иницирао супервизор те да би стога за најприкладнији начин рјешавања овог проблема биле потребне и мјере супервизора;
Охрабрен сагласношћу предсједника Скупштине, потпредсједника Скупштине, градоначелника и замјеника градоначелника за рјешавање овог важног питања на овај начин;
Након што сам обавијестио шефове посланичких клубова у Скупштини Брчко Дистрикта о сврси и садржини овог налога супервизора;

Овим путем

НАЛАЖЕМ

1. Од 1. јануара 2008. године укида се забрана располагања парцелама додијељеним за изградњу стамбених објеката у насељу Илићка, Брчко, која је установљена сходно одлуци Скупштине Брчко Дистрикта бр. 0-02-022-6/00 од 16. маја 2001. године, бр. 0-02-022-279/01 од 9. и 14. јуна 2001. године и сходно уговорима који су са корисницима закључени на основу горепоменутих одлука.
2. Свим корисницима којима су парцеле у насељу Илићка додјељене према горепоменутим одлукама Скупштине и који су накнадно закључили уговоре (у даљем тексту: корисници) даје се право власништва над парцелом стеченом на тај начин.
3. Сва располагања парцелама и/или објектима која су извршена супротно одредбама уговора које је Влада закључила са корисницима биће конвалидирана, а сви они који су на такав начин стекли некретнине имаће право да буду уписани као власници у складу са законом.
4. Влада Дистрикта ће одмах покренути поступке како би корисници могли законито да буду уписани као власници и/или сувласници.
5. У случајевима бесправне градње примјењују се поступци прописани Законом Брчко Дистрикта о легализацији бесправно изграђених објеката.
6. Сви јавни званичници, државни службеници и запосленици у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да овај налог буде у потпуности спроведен најкасније до 31. децембра 2008. године.
7. Овај налог ступа на снагу одмах без даљих процедуралних радњи.
8. Како би се избјегле недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све прописе и правне акте који нису у складу са њим, а у мјери неопходној да овај налог буде у потпуности спроведен.
9. Овај налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
10. Овај налог супервизора ће бити објављен на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају противрјечности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije