Nalog supervizora o naselju Ilićka

Koristeći se ovlaštenjima koja su supervizoru za Brčko data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”) i ovlaštenjima koja su supervizoru za Brčko data prethodnim odlukama Tribunala za Brčko, čije odredbe su uključene u Konačnu odluku;
Imajući naročito u vidu ovlaštenja supervizora u pogledu javne imovine predviđena u stavu 12 Aneksa Konačne odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog od 18. avgusta 1999. godine, kojim se predviđa da se javnom imovinom u Distriktu ne smije raspolagati, osim ukoliko je to u skladu sa zakonom i uz odobrenje supervizora;
Podsjećajući na stav XI.2 Zaključaka Bonske konferencije o sprovođenju mira održane 9. i 10. decembra 1997. godine, kojim se predviđa da visoki predstavnik (a stoga, shodno stavu 24 Dopunske odluke, supervizor) može donositi „obavezujuće odluke, kad on smatra za neophodno”;
Uzimajući u obzir da je supervizor Robert W. Farrand inicirao dodjelu parcela raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima svih nacionalnosti u svom pismu upućenom tadašnjem gradonačelniku Siniši Kisiću od 2. maja 2000. godine; Odluku Skupštine Brčko Distrikta o usvajanju plana dodjele parcela od 16. maja 2000. godine; Odluku gradonačelnika o kriterijima i standardima za dodjelu parcela izbjeglicama i raseljenim licima i povratnicima od 12. septembra 2000. godine; Javni konkurs za dodjelu 300 građevinskih parcela na lokaciji Ilićka i rad Komisije za implementaciju konkursa koja je imenovana 20. oktobra 2000. godine; i 1257 ugovora zaključenih tokom 2001., 2002. i 2003. godine;
Izražavajući žaljenje zbog toga što su navedeni ugovori pripremljeni na način kojim se ostavlja previše nejasnoća i pravnih nesigurnosti i zbog toga što je naročito odredba da korisnici ovih parcela ne mogu istima raspolagati u periodu od 10 godina nakon zaključivanja ugovora stvorila smetnje u korištenju njihove imovine i privrednom razvoju;
Uviđajući da su zbog ovoga mnogi korisnici otuđili parcele koje su im dodijeljene, suprotno odredbama zaključenih ugovora te da je tako stvorena pravna nesigurnost u pogledu imovinskih odnosa;
Takođe uviđajući da je ova pravna nesigurnost spriječila korisnike nekretnina na lokaciji Ilićka da grade ili završe izgradnju svojih stanova i, suprotno prvobitnoj namjeri supervizora, stvorila smetnje stanovnicima Ilićke da unaprijede svoju imovinu i time urede svoju mjesnu zajednicu;
Uviđajući nadalje potrebu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji Ilićka prije nego što ovo za nekoliko godina postane akutni pravni problem;
Sa namjerom podsticanja pravne sigurnosti, a time promovisanja ekonomskog prosperiteta u Brčko Distrikta BiH;
Podsjećajući da je dodjelu parcela inicirao supervizor te da bi stoga za najprikladniji način rješavanja ovog problema bile potrebne i mjere supervizora;
Ohrabren saglasnošću predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za rješavanje ovog važnog pitanja na ovaj način;
Nakon što sam obavijestio šefove poslaničkih klubova u Skupštini Brčko Distrikta o svrsi i sadržini ovog naloga supervizora;
Ovim putem

NALAŽEM

1. Od 1. januara 2008. godine ukida se zabrana raspolaganja parcelama dodijeljenim za izgradnju stambenih objekata u naselju Ilićka, Brčko, koja je ustanovljena shodno odluci Skupštine Brčko Distrikta br. 0-02-022-6/00 od 16. maja 2001. godine, br. 0-02-022-279/01 od 9. i 14. juna 2001. godine i shodno ugovorima koji su sa korisnicima zaključeni na osnovu gorepomenutih odluka.
2. Svim korisnicima kojima su parcele u naselju Ilićka dodijeljene prema gorepomenutim odlukama Skupštine i koji su naknadno zaključili ugovore (u daljem tekstu: korisnici) daje se pravo vlasništva nad parcelom stečenom na taj način.
3. Sva raspolaganja parcelama i/ili objektima koja su izvršena suprotno odredbama ugovora koje je Vlada zaključila sa korisnicima biće konvalidirana, a svi oni koji su na takav način stekli nekretnine imaće pravo da budu upisani kao vlasnici u skladu sa zakonom.
4. Vlada Distrikta će odmah pokrenuti postupke kako bi korisnici mogli zakonito da budu upisani kao vlasnici i/ili suvlasnici.
5. U slučajevima bespravne gradnje primjenjuju se postupci propisani Zakonom Brčko Distrikta o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.
6. Svi javni zvaničnici, državni službenici i zaposlenici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden najkasnije do 31. decembra 2008. godine.
7. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji.
8. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u skladu sa njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.
9. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
10. Ovaj nalog supervizora će biti objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju protivrječnosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije