Налог супервизора о привременој обустави исплате плата и свих накнада члановима Владе Брчко Дистрикта и посланицима Скупштине Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године, Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);
Имајући нарочито у виду овлаштења супервизора предвиђена у ставу 24 Допунске одлуке Трибунала за Брчко од 15. марта 1998. године, а који у одговарајућем дијелу гласи да „супервизор ….. у области Брчког има овлаштења једнака оним која су, према Бонској конференцији од децембра 1997. године, дата високом представнику, укључујући право да смијени било које званично лице које, по мишљењу супервизора, неадекватно сарађује са његовим напорима да обезбиједи поштовање Дејтонског споразума, учврсти демократске установе у области и ревитализује локалну привреду”; и имајући у виду став XI.2 Закључака Бонске конференције о спровођењу мира одржане 9. и 10. децембра 1997. године, којима се предвиђа да високи представник (а стога, сходно ставу 24 Допунске одлуке, супервизор) може доносити „обавезујуће одлуке, уколико то сматра неопходним … (које) могу укључивати активности против лица која обављају јавну службу”;
Истичући да је благовремено усвајање буџета један од најважнијих задатака и дужности да би се постигла финансијска стабилност и очувала економска одрживост као и да би се осигурала демократија у привреди и финансијама Дистрикта, као што је прописано ставом 8 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године.
Надаље истичући да се придржавање захтјева из Статута који укључују стриктне рокове за усвајање буџета, мора у потпуности поштовати уколико се жели да супервизор буде увјерен да ће се Статут поштовати након завршетка супервизије;
Разочаран што је Влада Брчко Дистрикта БиХ колективно пропустила да достави тачан и поуздан нацрт буџета за 2008. годину путем предлагања суштинских амандмана на свој властити буџет и што су такође посланици у Скупштини Брчко Дистрикта колективно пропустили да благовремено усвоје буџет за 2008. годину због властитих кашњења у отпочињању расправа о буџету и других неопходних мјера;
Свјестан да ће кашњење у усвајању буџета за 2008. годину штетити интересима грађана Брчко Дистрикта и да ће блокирати и/или одложити разне планове, пројекте и процесе;
Надаље констатујући да чланови Владе и посланици обављају најодговорније и најосјетљивије дужности које проистичу из њихових функција;
Изражавајући неспремност да допустим да грађани и институције Брчко Дистрикта претрпе икакву штету која је проузрокована заједничким пропустом да се благовремено усвоји буџет за 2008. годину;

Стога налажем да:

1. плате и све накнаде посланицима у Скупштини Брчко Дистрикта БиХ, предсједнику Скупштине и замјенику предсједника Скупштине и предсједницима Комисија у Скупштини Брчко Дистрикта БиХ које се исплаћују из буџета Брчко Дистрикта буду одмах обустављене до усвајања буџета Брчко Дистрикта за 2008. годину. Ова обустава се не односи на редовне уплате доприноса за пензионо и здравствено осигурање, пореза и накнада материјалних трошкова насталих као резултат вршења њихових функција и који се исплаћују из скупштинског фонда за материјалне трошкове.
2. плате свим члановима Владе Брчко Дистрикта БиХкоје се исплаћују из буџета Брчко Дистрикта буду одмах обустављене до усвајања буџета Брчко Дистрикта за 2008. годину. Ова обустава се не односи на редовне уплате доприноса за пензионо и здравствено осигурање, пореза и накнада материјалних трошкова насталих као резултат вршења њихових функција и који се исплаћују из фонда за материјалне трошкове.
3. Дирекција за финансије – Трезор одмах обустави све исплате плата и накнада у складу са ставовима 1 и 2 овог налога до усвајања буџета за Брчко Дистрикт за 2008. годину. Ово укључује исплату плата и накнада за новембар 2007. године.
4. Сви јавни званичници, државни службеници и намјештеници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере да осигурају да се овај налог у потпуности изврши.
5. Овај налог ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
6. Да би се избјегле недоумице, одредбе овог налога имају већу правну снагу у односу на све прописе и правне акте који нису у складу с њим, а у мјери која је неопходна да овај налог буде у потпуности спроведен.
7. Овај налог супервизора ће без одлагања бити објављен у службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
8. Овај налог супервизора ће бити објављен и на енглеском језику и на званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају противрјечности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije