Nalog supervizora o privremenoj obustavi isplate plata i svih naknada članovima Vlade Brčko Distrikta i poslanicima Skupštine Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog (“Tribunal za Brčko”);
Imajući naročito u vidu ovlaštenja supervizora predviđena u stavu 24 Dopunske odluke Tribunala za Brčko od 15. marta 1998. godine, a koji u odgovarajućem dijelu glasi da „supervizor … u oblasti Brčkog ima ovlaštenja jednaka onim koja su, prema Bonskoj konferenciji od decembra 1997. godine, data visokom predstavniku, uključujući pravo da smijeni bilo koje zvanično lice koje, po mišljenju supervizora, neadekvatno sarađuje sa njegovim naporima da obezbijedi poštovanje Daytonskog sporazuma, učvrsti demokratske ustanove u oblasti i revitalizuje lokalnu privredu”; i imajući u vidu stav XI.2 Zaključaka Bonske konferencije o sprovođenju mira održane 9. i 10. decembra 1997. godine, kojima se predviđa da visoki predstavnik (a stoga, shodno stavu 24 Dopunske odluke, supervizor) može donositi „obavezujuće odluke, ukoliko to smatra neophodnim … koje mogu uključivati aktivnosti protiv lica koja obavljaju javnu službu”;
Ističući da je blagovremeno usvajanje budžeta jedan od najvažnijih zadataka i dužnosti da bi se postigla finansijska stabilnost i očuvala ekonomska održivost kao i da bi se osigurala demokratija u privredi i finansijama Distrikta, kao što je propisano stavom 8 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine.
Nadalje ističući da se pridržavanje zahtjeva iz Statuta koji uključuju striktne rokove za usvajanje budžeta, mora u potpunosti poštovati ukoliko se želi da supervizor bude uvjeren da će se Statut poštovati nakon završetka supervizije;
Razočaran što je Vlada Brčko Distrikta BiH kolektivno propustila da dostavi tačan i pouzdan nacrt budžeta za 2008. godinu putem predlaganja suštinskih amandmana na vlastiti budžet i što su takođe poslanici u Skupštini Brčko Distrikta kolektivno propustili da blagovremeno usvoje budžet za 2008. godinu zbog vlastitih kašnjenja u otpočinjanju rasprava o budžetu i drugih neophodnih mjera;
Svjestan da će kašnjenje u usvajanju budžeta za 2008. godinu štetiti interesima građana Brčko Distrikta i da će blokirati i/ili odložiti razne planove, projekte i procese;
Nadalje konstatujući da članovi Vlade i poslanici obavljaju najodgovornije i najosjetljivije dužnosti koje proističu iz njihovih funkcija;
Izražavajući nespremnost da dopustim da građani i institucije Brčko Distrikta pretrpe bilo kakvu štetu koja je prouzrokovana zajedničkim propustom da se blagovremeno usvoji budžet za 2008. godinu;
Stoga nalažem da:

1. plate i sve naknade poslanicima u Skupštini Brčko Distrikta BiH, predsjedniku Skupštine i zamjeniku predsjednika Skupštine i predsjednicima Komisija u Skupštini Brčko Distrikta BiH koje se isplaćuju iz budžeta Brčko Distrikta budu odmah obustavljene do usvajanja budžeta Brčko Distrikta za 2008. godinu. Ova obustava se ne odnosi na redovne uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada materijalnih troškova nastalih kao rezultat vršenja njihovih funkcija i koji se isplaćuju iz skupštinskog fonda za materijalne troškove.
2. plate svim članovima Vlade Brčko Distrikta BiH koje se isplaćuju iz budžeta Brčko Distrikta budu odmah obustavljene do usvajanja budžeta Brčko Distrikta za 2008. godinu. Ova obustava se ne odnosi na redovne uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, poreza i naknada materijalnih troškova nastalih kao rezultat vršenja njihovih funkcija i koji se isplaćuju iz fonda za materijalne troškove.
3. Direkcija za finansije – Trezor odmah obustavi sve isplate plata i naknada u skladu sa stavovima 1 i 2 ovog naloga do usvajanja budžeta za Brčko Distrikt za 2008. godinu. Ovo uključuje isplatu plata i naknada za novembar 2007. godine.
4. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere da osiguraju da se ovaj nalog u potpunosti izvrši.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
6. Da bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u skladu s njim, a u mjeri koja je neophodna da ovaj nalog bude u potpunosti sproveden.
7. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
8. Ovaj nalog supervizora će biti objavljen i na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju protivrječnosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije