Налог супервизора којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког;
Подсјећајући да је Статут Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине измијењен путем Налога супервизора од 02. фебруара 2007. године (у даљем тексту „Налог супервизора од 02. фебруара”);
Надаље подјећајући да су у складу са ставовима 3, 4, 5 и 6 Налога супервизора од 02. фебруара различите радне групе, именоване од стране градоначелника, припремиле низ закона и измјена и допуна закона које су неопходне како би био примјењен Налог супервизора и измјене и допуне Статута донесене тим путем;
Похваљујући напоре радних група и јавних званичника чија је помоћ тражена, који су исказали посвећеност и професионалност у припреми свих нацрта закона и измјена и допуна закона у временском року прописаном у Налогу супервизора од 02. фебруара;
Надаље констатујући да се Влада консултовала и да је тражила коментаре од посланика из свих политичких странака у Скупштини Дистрикта у вези са нацртима закона о Влади, јавној управи и Дирекцији за финансије и да на тим консултацијама није било никаквих суштинских примједби на ове нацрте;
Након што сам размотрио нацрте закона и измјене и допуне закона које су припремиле радне групе и пошто сам њима генерално задовољан, а уз неке мање измјене сматрам да доприносе промовисању доброг управљања;
Након што сам стога одлучио, како је предвиђено ставом 8 Налога супервизора од 02. фебруара, да донесем све ове законе и измјене и допуне закона путем овог Налога супервизора, како би се закони Брчко Дистрикта ускладили са Статутом;
Задржавајући право да донесем нове промјене закона и измјене и допуне закона који се помињу у овом Налогу уколико се то покаже као неопходно или корисно за ефикасно функционисање институција Дистрикта;
Након што су ми додатно предочене процјене одређених тешкоћа са којима се тренутно суочава Одбор за заопшљавање који је успостављен у складу са Законом о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта, које се огледају у томе да су бројне промјене у структури управе Дистрикта отвориле бројна упражњена радна мјеста и након што сам стога одлучио, на захтјев Одбора за запошљавање, да привремено продужим законски рок који се примјењује на њихове поступке избора, допуштајући Одбору за запошљавање само у ограниченом броју случајева додатно вријеме да заврше послове у вези са конкурсима и ангажовањем;
Стога налажем сљедеће:
1. Закон о Влади Брчко Дистрикта, у даљем тексту изложен у Анексу I овог Налога супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта и истим се замјењује Закон о извршној власти Брчко Дистрикта (Службени гласник Брчко Дистрикта бр. 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04) и Закон о члановима Владе Брчко Дистрикта (Службени гласник Брчко Дистрикта бр. 34/04, 40/05), од којих се сваки у потпуности ставља ван снаге.
2. Закон о јавној управи Брчко Дистрикта, у даљем тексту изложен у Анексу II овог Налога супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта и истим се замјењује Закон о јавној управи Брчко Дистрикта (Службени гласник Брчко Дистрикта бр. 31/04), који се овим путем у потпуности ставља ван снаге.
3. Закон о измјенама и допуни Закона о јавној имовини Брчко Дистрикта, у даљем тексту изложен у Анексу III овог Налога супервизора овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта.
4. Закон од Дирекцији за финансије Брчко Дистрикта, у даљем тексту изложен у Анексу IV овог Налога супервизора, овим путем се доноси као закон Брчко Дистрикта.
5. Закон о судовима Брчко Дистрикта, Закон о Тужилаштву Брчко Дистрикта, Закон о Правосудној комисији Брчко Дистрикта и Закон о Канцеларији за правну помоћ Брчко Дистрикта, у даљем тексту изложени у анексима V, VI, VII и VIII овог Налога супервизора, овим путем се доносе као закони Брчко Дистрикта и истима се замјењују Закон о судовима Брчко Дистрикта (Службени гласник Брчко Дистрикта бр. 4/00, 1/01, 10/01, 5/02, 6/02), Закон о Тужилаштву Брчко Дистрикта (Службени гласник Брчко Дистрикта бр. 4/00, 1/01, 5/01), Закон о Правосудној комисији Брчко Дистрикта (Службени гласник Брчко Дистрикта бр. 4/00, 1/01, 5/01) и Закон о Канцеларији за правну помоћ Брчко Дистрикта (Службени гласник Брчко Дистрикта бр. 5/01), од којих се сваки овим путем ставља ван снаге.
6. Закони о измјенама и допунама закона који су у даљем тексту изложени у Анексу IX овог Налога супервизора се овим путем доносе као закони Брчко Дистрикта.
7. Узимајући у обзир став 8 овог Налога, сви закони и измјене и допуне закона донесени путем ставова 1 до 6 овог Налога супервизора ће без одлагања бити објављени у Службеном гласнику Брчко Дистрикта и ступиће на снагу 8 дана од дана објављивања. Стављање закона ван снаге, које се помиње у овом Налогу, у сваком појединачном случају ће ступити на снагу истога дана на који ступају на снагу закони којима се замјењују стари закони.
8. Међутим, као изузетак од општег правила из става 7 овог налога, Закон о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима Брчко Дистрикта, пошто је то један од закона којим се врше измјене и допуне закона из Анекса IX овог Налога супервизора, ступиће на снагу даном доношења овог Налога супервизора.
9. Скупштина Брчко Дистрикта може, у складу са Статутом Брчко Дистрикта и Пословником Скупштине Дистрикта, накнадно измијенити и допунити Законе и измјене и допуне закона донесене путем ставова 1 до 6 овог Налога супервизора.
10. Градоначелник Брчко Дистрикта ће најкасније седам дана од датума издавања овог Налога именовати посебну комисију („Комисија”) која ће размотрити законе и измјене и допуне закона донесене путем ставова 1 до 6 овог Налога супервизора. Као чланови Комисије биће укључени представници Скупштине, Владе и правосуђа, а моја канцеларија ће претходно у писаној форми дати одобрење за нацрт одлуке градоначелника којом се именују ти чланови. Комисију ће сачињавати највише девет чланова. Ја такође могу у Комисију именовати једног или више чланова мог особља из Канцеларије за имплементацију Коначне одлуке за Брчко; ови чланови се неће бројати као чланови у оквиру максималног броја од девет чланова.
11. Током прелазног периода од четири (4) мјесеца од датума издавања овог Налога супервизора, Комисија ће размотрити све законе и измјене и допуне закона донесене у складу са ставовима 1 до 6 овог Налога супервизора и мојој канцеларији ће предложити било какве измјене закона које сматра неопходним заједно са њиховим образложењима. Сви чланови Владе (у смислу значења члана 45 (1) Статута), посланици у Скупштини Дистрикта и судије оба суда Дистрикта такође појединачно имају право да предложе такве измјене за вријеме овог прелазног периода. Након истека прелазног периода, ја ћу размотрити предложене измјене, након чега могу одлучити да накнадним Налогом супервизора донесем те измјене, или њихове варијанте, које будем сматрао адекватним.
12. Влада, градоначелник, шефови Одјељења, директор Дирекције за финансије и Правосудна комисија ће у року од три (3) мјесеца од датума доношења овог Налога супервизора, завршити све неопходне радње како би се сви релевантни подзаконски акти ускладили са законима и измјенама и допунама закона донесеним путем овог Налога супервизора.
13. Рок од шездесет (60) радних дана за поступак одабира најуспјешнијег кандидата, прописан у члану 38, став 11 Закона о државној служби у органима управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, овим путем се продужава на деведесет (90) радних дана. Ово продужење је временски ограничено на тај начин да се односи само на поступке запошљавања за које је конкурс објављен 01. априла 2007. године или касније, а најкасније 31. децембра 2007. године. За све поступке запошљавања за које је конкурс објављен прије или након овог временског раздобља примјењује се законски рок од шездесет (60) радних дана.
14. Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах без даљих процедуралних радњи и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Сви јавни званичници у Брчко Дистрикту ће предузети све потребне мјере како би осигурали да се овај Налог и закони и измјене и допуне закона који се њиме доносе спроводе у потпуности и на вријеме.
15. Овај Налог супервизора ће бити објављен на енглеском језику и званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености:
(а) што се тиче главног текста овог Налога, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене; међутим
(б) што се тиче анекса овог Налога и закона и измјена и допуна закона који су приложени уз њега, верзије на званичним језицима Босне и Херцеговине су мјеродавне за све намјене.

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Анекс I Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закон о Влади Брчко Дистрикта

 Босне и Херцеговине


Анекс II Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закон о јавној управи Брчко Дистрикта

Босне и Херцеговине

Анекс III Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закон о измјенама и допуни Закона о јавној имовини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Анекс IV Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закон о Дирекцији за финансије Брчко Дистрикта

Босне и Херцеговине

Анекс V Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закон о судовима Брчко Дистрикта

Босне и Херцеговине

Анекс VI Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закон о Тужилаштву Брчко Дистрикта

Босне и Херцеговине


Анекс VII Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закон о Правосудној комисији Брчко Дистрикта

Босне и Херцеговине


Анекс VIII Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закон о Канцеларији за правну помоћ Брчко Дистрикта

Босне и Херцеговине

Анекс IX Налога супервизора од 26. јуна 2007. године којим се доноси низ закона и измјена и допуна закона Брчко Дистрикта

у складу са Налогом супервизора од 02. фебруара 2007. године

којим је измијењен Статут Брчко Дистрикта

Закони о измјенама и допунама закона Брчко Дистрикта

Босне и Херцеговине

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije