Nalog supervizora kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;
Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine izmijenjen putem Naloga supervizora od 02. februara 2007. godine (u daljem tekstu „Nalog supervizora od 02. februara”);
Nadalje podsjećajući da su u skladu sa stavovima 3, 4, 5 i 6 Naloga supervizora od 02. februara različite radne grupe, imenovane od strane gradonačelnika, pripremile niz zakona i izmjena i dopuna zakona koje su neophodne kako bi bio primijenjen Nalog supervizora i izmjene i dopune Statuta donesene tim putem;
Pohvaljujući napore radnih grupa i javnih zvaničnika čija je pomoć tražena, koji su iskazali posvećenost i profesionalnost u pripremi svih nacrta zakona i izmjena i dopuna zakona u vremenskom roku propisanom u Nalogu supervizora od 02. februara;
Nadalje konstatujući da se Vlada konsultovala i da je tražila komentare od poslanika iz svih političkih stranaka u Skupštini Distrikta u vezi sa nacrtima zakona o Vladi, javnoj upravi i Direkciji za finansije i da na tim konsultacijama nije bilo nikakvih suštinskih primjedbi na ove nacrte;
Nakon što sam razmotrio nacrte zakona i izmjene i dopune zakona koje su pripremile radne grupe i pošto sam njima generalno zadovoljan, a uz neke manje izmjene smatram da doprinose promovisanju dobrog upravljanja;
Nakon što sam stoga odlučio, kako je predviđeno stavom 8 Naloga supervizora od 02. februara, da donesem sve ove zakone i izmjene i dopune zakona putem ovog Naloga supervizora, kako bi se zakoni Brčko Distrikta uskladili sa Statutom;
Zadržavajući pravo da donesem nove promjene zakona i izmjene i dopune zakona koji se pominju u ovom Nalogu ukoliko se to pokaže kao neophodno ili korisno za efikasno funkcionisanje institucija Distrikta;
Nakon što su mi dodatno predočene procjene određenih teškoća sa kojima se trenutno suočava Odbor za zaopšljavanje koji je uspostavljen u skladu sa Zakonom o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta, koje se ogledaju u tome da su brojne promjene u strukturi uprave Distrikta otvorile brojna upražnjena radna mjesta i nakon što sam stoga odlučio, na zahtjev Odbora za zapošljavanje, da privremeno produžim zakonski rok koji se primjenjuje na njihove postupke izbora, dopuštajući Odboru za zapošljavanje samo u ograničenom broju slučajeva dodatno vrijeme da završe poslove u vezi sa konkursima i angažovanjem;
Stoga nalažem sljedeće:
1. Zakon o Vladi Brčko Distrikta, u daljem tekstu izložen u Aneksu I ovog Naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta i istim se zamjenjuje Zakon o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 2/00, 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04) i Zakon o članovima Vlade Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 34/04, 40/05), od kojih se svaki u potpunosti stavlja van snage.
2. Zakon o javnoj upravi Brčko Distrikta, u daljem tekstu izložen u Aneksu II ovog Naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta i istim se zamjenjuje Zakon o javnoj upravi Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 31/04), koji se ovim putem u potpunosti stavlja van snage.
3. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta, u daljem tekstu izložen u Aneksu III ovog Naloga supervizora ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.
4. Zakon o Direkciji za finansije Brčko Distrikta, u daljem tekstu izložen u Aneksu IV ovog Naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.
5. Zakon o sudovima Brčko Distrikta, Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta, Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta i Zakon o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta, u daljem tekstu izloženi u aneksima V, VI, VII i VIII ovog Naloga supervizora, ovim putem se donose kao zakoni Brčko Distrikta i istima se zamjenjuju Zakon o sudovima Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 4/00, 1/01, 10/01, 5/02, 6/02), Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 4/00, 1/01, 5/01), Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 4/00, 1/01, 5/01) i Zakon o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta (Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 5/01), od kojih se svaki ovim putem stavlja van snage.
6. Zakoni o izmjenama i dopunama zakona koji su u daljem tekstu izloženi u Aneksu IX ovog Naloga supervizora se ovim putem donose kao zakoni Brčko Distrikta.
7. Uzimajući u obzir stav 8 ovog Naloga, svi zakoni i izmjene i dopune zakona doneseni putem stavova 1 do 6 ovog Naloga supervizora će bez odlaganja biti objavljeni u Službenom glasniku Brčko Distrikta i stupiće na snagu 8 dana od dana objavljivanja. Stavljanje zakona van snage, koje se pominje u ovom Nalogu, u svakom pojedinačnom slučaju će stupiti na snagu istoga dana na koji stupaju na snagu zakoni kojima se zamjenjuju stari zakoni.
8. Međutim, kao izuzetak od općeg pravila iz stava 7 ovog naloga, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima Brčko Distrikta, pošto je to jedan od zakona kojim se vrše izmjene i dopune zakona iz Aneksa IX ovog Naloga supervizora, stupiće na snagu danom donošenja ovog Naloga supervizora.
9. Skupština Brčko Distrikta može, u skladu sa Statutom Brčko Distrikta i Poslovnikom Skupštine Distrikta, naknadno izmijeniti i dopuniti zakone i izmjene i dopune zakona donesene putem stavova 1 do 6 ovog Naloga supervizora.
10. Gradonačelnik Brčko Distrikta će najkasnije sedam dana od datuma izdavanja ovog Naloga imenovati posebnu komisiju (“Komisija”) koja će razmotriti zakone i izmjene i dopune zakona donesene putem stavova 1 do 6 ovog Naloga supervizora. Kao članovi Komisije biće uključeni predstavnici Skupštine, Vlade i pravosuđa, a moj ured će prethodno u pisanoj formi dati odobrenje za nacrt odluke gradonačelnika kojom se imenuju ti članovi. Komisiju će sačinjavati najviše devet članova. Ja takođe mogu u Komisiju imenovati jednog ili više članova svog osoblja iz Ureda za implementaciju Konačne odluke za Brčko; ovi članovi se neće brojati kao članovi u okviru maksimalnog broja od devet članova.
11. Tokom prelaznog perioda od četiri (4) mjeseca od datuma izdavanja ovog Naloga supervizora, Komisija će razmotriti sve zakone i izmjene i dopune zakona donesene u skladu sa stavovima 1 do 6 ovog Naloga supervizora i mome uredu će predložiti bilo kakve izmjene zakona koje smatra neophodnim zajedno sa njihovim obrazloženjima. Svi članovi Vlade (u smislu značenja člana 45 (1) Statuta), poslanici u Skupštini Distrikta i sudije oba suda Distrikta takođe pojedinačno imaju pravo da predlože takve izmjene za vrijeme ovog prelaznog perioda. Nakon isteka prelaznog perioda, ja ću razmotriti predložene izmjene, nakon čega mogu odlučiti da naknadnim Nalogom supervizora donesem te izmjene, ili njihove varijante, koje budem smatrao adekvatnim.
12. Vlada, gradonačelnik, šefovi Odjeljenja, direktor Direkcije za finansije i Pravosudna komisija će u roku od tri (3) mjeseca od datuma donošenja ovog Naloga supervizora, završiti sve neophodne radnje kako bi se svi relevantni podzakonski akti uskladili sa zakonima i izmjenama i dopunama zakona donesenim putem ovog Naloga supervizora.
13. Rok od šezdeset (60) radnih dana za postupak odabira najuspješnijeg kandidata, propisan u članu 38, stav 11 Zakona o državnoj službi u organima uprave distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, ovim putem se produžava na devedeset (90) radnih dana. Ovo produženje je vremenski ograničeno na taj način da se odnosi samo na postupke zapošljavanja za koje je konkurs objavljen 01. aprila 2007. godine ili kasnije, a najkasnije 31. decembra 2007. godine. Za sve postupke zapošljavanja za koje je konkurs objavljen prije ili nakon ovog vremenskog razdoblja primjenjuje se zakonski rok od šezdeset (60) radnih dana.
14. Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljih proceduralnih radnji i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici u Brčko Distriktu će preduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali da se ovaj Nalog i zakoni i izmjene i dopune zakona koji se njime donose sprovode u potpunosti i na vrijeme.
15. Ovaj Nalog supervizora će biti objavljen na engleskom jeziku i zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti:
(a) što se tiče glavnog teksta ovog Naloga, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene; međutim
(b) što se tiče aneksa ovog Naloga i zakona i izmjena i dopuna zakona koji su priloženi uz njega, verzije na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine su mjerodavne za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

 

Aneks I Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Aneks II Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o javnoj upravi Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

Aneks III Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta

 Bosne i Hercegovine

Aneks IV Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Direkciji za finansije Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine


Aneks V Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o sudovima Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

Aneks VI Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Tužilaštvu Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

Aneks VII Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta

Bosne i HercegovineAneks VIII Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

Zakon o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta

Bosne i Hercegovine

 

 

Aneks IX Naloga supervizora od 26. juna 2007. godine kojim se donosi niz zakona i izmjena i dopuna zakona Brčko Distrikta

u skladu sa Nalogom supervizora od 02. februara 2007. godine

kojim je izmijenjen Statut Brčko Distrikta

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona distrikta Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije