Nalog supervizora kojim se Skupštini Distrikta nalaže da izmijeni svoj Kodeks ponašanja i kojim se novčano kažnjava gospodin Šemso Saković, poslanik u Skupštini Distrikta Brčko

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u području Brčkog;
Podsjećajući na član 25 Statuta Brčko Distrikta, kojim se nalaže da se „poslanici … u javnom životu moraju ponašati na primjeren, prikladan i etičan način, te obavljati svoje dužnosti savjesno i isključivo za dobrobit Distrikta i Bosne i Hercegovine”.
Izražavajući, međutim, zabrinutost zbog toga što se u Kodeksu ponašanja za poslanike Distrikta („Kodeks ponašanja”), koji je usvojen odlukom Skupštine Distrikta br. 0-02-022-327/05 na dvadesetoj sjednici Skupštine Distrikta održanoj 16. i 17. novembra 2005. godine, ne spominje član 25 Statuta i što isti sadrži samo pet operativnih načela, od kojih je svako veoma uskog okvira;
Izražavajući stoga žaljenje što, bez obzira na visoku normu ponašanja koje su prema članu 25 Statuta svi poslanici u Distriktu dužni da se pridržavaju, Skupština Distrikta nema postupak prema kojem može da sankcioniše kršenja člana 25 Statuta od strane svojih članova, te stoga ne postoji efikasan pravni mehanizam za primjenu visokih normi koje se nalažu članom 25 Statuta i za to da oni poslanici čije ponašanje je ispod te norme snose odgovornost;
Nadalje konstatujući da se jedan poslanik u Skupštini Distrikta, gospodin Šemso Saković, nedavno ponio na način koji je daleko ispod te norme, time što je protiv zvaničnika Ureda visokog predstavnika javno iznio ozbiljne optužbe za neprimjereno ponašanje i premda je prozvan da predoči dokaze kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje on to nije učinio, i premda mu je naknadno pružena prilika da se izvini za svoje ponašanje on to ponovo nije učinio, već se umjesto toga pojavio na televiziji čiji program se emituje u cijeloj zemlji i napravio uvredljivu gestikulaciju u vezi sa ovim pitanjem, za šta je kasnije pokušao da okrivi druge umjesto da preuzme odgovornost za sopstvene postupke i za šta nije uputio izvinjenje građanima Brčko Distrikta ili svojim kolegama poslanicima u Skupštini.
Donoseći zaključak da je ponašanje gospodina Sakovića daleko ispod normi kojih je prema članu 25 Statuta poslanik Skupštine Distrikta dužan da se pridržava i izražavajući žaljenje što su postupci gospodina Sakovića nanijeli štetu, u cijeloj BiH, ugledu Brčko Distrikta i diskreditovali Skupštinu Brčko Distrikta;
Nadalje konstatujući da bi u demokratskom društvu koje je vođeno vladavinom prava takvo ponašanje trebalo da bude sankcionisano putem disciplinskih mjera protiv javnih zvaničnika, međutim ne postoji efikasan domaći mehanizam da gospodin Saković bude sankcionisan ili na drugi način smatran odgovornim za svoje neprimjereno ponašanje;
Nakon što sam stoga odlučio da je nužno ustanoviti da je gospodin Saković odgovoran za svoje neprimjereno ponašanje kojim je prekršio član 25 Statuta i da naložim Skupštini Distrikta da uspostavi disciplinski mehanizam kako bi ubuduće rješavala kršenja člana 25 Statuta i Kodeksa ponašanja;
Smatrajući da su najviše norme ponašanja svih javnih zvaničnika u Distriktu, uključujući, ali ne ograničavajući se na poslanike Distrikta, od najveće važnosti da bi se stanovnicima Distrikta pružale usluge najvišeg kvaliteta i da bi se očuvalo povjerenje građana u Distrikt kao politički stabilnu sredinu i ekonomski privlačno područje za investiranje;
Ovim nalažem sljedeće:

Kodeks ponašanja Skupštine
1. Najkasnije sedam dana nakon datuma izdavanja ovog naloga, predsjednik Skupštine Distrikta će sazvati komisiju da pripremi revidirani Kodeks ponašanja za članove Skupštine Distrikta, koji, između ostalog, uključuje odredbe za disciplinski postupak i kazne u slučajevima kada poslanik prekrši Statut distrikta Brčko. Ja ću naknadno u tu komisiju imenovati jednog člana osoblja Ureda za implementaciju Konačne odluke za Brčko koji će učestvovati u radu te komisije.
2. Gorepomenuta komisija će najkasnije do 15. juna 2007. godine sačiniti nacrt revidiranog Kodeksa ponašanja za koji ja treba da dam odobrenje. Kada budem dao to odobrenje, Skupština Distrikta će blagovremeno i na propisan način donijeti revidirani Kodeks ponašanja u skladu sa svojim uobičajenim procedurama.

Novčana kazna za neprimjereno ponašanje
3. Gospodin Šemso Saković se ovim putem kažnjava novčano u visini iznosa njegove dvije mjesečne plate poslanika u Skupštini Brčko Distrikta, odnosno novčanom kaznom u ukupnom neto iznosu od 4.562 KM bez poreza i drugih odbitaka.
4. Ova novčana kazna biće izvršena na sljedeći način. Gospodin Saković neće biti isplaćen niti će primati bilo koji drugi vid naknade za svoj rad u svojstvu poslanika u periodu od 1. juna 2007. godine zaključno sa 31. julom 2007. godine. Ni Direkcija za finansije Distrikta ni bilo koja druga institucija Distrikta neće u tom periodu gospodinu Sakoviću vršiti nikakvu isplatu plate ili kakvu drugu isplatu na račun toga što je poslanik u Skupštini Brčko Distrikta.
5. Bez obzira na novčanu kaznu koja mu je izrečena stavovima 3 i 4 ovog naloga, gospodin Saković će nastaviti da revnosno izvršava svoje dužnosti kao poslanik u Skupštini Distrikta. Osobito, on će prisustvovati svim zakazanim sjednicama Skupštine Distrikta, redovnim i vanrednim, i glasaće o svim pitanjima o kojima je potrebno glasati. Ukoliko se gospodin Saković na bilo koji način ogluši o svoje obaveze iz ovog stava predsjednik Skupštine će me smjesta obavijestiti u pisanoj formi, nakon čega mogu biti preduzete daljnje odgovarajuće radnje.
Završne odredbe
6. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
7. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere da osiguraju njegovu potpunu i dosljednu primjenu. Smatraće se da je bilo koja osoba koja u tu svrhu ne učini sve što je potrebno lično odgovorna za taj propust.
8. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku kao i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije