Анекс Налога супервизора од 23. марта 2007. године, Закон о измјенама и допунама Закона о управном поступку донесен као закон Брчко Дистрикта сходно ставу 14 овог Налога

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У члану 243. Закона о управном поступку Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине број 3/00, 5/00, 9/02, 8/03, 8/04 и 25/05), послије става 2 додаје се нови став 3 који гласи:

«(3) У случају постојања разлога за укидање рјешења под условима из става 2 овог   члана, Апелациона комисија је дужна, прије доношења одлуке о укидању рјешења, узети у обзир мишљење и тумачење материјалног закона органа управе чије се рјешење укида као и наводе странке ако се укидањем рјешења та странка ставља у неповољан положај или за њу може наступити штета. Апелациона комисија је дужна пружити детаљно образложење своје одлуке и када закључи да не постоје разлози за укидање рјешења из става 2 овог члана.»

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осам (8) дана након објављивања у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije