Налог супервизора којим се именују чланови Канцеларије за ревизију Брчко Дистрикта

У складу са  овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Коначна одлука“);

Подсјећајући на  Закон о ревизији финансијског пословања институција Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине бр. 0-02-022-144/05, који је донијела Скупштина Дистрикта 7. јула 2005. године и који је објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта бр. 21/05 од 26. јула 2005. године („Закон о ревизији“), који прописује оснивање Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција Брчко Дистрикта („Канцеларија за ревизију“);

Надаље подсјећајући да чланови 6 и 7 Закона о ревизији прописују да ће постојати један главни ревизор, на челу Канцеларије за ревизију и два замјеника главног ревизора те да ће Скупштина Дистрикта именовати особе на ова три радна мјеста;

Надаље подсјећајући  да члан 42(1) Закона о ревизији прописује да ће главног ревизора и замјенике главног ревизора именовати Скупштина у року од три мјесеца од дана када закон ступи на снагу, а да члан 42(2) Закона о ревизији прописује да ће Скупштина донијети одлуку којом се одређује процедура именовања ових особа у року од тридесет дана од дана када закон ступи на снагу;

Констатујући да је у складу са чланом 42(2) Закона о ревизији, Скупштина Дистрикта, 30. новембра 2005. године усвојила Одлуку о поступку избора и именовања главног ревизора и два замјеника главног ревизора („Одлука”), иако разочаран што је одлука усвојена са закашњењем од преко три мјесеца након што је истекао рок од тридесет дана како је наведено у члану  42(2) Закона о ревизији;

Надаље констатујући да према одредбама Одлуке, Комисија за избор, именовање и мандатско имунитетска комисија Скупштине Дистрикта („Комисија”) треба да распише  конкурс за ова три радна мјеста и да састави ранг листу кандидата који су ушли у ужи избор; Комисија након тога просљеђује листу кандидата који су ушли у ужи избор предсједнику Скупштине у року од десет дана након што је конкурс затворен; на основу овог редослиједа кандидата, предсједник Скупштине онда сачињава приједлог  Скупштини за именовање три кандидата, а Скупштина гласа о усвајању или одбијању тог приједлога; уколико Скупштина одбије приједлог, Комисија  након тога расписује нови конкурс;

Надаље констатујући да је према одлуци, Комисија расписала првобитни конкурс 5. децембра 2005. године, али га је Комисија накнадно поништила 25. јануара 2006. године због тога што пријављени кандидати нису одражавали довољну националну разноликост;

Надаље констатујући да је Комисија расписала други конкурс 20. марта 2006. године; Комисија је обавила разговоре са кандидатима 30. јуна 2006. године и прослиједила листу кандидата који су ушли у ужи избор предсједнику Скупштине 4. јула 2006. године; листа кандидата који су ушли у ужи избор је уврштена у дневни ред 35. скупштинског засједања, али је 20. јула 2006. године Скупштина гласањем одбила приједлог;

Надаље констатујући да је Комисија касније расписала трећи конкурс 8. септембра 2006. године и као резултат тога, поднесене су пријаве, а Комисија је 27. октобра 2006. године  обавила разговоре с кандидатима који су се квалификовали; међутим, Комисија није била у стању да оствари било какав напредак у избору најбољих кандидата те стога није била у могућности да састави листу кандидата који су ушли у ужи избор како би је прослиједила предсједнику Скупштине;

Разочаран  дугим одлагањима и израженом политизацијом у процесу именовања главног ревизора и два замјеника као и занемаривањем временских рокова  који су наведени у члану 42 Закона о ревизији; и скептичан у погледу изгледа да ће Скупштина извршити своје законске дужности према Закону о ревизији у разумном временском року или уопште, ја сам 11. децембра 2006. године писао предсједнику Комисије, издајући му инструкцију да „одмах обустави све даље активности у процесу одабира“ главног ревизора и два замјеника и захтијевајући од њега  да „мојој канцеларији достави конкурсе за радна мјеста ревизора, све пријаве на конкурс са пратећим документима, записнике са разговора обављених са кандидатима као и све друге документе настале у току овог процеса “;

Захвалан  предсједнику на његовом брзом и исцрпном одговору на моје писмо од 11. децембра 2006. године, уз који је приложио све релевантне документе;

Након што сам пажљиво размотрио документе које је предсједник доставио овом уреду и закључујући, након тог разматрања, да је најквалификованији кандидат за радно мјесто главног ревизора госпођа Џевида Хоџић, а да су најквалификованији кандидати за радна мјеста замјеника главног ревизора господин Томо Возетић и господин Божо Зимоњић;

Жалећи  што постоји потреба да се интервенише да би се извршила ова именовања, али не налазећи реалну алтернативу у погледу досадашњих дугих одлагања и очигледног ризика да би, у супротном, процес одабира од стране Скупштине могао да се одужи далеко у будућност;

Констатујући да никада није постојала унутрашња ревизија институција Дистрикта откако је Дистрикт успостављен; ово је аномалија у односу на остатак Босне и Херцеговине која одмах мора бити исправљена како би супервизор могао бити увјерен да институције Дистрикта функционишу  ефикасно у складу са значењем ставова 13 и 67 Коначне одлуке;

Истичући важност Канцеларије за ревизију као институције Брчко Дистрикта, да би се јавне институције у Дистрикту придржавале највиших финансијских и рачуноводствених стандарда у трошењу јавних средстава и сматрајући да је ефикасно функционисање Канцеларије за ревизију предуслов за здрав финансијски сектор  Дистрикта;

 

Овим налажем да:

1. госпођа Џевида Хоџић се именује на радно мјесто главног ревизора Канцеларје за ревизију.

2. господин Томо Возетић и господин Божо Зимоњић се именују на радна мјеста замјеника главног ревизора Канцеларије за ревизију.

3. горепоменуте три особе ће ступити на дужност 1. марта 2007. године.

4. према ставу 5 овог налога, ова именовања ступају на снагу као да су извршена у складу са члановима  6(2), 7(2) и 42 Закона о ревизији. Именовани подлијежу свим важећим законима и прописима  који се примјењују у Дистрикту, а који регулишу услове њиховог именовања и вршење њихових дужности, укључујући одредбе Закона о ревизији.

5. ове три особе, именоване овим налогом супервизора, ће бити на пробном раду у трајању од деведесет дана.  Након тог периода од деведесет дана, и након што  преиспитам њихов рад, у сваком ћу појединачном случају донијети одлуку:

(а)    или да именовање буде безусловно (у ком случају ће оно постати именовање на пуни петогодишњи мандат у складу са члановима 6(3) или 7(3) Закона о ревизији  у зависности од случаја, с тим да петогодишњи период у сваком појединачном случају почиње тећи од 1. марта 2007. године);

(б)   или да се именовање укине и да се они замијене другом именованом особом ; или

(ц)    да особа буде на даљем пробном раду.

6. градоначелник Дистрикта ће се постарати да адекватно опремљене одговарајуће просторије буду доступне за кориштење Канцеларији за ревизију најкасније до 1. марта 2007. године.

7. овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.  Градоначелник, Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све неопходне мјере како би се осигурало његово спровођење.

8. овај налог супервизора се објављује и на енглеском језику и на службеним језицима Босне и Херцеговине. У случајевима неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

 

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije