Nalog supervizora kojim se imenuju članovi Ureda za reviziju Brčko Distrikta

U skladu sa  ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog (“Konačna odluka“);

Podsjećajući na  Zakon o reviziji finansijskog poslovanja institucija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 0-02-022-144/05, koji je donijela Skupština Distrikta 7. jula 2005. godine i koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta br. 21/05 od 26. jula 2005. godine (“Zakon o reviziji“), koji propisuje osnivanje Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija Brčko Distrikta (“Ured za reviziju“);

Nadalje podsjećajući da članovi 6 i 7 Zakona o reviziji propisuju da će postojati jedan glavni revizor, na čelu Ureda za reviziju i dva zamjenika glavnog revizora te da će Skupština Distrikta imenovati osobe na ova tri radna mjesta;

Nadalje podsjećajući  da član 42(1) Zakona o reviziji propisuje da će glavnog revizora i zamjenike glavnog revizora imenovati Skupština u roku od tri mjeseca od dana kada zakon stupi na snagu, a da član 42(2) Zakona o reviziji propisuje da će Skupština donijeti odluku kojom se određuje procedura imenovanja ovih osoba u roku od trideset dana od dana kada zakon stupi na snagu;

Konstatujući da je u skladu sa članom 42(2) Zakona o reviziji, Skupština Distrikta, 30. novembra 2005. godine usvojila Odluku o postupku izbora i imenovanja glavnog revizora i dva zamjenika glavnog revizora (“Odluka”), iako razočaran što je odluka usvojena sa zakašnjenjem od preko tri mjeseca nakon što je istekao rok od trideset dana kako je navedeno u članu  42(2) Zakona o reviziji;

Nadalje konstatujući da prema odredbama Odluke, Komisija za izbor, imenovanje i mandatsko-imunitetska komisija Skupštine Distrikta (“Komisija”) treba da raspiše  konkurs za ova tri radna mjesta i da sastavi rang listu kandidata koji su ušli u uži izbor; Komisija nakon toga prosljeđuje listu kandidata koji su ušli u uži izbor predsjedniku Skupštine u roku od deset dana nakon što je konkurs zatvoren; na osnovu ovog redosljeda kandidata, predsjednik Skupštine onda sačinjava prijedlog  Skupštini za imenovanje tri kandidata, a Skupština glasa o usvajanju ili odbijanju tog prijedloga; ukoliko Skupština odbije prijedlog, Komisija  nakon toga raspisuje novi konkurs;

Nadalje konstatujući da je prema odluci, Komisija raspisala prvobitni konkurs 5. decembra 2005. godine, ali ga je Komisija naknadno poništila 25. januara 2006. godine zbog toga što prijavljeni kandidati nisu odražavali dovoljnu nacionalnu raznolikost;

Nadalje konstatujući da je Komisija raspisala drugi konkurs 20. marta 2006. godine; Komisija je obavila razgovore sa kandidatima 30. juna 2006. godine i proslijedila listu kandidata koji su ušli u uži izbor predsjedniku Skupštine 4. jula 2006. godine; lista kandidata koji su ušli u uži izbor je uvrštena u dnevni red 35. skupštinskog zasjedanja, ali je 20. jula 2006. godine Skupština glasanjem odbila prijedlog;

Nadalje konstatujući da je Komisija kasnije raspisala treći konkurs 8. septembra 2006. godine i kao rezultat toga, podnesene su prijave, a Komisija je 27. oktobra 2006. godine  obavila razgovore s kandidatima koji su se kvalifikovali; međutim, Komisija nije bila u stanju da ostvari bilo kakav napredak u izboru najboljih kandidata te stoga nije bila u mogućnosti da sastavi listu kandidata koji su ušli u uži izbor kako bi je proslijedila predsjedniku Skupštine;

Razočaran  dugim odlaganjima i izraženom politizacijom u procesu imenovanja glavnog revizora i dva zamjenika kao i zanemarivanjem vremenskih rokova  koji su navedeni u članu 42 Zakona o reviziji; i skeptičan u pogledu izgleda da će Skupština izvršiti svoje zakonske dužnosti prema Zakonu o reviziji u razumnom vremenskom roku ili uopšte, ja sam 11. decembra 2006. godine pisao predsjedniku Komisije, izdajući mu instrukciju da “odmah obustavi sve dalje aktivnosti u procesu odabira“ glavnog revizora i dva zamjenika i zahtijevajući od njega  da “mom uredu dostavi konkurse za radna mjesta revizora, sve prijave na konkurs sa pratećim dokumentima, zapisnike sa razgovora obavljenih sa kandidatima kao i sve druge dokumente nastale u toku ovog procesa “;

Zahvalan  predsjedniku na njegovom brzom i iscrpnom odgovoru na moje pismo od 11. decembra 2006. godine, uz koji je priložio sve relevantne dokumente;

Nakon što sam pažljivo razmotrio dokumente koje je predsjednik dostavio ovom uredu i zaključujući, nakon tog razmatranja, da je najkvalifikovaniji kandidat za radno mjesto glavnog revizora gospođa Dževida Hodžić, a da su najkvalifikovaniji kandidati za radna mjesta zamjenika glavnog revizora gospodin Tomo Vozetić i gospodin Božo Zimonjić;

Žaleći  što postoji potreba da se interveniše da bi se izvršila ova imenovanja, ali ne nalazeći realnu alternativu u pogledu dosadašnjih dugih odlaganja i očiglednog rizika da bi, u suprotnom, proces odabira od strane Skupštine mogao da se oduži daleko u budućnost;

Konstatujući da nikada nije postojala unutrašnja revizija institucija Distrikta otkako je Distrikt uspostavljen; ovo je anomalija u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine koja odmah mora biti ispravljena kako bi supervizor mogao biti uvjeren da institucije Distrikta funkcionišu  efikasno u skladu sa značenjem stavova 13 i 67 Konačne odluke;

Ističući važnost Ureda za reviziju kao institucije Brčko Distrikta, da bi se javne institucije u Distriktu pridržavale najviših finansijskih i računovodstvenih standarda u trošenju javnih sredstava i smatrajući da je efikasno funkcionisanje Ureda za reviziju preduslov za zdrav finansijski sektor  Distrikta;

 

Ovim nalažem da:

1. gospođa Dževida Hodžić se imenuje na radno mjesto glavnog revizora Ureda za reviziju.

2. gospodin Tomo Vozetić i gospodin Božo Zimonjić se imenuju na radna mjesta zamjenika glavnog revizora Ureda za reviziju.

3. gorepomenute tri osobe će stupiti na dužnost 1. marta 2007. godine.

4. prema stavu 5 ovog naloga, ova imenovanja stupaju na snagu kao da su izvršena u skladu sa članovima  6(2), 7(2) i 42 Zakona o reviziji. Imenovani podliježu svim važećim zakonima i propisima  koji se primjenjuju u Distriktu, a koji regulišu uslove njihovog imenovanja i vršenje njihovih dužnosti, uključujući odredbe Zakona o reviziji.

5. ove tri osobe, imenovane ovim nalogom supervizora, će biti na probnom radu u trajanju od devedeset dana.  Nakon tog perioda od devedeset dana, i nakon što  preispitam njihov rad, u svakom ću pojedinačnom slučaju donijeti odluku:

(a)    ili da imenovanje bude bezuslovno (u kom slučaju će ono postati imenovanje na puni petogodišnji mandat u skladu sa članovima 6(3) ili 7(3) Zakona o reviziji  u zavisnosti od slučaja, s tim da petogodišnji period u svakom pojedinačnom slučaju počinje teći od 1. marta 2007. godine);

(b)   ili da se imenovanje ukine i da se oni zamijene drugom imenovanom osobom ; ili

(c)    da osoba bude na daljem probnom radu.

6. gradonačelnik Distrikta će se postarati da adekvatno opremljene odgovarajuće prostorije budu dostupne za korištenje Uredu za reviziju najkasnije do 1. marta 2007. godine.

7. ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.  Gradonačelnik, Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere kako bi se osiguralo njegovo provođenje.

8.         ovaj nalog supervizora se objavljuje i na engleskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučajevima neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije