Nalog supervizora kojim se zahtijeva da referendumi na području Brčko Distrikta budu predmet prethodne saglasnosti supervizora za Brčko u pisanoj formi i budu organizovani jedino pod uslovima koje odobri supervizor za Brčko

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti  Brčkog;

Podsjećajući na nedavne izjave u kojima se predlaže mogućnost da entitet održi referendum;

Konstatujući da jedini zakon kojim se trenutno reguliše pitanje referenduma u Distriktu, nakon što je prethodni supervizor, Susan Johnson, izdala Nalog supervizora od 4. avgusta 2006. godine kojim se, između ostalog, ukidaju pravna dejstva entitetskih zakona u Distriktu, jeste Zakon o referendumu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine iz 1977. godine (objavljen u «Službenom listu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine «, broj 29/77), i da je ovaj zakon sada zastario kao zakonski okvir kojim se reguliše referendumska aktivnost u Distriktu;

Nadalje konstatujući da referendumi koji su u skladu da Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini („Daytonski mirovni sporazum“) mogu pod određenim okolnostima biti u skladu sa zakonom, ali isto tako mogu biti predmet nezakonite manipulacije i zloupotrebe, posebno zbog toga što su trenutno važeći zakoni u Distriktu kojima se reguliše pitanje referenduma zastarjeli;

Želeći da se građanima Distrikta u potpunosti omogući pravo glasa na bilo kojem referendumu, pod uslovom da je svaki takav referendum u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima, a naročito sa odredbama Daytonskog mirovnog sporazuma;

Nadalje konstatujući da je Distrikt multietnička sredina i da stoga svaki referendum na području Distrikta treba organizovati veoma pažljivo kako bi se rizik od političke nestabilnosti sveo na minimum i kako bi se spriječilo uplitanje u uobičajene aktivnosti stanovnika Distrikta, a da bi se postigli ovi ciljevi može biti potrebno da se osigura da bilo koji referendum sproveden na području Distrikta bude organizovan jedino u skladu sa određenim uslovima koji regulišu način na koji se on sprovodi;

Ne protiveći se  zakonitom i pravilnom sprovođenju bilo kojeg referenduma u Distriktu, ali ipak vjerujući da je radi bezbjednog i efikasnog sprovođenja svakog takvog referenduma važno da supervizor reguliše uslove za njegovo održavanje;

 

Stoga nalažem sljedeće:

  1. Sve dok je supervizija na snazi, za bilo koji referendum koji se održava na području Distrikta biće potrebna prethodna saglasnost supervizora u pisanoj formi, a u slučajevima kada je ta saglasnost data, referendum će se održati jedino pod onim uslovima koje odobri supervizor.
  2. U smislu ovog naloga supervizora, „referendum“ podrazumijeva svaku vrstu  glasanja, osim glasanja za izbor predstavnika u predstavničke organe Brčko Distrikta, Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg entiteta, u skladu sa zakonima koji važe u Distriktu, a koji regulišu sprovođenje izbora. Nije bitno da li institucija koja organizuje referendum ima privatni ili javni karakter. U slučaju bilo kakvog spora ili dvosmislenosti u vezi sa tim da li glasanje predstavlja „referendum“ u smislu ovog naloga supervizora, preovladava svako tumačenje koje supervizor dostavi u pisanoj formi.
  3. U ovom nalogu ne postoji ništa čime se zabranjuje sprovođenje referenduma izvan područja Distrikta.
  4. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Svi javni zvaničnici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali njegovo sprovođenje.
  5. Ovaj nalog supervizora će biti objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik  visokog  predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije