Налог супервизора којим се доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта

У складу са  овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког;

Подсјећајући да је Статут Брчко Дистрикта донесен путем налога супервизора од 08. марта 2000. године и да је одразио план за организацију институција Дистрикта који сви супервизори и градоначелници од тада развијају;

Надаље подсјећајући да је од тада Статут измијењен и допуњен путем налога супервизора од 23. августа 2000. године, 26. марта 2004. године, 15. јула 2005. године и 12. септембра 2005. године као и одлуком Скупштине од 07. јула 2005. године;

Констатујући да је Статут који је тренутно на снази сада застарио са више аспеката због тога што не одражава неколико посљедњих промјена у управи Дистрикта, укључујући, између осталих, и сљедеће:

(а) Царинску и пограничну управу на граничном прелазу Брчко-Гуња, која је претходно била у надлежности Дистрикта, сада врше други државни органи;

(б) одређене функције у вези са правосуђем Дистрикта више не обавља Правосудна комисија Брчко Дистрикта већ их умјесто ње обавља Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине;

(ц) дошло је до значајног реструктурирања и реформе јавне управе чему је допринијело све што слиједи:
(i) Влада Дистрикта је недавно усвојила препоруке за реформу јавне управе консултантске куће “Оскар“ из Загреба;
(ii) спровођење реформи је утврђено налозима супервизора од 07. јула 2006. године (о реструктурирању Управе прихода Дистрикта) и од 16. августа 2006. године (којим се налаже реструктурирање Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој); и
(iii) донесена су три закона путем Налога супервизора од 15. септембра 2006. године, а то су Закон о државној служби у органима управе, Закон о правобранилаштву и Закон о јавној имовини;
а као резултат ових реформи, успостављен је или се успоставља низ нових јавних институција Дистрикта;

(д) ограничење у вези са ретроактивним дејством закона, садржано у члану 40 Статута, онако како је тренутно формулисан, је превише широко и спречава неке врло битне законодавне иницијативе;

Надаље констатујући да је битно извршити промјене у начину функционисања Владе Дистрикта тако да у будућности доноси одлуке заједнички и уз шири консензус него што је до сада био случај;

Сматрајући да Статут стога мора бити унапријеђен, али напомињући да према члану 34(2) Статута, било какву његову измјену мора одобрити трочетвртинска већина посланика; и напомињући да због сложене и опсежне природе неопходних измјена, није за очекивати да се ова већина може постићи током преосталог временског периода током којег ће Брчко Дистрикт бити под супервизијом;

Надаље сматрајући да неке од неопходних измјена Статута Брчко Дистрикта не може донијети Скупштина, те их мора донијети супервизор, јер се чланом 1(5) Статута, онако како је тренутно формулисан, спречавају измјене члана 1 Статута;

Након што сам понудио да донесем измјене Статута путем налога супервизора у писму градоначелнику и предсједнику Скупштине од 11. децембра 2006. године и након што сам добио позитивне одговоре на ту понуду;

Након што сам стога одлучио да донесем неопходне измјене и допуне Статута путем налога супервизора, и сматрајући да је такав начин прикладан и неопходан за стварање услова потребних за правилан завршетак супервизије и ефикасно функционисање институција Дистрикта након завршетка супервизије;

Након консултација са градоначелником и замјеником градоначелника као и са скупштинским посланицима који представљају сва три конститутивна народа и са члановима Правосудне комисије Брчко Дистрикта, и након што сам пажљиво размотрио све коментаре и приједлоге које сам примио као резултат тих консултација, и након што сам добио широку подршку за доношење овог налога и за доношење измјена Статута приложеног као Анекс овог налога;

Задржавајући право да додатно измијеним Статут уколико би се то показало неопходним или би допринијело ефикасном функционисању институција Дистрикта;

 

Стога, налажем сљедеће:

 1. Статут Брчко Дистрикта се овим путем мијења тако да Статут Брчко Дистрикта сада гласи као у Анексу овог налога супервизора. Ове измјене и допуне Статута ступају на снагу на дан доношења овог налога супервизора.
 2. Све институције и сви јавни званичници Брчко Дистрикта ће поштовати одредбе измијењеног Статута од дана ступања на снагу овог налога супервизора.
 3. Градоначелник ће најкасније до 09. фебруара 2007. године именовати радне групе за припрему закона о измјенама и допунама (а) Закона о извршној власти Брчко Дистрикта, (б) Закона о члановима Владе Брчко Дистрикта, (ц) Закона о јавној управи Брчко Дистрикта, (д) Закона о јавној имовини Брчко Дистрикта и (е) других закона које ја накнадно наложим по свом нахођењу.
 4. Правосудна комисија Дистрикта ће одмах почети са припремом закона о измјенама и допунама (а) Закона о судовима Брчко Дистрикта, (б) Закона о јавном тужилаштву Брчко Дистрикта, (ц) Закона о правосудној комисији Брчко Дистрикта и (д) других закона које ја накнадно наложим по свом нахођењу.
 5. Градоначелник ће најкасније до 09. фебруара 2007. године именовати радну групу за припрему закона којим ће бити регулисан рад Дирекције за финансије Дистрикта.
 6. Градоначелник ће најкасније до 09. фебруара 2007. године именовати радне групе за припрему измјена и допуна подзаконских аката које могу бити неопходне како би се исти ускладили са измјенама и допунама закона наведених у ставу 3 овог налога.
 7. Горепоменути закони и измјене и допуне закона и подзаконских аката из ставова 3, 4, 5 и 6 овог налога ће бити у складу са измјењеним Статутом и њима ће се такође додатно измијенити функционисање Владе Дистрикта уколико то будем накнадно захтијевао. Прецизније, закони којима се регулише функционисање Владе Дистрикта ће укључити сљедећа правила о начину на који градоначелник и Влада доносе одлуке:

  (а)    о годишњем буџету Брчко Дистрикта и било којим измјенама истог, прије него што га градоначелник упути Скупштини, гласаће чланови Владе Дистрикта (како су дефинисани чланом 45(1) Статута Дистрикта онако како је измијењен овим налогом) на заказаној сједници Владе, а одобриће га најмање проста већина чланова Владе, укључујући и афирмативне гласове свих сљедећих особа: градоначелника, замјеника градоначелника и шефова одјељења за стручне и административне послове, образовање, здравство и јавне послове.

  (б)   о нацртима закона из области образовања, религије, језика и културе, прије него што их градоначелник упути Скупштини, гласаће чланови Владе Дистрикта (како су дефинисани чланом 45(1) Статута Дистрикта онако како је измијењен овим налогом) на заказаној сједници Владе, а одобриће га најмање проста већина чланова Владе, укључујући и афирмативне гласове свих сљедећих особа: градоначелника, замјеника градоначелника и шефова одјељења за стручне и административне послове, образовање, привредни развој, просторно планирање и имовинско-правне послове и расељена лица, избјеглице и стамбена питања.

  (ц)    градоначелник је надлежан, осим уколико ту надлежност градоначелник није делегирао на замјеника градоначелника, за издавање одлука о располагању јавном имовином. Такве одлуке се издају само на основу препорука директора Канцеларије за управљање јавном имовином. Било која таква одлука се потписује у року од петнаест (15) дана након што буде предочена градоначелнику. Градоначелник може одбити да потпише такву одлуку само уколико, у том временском року, изда одлуку у писаној форми да тај посао не треба извршити из једног или више утврђених разлога наведених у законским прописима. Уколико се то не деси до истека рока од петнаест (15) дана, предметну одлуку потом одмах потписује директор Канцеларије за управљање јавном имовином која затим ступа на снагу.
  Док се не усвоје закони и измјене и допуне закона и подзаконских аката путем којих ће ова правила бити донијета, правила из подставова (а), (б) и (ц) става 7 овог налога супервизора ступају на снагу одмах и придржаваће их се све релевантне институције Дистрикта од дана ступања на снагу овог налога супервизора. Током тог прелазног периода, у случају нејасноћа или несигурности у вези са тим како ова правила треба тумачити, свако тумачење које ја дам у писаној форми има већу правну снагу.

 8. Правна служба Владе, радне групе из ставова 3, 5 и 6 овог налога, Правосудна комисија Дистрикта, као и сви остали јавни званичници чија помоћ буде тражена, ће у потпуности сарађивати са свим члановима Правног одјељења у Канцеларији за имплементацију Коначне одлуке за Брчко у вези са захтјевом за усаглашавање коначног текста ових закона. Градоначелник и Правосудна комисија Дистрикта ће мојој канцеларији доставити ове законе, подзаконске акте и измјене и допуне истих из ставова 3, 4, 5, 6 и 7 овог налога на моје одобрење најкасније до 01. маја 2007. године, након чега ћу ја донијети ове законе као законе Брчко Дистрикта путем новог налога супервизора.
 9. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и без одлагања ће бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни званичници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би осигурали да се он спроведе у потпуности и на вријеме.
 10. Овај налог супервизора објављује се на енглеском језику као и на званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.
 11. Статут који се овим путем доноси и који је приложен као анекс овог налога супервизора објављује се на енглеском језику као и на званичним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености:
  (а)    верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене за вријеме трајања супервизије у Дистрикту;
  (б)   верзија на званичним језицима Босне и Херцеговине је мјеродавна за све намјене након завршетка супервизије.

 

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije