Nalog supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta

U skladu sa  ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;

Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta donijet putem naloga supervizora od 08. marta 2000. godine i da je odrazio plan za organizaciju institucija Distrikta koji svi supervizori i gradonačelnici od tada razvijaju;

Nadalje podsjećajući da je od tada Statut izmijenjen i dopunjen putem naloga supervizora od 23. avgusta 2000. godine, 26. marta 2004. godine, 15. jula 2005. godine i 12. septembra 2005. godine kao i odlukom Skupštine od 07. jula 2005. godine;

Konstatujući da je Statut koji je trenutno na snazi sada zastario sa više aspekata zbog toga što ne odražava nekoliko posljednjih promjena u upravi Distrikta, uključujući, između ostalih, i sljedeće:

(a) Carinsku i pograničnu upravu na graničnom prelazu Brčko-Gunja, koja je prethodno bila u nadležnosti Distrikta, sada vrše drugi državni organi;

(b) određene funkcije u vezi sa pravosuđem Distrikta više ne obavlja Pravosudna komisija Brčko Distrikta već ih umjesto nje obavlja Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine;

(c) došlo je do značajnog restrukturiranja i reforme javne uprave čemu je doprinijelo sve što slijedi:
(i) Vlada Distrikta je nedavno usvojila preporuke za reformu javne uprave konsultantske kuće “Oskar“ iz Zagreba;
(ii) sprovođenje reformi je utvrđeno nalozima supervizora od 07. jula 2006. godine (o restrukturiranju Uprave prihoda Distrikta) i od 16. avgusta 2006. godine (kojim se nalaže restrukturiranje Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj); i
(iii) donesena su tri zakona putem naloga supervizora od 15. septembra 2006. godine, a to su Zakon o državnoj službi u organima uprave, Zakon o pravobranilaštvu i Zakon o javnoj imovini;
a kao rezultat ovih reformi, uspostavljen je ili se uspostavlja niz novih javnih institucija Distrikta;

(d) ograničenje u vezi sa retroaktivnim dejstvom zakona, sadržano u članu 40 Statuta, onako kako je trenutno formulisan, je previše široko i sprečava neke vrlo bitne zakonodavne inicijative;

Nadalje konstatujući da je bitno izvršiti promjene u načinu funkcionisanja Vlade Distrikta tako da u budućnosti donosi odluke zajednički i uz širi konsenzus nego što je do sada bio slučaj;

Smatrajući da Statut stoga mora biti unaprijeđen, ali napominjući da prema članu 34(2) Statuta, bilo kakvu njegovu izmjenu mora odobriti tročetvrtinska većina poslanika; i napominjući da zbog složene i opsežne prirode neophodnih izmjena, nije za očekivati da se ova većina može postići tokom preostalog vremenskog perioda tokom kojeg će Brčko Distrikt biti pod supervizijom;

Nadalje smatrajući da neke od neophodnih izmjena Statuta Brčko Distrikta ne može donijeti Skupština, te ih mora donijeti supervizor, jer se članom 1(5) Statuta, onako kako je trenutno formulisan, sprečavaju izmjene člana 1 Statuta;

Nakon što sam ponudio da donesem izmjene Statuta putem naloga supervizora u pismu gradonačelniku i predsjedniku Skupštine od 11. decembra 2006. godine i nakon što sam dobio pozitivne odgovore na tu ponudu;

Nakon što sam stoga odlučio da donesem neophodne izmjene i dopune Statuta putem naloga supervizora, i smatrajući da je takav način prikladan i neophodan za stvaranje uslova potrebnih za pravilan završetak supervizije i efikasno funkcionisanje institucija Distrikta nakon završetka supervizije;

Nakon konsultacija sa gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika kao i sa skupštinskim poslanicima koji predstavljaju sva tri konstitutivna naroda i sa članovima Pravosudne komisije Brčko Distrikta, i nakon što sam pažljivo razmotrio sve komentare i prijedloge koje sam primio kao rezultat tih konsultacija, i nakon što sam dobio široku podršku za donošenje ovog naloga i za donošenje izmjena Statuta priloženog kao Aneks ovog naloga;

Zadržavajući pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi doprinijelo efikasnom funkcionisanju institucija Distrikta;

 

Stoga, nalažem sljedeće:

 1. Statut Brčko Distrikta se ovim putem mijenja tako da Statut Brčko Distrikta sada glasi kao u Aneksu ovog Naloga supervizora. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu na dan donošenja ovog Naloga supervizora.
 2. Sve institucije i svi javni zvaničnici Brčko Distrikta će poštovati odredbe izmijenjenog Statuta od dana stupanja na snagu ovog Naloga supervizora.
 3. Gradonačelnik će najkasnije do 09. februara 2007. godine imenovati radne grupe za pripremu zakona o izmjenama i dopunama (a) Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta, (b) Zakona o članovima Vlade Brčko Distrikta, (c) Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta, (d) Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta i (e) drugih zakona koje ja naknadno naložim po svom nahođenju.
 4. Pravosudna komisija Distrikta će odmah početi sa pripremom zakona o izmjenama i dopunama (a) Zakona o sudovima Brčko Distrikta, (b) Zakona o javnom tužilaštvu Brčko Distrikta, (c) Zakona o pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta i (d) drugih zakona koje ja naknadno naložim po svom nahođenju.
 5. Gradonačelnik će najkasnije do 09. februara 2007. godine imenovati radnu grupu za pripremu zakona kojim će biti regulisan rad Direkcije za finansije Distrikta.
 6. Gradonačelnik će najkasnije do 09. februara 2007. godine imenovati radne grupe za pripremu izmjena i dopuna podzakonskih akata koje mogu biti neophodne kako bi se isti uskladili sa izmjenama i dopunama zakona navedenih u stavu 3 ovog naloga.
 7. Gorepomenuti zakoni i izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata iz stavova 3, 4, 5 i 6 ovog naloga će biti u skladu sa izmjenjenim Statutom i njima će se takođe dodatno izmijeniti funkcionisanje Vlade Distrikta ukoliko to budem naknadno zahtijevao. Preciznije, zakoni kojima se reguliše funkcionisanje Vlade Distrikta će uključiti sljedeća pravila o načinu na koji gradonačelnik i Vlada donose odluke:

  (a)    o godišnjem budžetu Brčko Distrikta i bilo kojim izmjenama istog, prije nego što ga gradonačelnik uputi Skupštini, glasaće članovi Vlade Distrikta (kako su definisani članom 45(1) Statuta Distrikta onako kako je izmijenjen ovim nalogom) na zakazanoj sjednici Vlade, a odobriće ga najmanje prosta većina članova Vlade, uključujući i afirmativne glasove svih sljedećih osoba: gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i šefova odjeljenja za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, zdravstvo i javne poslove.

  (b)   o nacrtima zakona iz oblasti obrazovanja, religije, jezika i kulture, prije nego što ih gradonačelnik uputi Skupštini, glasaće članovi Vlade Distrikta (kako su definisani članom 45(1) Statuta Distrikta onako kako je izmijenjen ovim nalogom) na zakazanoj sjednici Vlade, a odobriće ga najmanje prosta većina članova Vlade, uključujući i afirmativne glasove svih sljedećih osoba: gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i šefova odjeljenja za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, privredni razvoj, prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove i raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

  (c)    gradonačelnik je nadležan, osim ukoliko tu nadležnost gradonačelnik nije delegirao na zamjenika gradonačelnika, za izdavanje odluka o raspolaganju javnom imovinom. Takve odluke se izdaju samo na osnovu preporuka direktora Kancelarije za upravljanje javnom imovinom. Bilo koja takva odluka se potpisuje u roku od petnaest (15) dana nakon što bude predočena gradonačelniku. Gradonačelnik može odbiti da potpiše takvu odluku samo ukoliko, u tom vremenskom roku, izda odluku u pisanoj formi da taj posao ne treba izvršiti iz jednog ili više utvrđenih razloga navedenih u zakonskim propisima. Ukoliko se to ne desi do isteka roka od petnaest (15) dana, predmetnu odluku potom odmah potpisuje direktor Ureda za upravljanje javnom imovinom koja zatim stupa na snagu.
  Dok se ne usvoje zakoni i izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata putem kojih će ova pravila biti donesena, pravila iz podstavova (a), (b) i (c) stava 7 ovog naloga supervizora stupaju na snagu odmah i pridržavaće ih se sve relevantne institucije Distrikta od dana stupanja na snagu ovog naloga supervizora. Tokom tog prelaznog perioda, u slučaju nejasnoća ili nesigurnosti u vezi sa tim kako ova pravila treba tumačiti, svako tumačenje koje ja dam u pisanoj formi ima veću pravnu snagu.

 8. Pravna služba Vlade, radne grupe iz stavova 3, 5 i 6 ovog naloga, Pravosudna komisija Distrikta, kao i svi ostali javni zvaničnici čija pomoć bude tražena, će u potpunosti sarađivati sa svim članovima Pravnog odjeljenja u Uredu za implementaciju Konačne odluke za Brčko u vezi sa zahtjevom za usaglašavanje konačnog teksta ovih zakona. Gradonačelnik i Pravosudna komisija Distrikta će mom uredu dostaviti ove zakone, podzakonske akte i izmjene i dopune istih iz stavova 3, 4, 5, 6 i 7 ovog naloga na moje odobrenje najkasnije do 01. maja 2007. godine, nakon čega ću ja donijeti ove zakone kao zakone Brčko Distrikta putem novog naloga supervizora.
 9. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi osigurali da se on sprovede u potpunosti i na vrijeme.
 10. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku kao i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
 11. Statut koji se ovim putem donosi i koji je priložen kao aneks ovog naloga supervizora objavljuje se na engleskom jeziku kao i na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti:
  (a)    verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Distriktu;
  (b)   verzija na zvaničnim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon završetka supervizije.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije