Nalog supervizora kojim se određena nekretnina dodjeljuje Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak”

U skladu sa  ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog (“Konačna odluka“) i stavom 12 Aneksa iste od 18. avgusta 1999. godine;

Konstatujući da je tokom komunističke vladavine nakon 1945. godine u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, znatan dio imovine na teritoriji današnje nezavisne države Bosne i Hercegovine bio nacionalizovan prisilno i bez naknade;

Nadalje konstatujući da se nacionalizacija ove vrste odvijala širom bivše komunističke istočne Evrope, i da, budući da su komunističke vlade istočnoevropskih zemalja doživjele slom početkom devedesetih godina, postoje pokreti za vraćanje  imovine koja je na takav način nacionalizovana u svim zemljama u kojima se ovo desilo, to jest,  da se takva imovina vrati u vlasništvo njenim vlasnicima iz perioda prije nacionalizacije ili njihovim nasljednicima;

Nadalje konstatujući da restitucija u Bosni i Hercegovini još uvijek nije izvršena na sistematski način, ali da je radna grupa na državnom nivou pripremila nacrt državnog Zakona o restituciji, i da taj nacrt trenutno razmatraju nadležne državne vlasti te da može biti donesen kao zakon Bosne i Hercegovine u dogledno vrijeme,  nakon čega će se u cijeloj zemlji uspostaviti sistematski program restitucije imovine koja je prethodno nacionalizovana;

Podsjećajući da bez obzira na nepostojanje Zakona o restituciji u to vrijeme, tokom poslijeratnog perioda, a prije donošenja Konačne odluke, tadašnja općina Brčko u sastavu Republike Srpske, vratila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi (“Crkva”) veći dio imovine u gradu Brčko koja je pripadala Crkvi prije 1945. godine, a koja je nakon toga bila nacionalizovana tokom komunističke vladavine i time dodijelila Crkvi  prava nad nekretninama koje su joj ranije bile oduzete;

Nadalje podsjećajući da je od donošenja Konačne odluke, Vlada Brčko Distrikta, u nastojanjima da tri glavne vjerske zajednice u Distriktu tretira jednako, dala na korištenje lokalnoj islamskoj i katoličkoj vjerskoj zajednici u Distriktu određene nacionalizovane nekretnine koje su prethodno pripadale tim istim zajednicama prije nego što je došlo do nacionalizacije;

Nakon što sam izvršio provjeru zemljišnih knjiga i katastra u Distriktu i nakon što sam došao do zaključka da je određena nekretnina koja se nalazi u gradu Brčko,  pripadala Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ prije nego što je nacionalizovana 1954. godine, te je stoga jasno da je predmet restitucije;

Imajući u vidu  da nacrt državnog Zakona o restituciji možda neće biti usvojen još neko vrijeme, a da u međuvremenu zgrada koja je prethodno pripadala Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak“, budući da je smještena u centru  grada Brčko, ali trenutno zapuštena i u lošem stanju, narušava ambijent grada i da nije stavljena u bilo kakvu trajnu ekonomsku ili kulturnu upotrebu; te da se od Hrvatskog kulturnog društva “Napredak“ ne može očekivati da renovira zgradu kako bi joj se dala ekonomska ili kulturna vrijednost dok mu se ne vrati  puno pravo vlasništva nad zgradom;   

Nakon što sam stoga odlučio, da se izvrši restitucija predmetne zgrade u korist Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“;

Smatrajući da će ova restitucija izgraditi povjerenje među vjerskim zajednicama u Brčkom i da će dovesti do poboljšanja Brčko Distrikta u cjelini;

Nakon što sam obavio konsultacije sa pripadnicima Katoličke crkve u Brčkom i sa stručnjacima za imovinsko pravo u Vladi Distrikta i nakon što sam pažljivo razmotrio sve činjenice u vezi sa predmetnim nekretninama, i nakon  što se korisnik ovog naloga supervizora saglasio s odredbama istog;

Uvažavajući izraženu želju Katoličke crkve Brčko za ovom restitucijom i takođe uvažavajući da druge vjerske zajednice podržavaju da se sprovede ova restitucija;

Ističući da, osim za određene veoma ograničene izuzetke, u pogledu kojih već obavljam konsultacije za relevantnim zainteresovanim stranama, neću  razmatrati bilo kakve nove zahtjeve za restituciju putem naloga supervizora;

 

Stoga, nalažem sljedeće:

1. Pravo vlasništva nad nekretninom označenom kao katastarska čestica  br. 1236, katastarska općina Brčko 1 (prema novom premjeru), tj. nad  nekretninom označenom kao katastarska čestica br. 15/73, katastarska općina Brčko (prema starom premjeru) (“Imovina“), što u naravi predstavlja  zgradu poznatu u novije vrijeme kao “Dom vojske“, ovim se prenosi na Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ Sarajevo – podružnica Brčko Distrikt BiH.

2. Ovim nalogom se od svih institucija Brčko Distrikta koje su odgovorne za katastarske i zemljišno-knjižne poslove zahtijeva da po službenoj dužnosti u roku od trideset (30) dana od dana donošenja ovog naloga, izvrše sve neophodne promjene u javnim registrima da bi se uknjižio prenos vlasništva naložen u stavu 1 ovog naloga, koristeći ovaj nalog kao pravni osnov za takvu uknjižbu.

3. Hrvatsko kulturno društvu “Napredak“ Sarajevo – podružnica Brčko Distrikt BiH će danom donošenja ovog naloga preuzeti sva zakonska prava i obaveze u vezi sa vlasništvom nad imovinom.

4. Restitucija imovine koja se nalaže u stavu 1 ovog naloga je konačna i ne može se naknadno ponovo razmatrati. Naročito, niti jedno treće lice neće steći bilo kakva sporedna prava u vezi sa imovinom kao posljedica donošenja Zakona o restituciji bilo na nivou države ili Distrikta nakon ovog naloga.

5. Međutim, u onoj mjeri u kojoj se ovim nalogom trećem licu uskraćuju bilo kakva prava nad imovinom koja ono ima na dan donošenja ovog naloga, ili bi ih steklo (osim u slučaju iz stava 4 ovog naloga) kao posljedicu bilo kog  zakona o restituciji koji se donese nakon ovog naloga, Hrvatsko kulturno društvo “Napredak“ Sarajevo – podružnica Brčko Distrikt BiH će biti odgovorno da plati novčanu naknadu bilo kom takvom trećem licu. Visina takve novčane naknade će predstavljati tržišnu vrijednost uskraćenog(ih) prava bilo na dan donošenja ovog naloga ili na dan kada bi pravo(a) (osim u slučaju iz stava 4 ovog naloga) bila stečeno(a), koji god od tih datuma pada kasnije. Sudovi Brčko Distrikta će imati nadležnost da postupe po svakom zahtjevu na osnovu stava 5 ovog naloga u vezi sa tim da li takva obaveza postoji, i ukoliko je to slučaj,  utvrde visinu te obaveze, sve u zavisnosti od uobičajenih odredbi koje regulišu zastaru u zakonodavstvu Distrikta.

6. Restitucijom koja se nalaže ovim Nalogom, gase se sva potraživanja protiv Brčko Distrikta kao rezultat nacionalizacije imovine od strane komunističkih vlasti, koja možda postoje ili će naknadno postojati (kao posljedica izmjena zakona).

7. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku  Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici u Distriktu će preduzeti sve neophodne mjere kako bi se osiguralo da on bude sproveden u potpunosti.

8. Ovaj nalog supervizora se objavljuje i na engleskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju neusklađenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije