Налог супервизора којим се одређена некретнина додјељује Меџлису Исламске заједнице Брчко

У складу са  овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Коначна одлука“) и ставом 12 Анекса исте од 18. августа 1999. године;

Констатујући да је током комунистичке владавине након 1945. године у ондашњој Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији, знатан дио имовине на територију данашње независне државе Босне и Херцеговине био национализован присилно и без накнаде;

Надаље констатујући да се национализација ове врсте одвијала широм бивше комунистичке источне Европе, и да, будући да су комунистичке владе источноевропских земаља доживјеле слом почетком деведесетих година, постоје покрети за враћање  имовине која је на такав начин национализована у свим земљама у којима се ово десило, то јест,  да се таква имовина врати у власништво њеним власницима из периода прије национализације или њиховим насљедницима;

Надаље констатујући да реституција у Босни и Херцеговини још увијек није извршена на систематски начин, али да је радна група на државном нивоу припремила нацрт државног Закона о реституцији, и да тај нацрт тренутно разматрају надлежне државне власти те да може бити донесен као закон Босне и Херцеговине у догледно вријеме,  након чега ће се у цијелој земљи успоставити систематски програм реституције имовине која је претходно национализована;

Подсјећајући да без обзира на непостојање Закона о реституцији у то вријеме, током послијератног периода, а прије доношења Коначне одлуке, тадашња општина Брчко у саставу Републике Српске, вратила је Српској православној цркви („Црква“) већи дио имовине у граду Брчко која је припадала Цркви прије 1945. године, а која је након тога била национализована током комунистичке владавине и тиме додијелила Цркви  права над некретнинама које су јој раније биле одузете;

Надаље подсјећајући да је од доношења Коначне одлуке, Влада Брчко Дистрикта, у настојањима да три главне вјерске заједнице у Дистрикту третира једнако, дала на кориштење локалној Исламској и Католичкој вјерској заједници у Дистрикту одређене национализоване некретнине које су претходно припадале тим истим заједницама прије него што је дошло до национализације;

Након што сам извршио провјеру земљишних књига и катастра у Дистрикту и након што сам дошао до закључка да је одређена некретнина која се налази у граду Брчко, позната под називом “зграда Ислахијет“ припадала Исламској заједници Брчко прије него што је национализована 1954. године, те је стога јасно да је предмет реституције;

Имајући у виду  да нацрт државног Закона о реституцији можда неће бити усвојен још неко вријеме, а да у међувремену зграда Ислахијет, будући да је смјештена у центру града Брчко, али тренутно празна и са тешким оштећењима из рата, нарушава амбијент града и да није стављена у било какву економску или културну употребу; те да се од Исламске заједнице не може очекивати да реновира зграду како би јој се дала економска или културна вриједност док јој се не врати  пуно право власништва над зградом;   

Након што сам стога одлучио, да се изврши реституција дијела зграде Ислахијет у корист Мецлиса Исламске заједнице Брчко;

Сматрајући да ће ова реституција изградити повјерење међу вјерским заједницама у Брчком и да ће довести до побољшања Брчко Дистрикта у цјелини;

Након што сам обавио консултације са члановима Исламске заједнице Брчко и са стручњацима за имовинско право у Влади Дистрикта и након што сам пажљиво размотрио све чињенице у вези са предметним некретнинама, и након  што се корисник овог налога супервизора сагласио с одредбама истог;

Уважавајући изражену жељу Исламске заједнице Брчко за овом реституцијом и такође уважавајући да друге вјерске заједнице подржавају да се спроведе ова реституција;

Истичући да, осим за одређене веома ограничене изузетке, у погледу којих већ обављам консултације за релевантним заинтересованим странама, нећу  разматрати било какве нове захтјеве за реституцију путем налога супервизора;

 

Стога, овим налажем сљедеће:

1. Право власништва над дијелом некретнине означене као катастарска честица  бр. 49, катастарска општина Брчко 1 (према новом премјеру), тј. над  некретнином означеном као катастарска честица бр. 7/160, катастарска општина Брчко (према старом премјеру) („имовина“), што у нарави представља дио такозване зграде „Ислахијет“ који је претходно користио „Срески одбор народне технике“ Брчко, овим се преноси на Исламску заједницу у Босни и Херцеговини – Меџлис Исламске заједнице Брчко.

2. Овим налогом се од свих институција Брчко Дистрикта које су одговорне за катастарске и земљишно-књижне послове захтијева да по службеној дужности у року од тридесет (30) дана од дана доношења овог налога, изврше све неопходне промјене у јавним регистрима да би се укњижио пренос власништва наложен у ставу 1 овог налога, користећи овај налог као правни основ за такву укњижбу.

3. Меџлис Исламске заједнице Брчко ће даном доношења овог налога преузети сва законска права и обавезе у вези са власништвом над имовином.

4. Реституција имовине која се налаже у ставу 1 овог налога је коначна и не може се накнадно поново разматрати. Нарочито, нити једно треће лице неће стећи било каква споредна права у вези са имовином као посљедица доношења Закона о реституцији било на нивоу државе или Дистрикта након овог налога.

5. Међутим, у оној мјери у којој се овим налогом трећем лицу ускраћују било каква права над имовином које оно има на дан доношења овог налога, или би их стекло (осим у случају из става 4 овог налога) као посљедицу било ког Закона о реституцији који се донесе након овог налога, Меџлис Исламске заједнице Брчко ће бити одговоран да плати новчану накнаду било ком таквом трећем лицу. Висина такве новчане накнаде ће представљати тржишну вриједност ускраћеног(их) права било на дан доношења овог налога или на дан када би право(а) (осим у случају из става 4 овог налога) било(а) стечено(а), који год од тих датума пада касније. Судови Брчко Дистрикта ће имати надлежност да поступе по сваком захтјеву на основу става 5 овог налога у вези са тим да ли таква обавеза постоји, и уколико је то случај,  утврде висину те обавезе, у зависности од уобичајених одредби које регулишу застару у законодавству Дистрикта.

6. Реституцијом која се налаже овим Налогом, гасе се сва потраживања против Брчко Дистрикта као резултат национализације имовине од стране комунистичких власти, која можда постоје или ће накнадно постојати (као посљедица измјена закона).

7. Овај налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику  Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Сви јавни званичници у Дистрикту ће предузети све неопходне мјере како би се осигурало да он буде спроведен у потпуности.

8. Овај налог супервизора се објављује и на енглеском језику и на службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају неусклађености, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

 

др Рафи Грегоријан
супервизор за Брчко
први замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije