Nalog supervizora kojim se kao zakon Brčko Distrikta donosi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13 i 37  Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Imajući u vidu  stavove 13 i 67 Konačne odluke koji propisuju da nadležnost Arbitražnog tribunala  (a samim tim i supervizije) ne može prestati dok supervizor ne ustanovi da javne institucije Distrikta funkcionišu djelotvorno i naočigled trajno;

Imajući nadalje u vidu da se strategija reforme javne uprave sprovodi u čitavoj Bosni i Hercegovini, da bi se stvorila politički neutralna, racionalna po pitanju troškova,  profesionalna i nezavisna državna služba, da je ova strategija jedan od najvažnijih izazova sa kojim se susreće Brčko Distrikt i Bosna i Hercegovina danas;

Podsjećajući na stalnu zabrinutost tokom mog mandata kao supervizora u vezi sa kvalitetom javne uprave u Brčko Distriktu, a naročito u vezi sa odredbama, uslovima, politikama i propisima kojima se reguliše zapošljavanje državnih službenika u  Distriktu, što me je navelo da 22. marta 2006. godine,  23. marta 2006. godine i 5. maja 2006. godine izdam Naloge supervizora koji su imali za cilj da koriguju razne neregularnosti u postupcima zapošljavanja državnih službenika i naknadama za njihov rad;

Smatrajući da je u cilju poboljšanja kvaliteta javne uprave, potreban novi zakon koji će regulisati ponašanje državnih službenika i podsjećajući da sam zbog toga u mom Nalogu supervizora od 22. marta 2006. godine, naložila da, između ostalog,  „Novi nacrt zakona koji reguliše ponašanje državnih službenika i koji u cijelosti zamjenjuje Zakon o državnim službenicima Brčko Distrikta, zajedno sa nacrtima propratnih pravilnika, biće predstavljen Skupštini Distrikta najkasnije do 31. maja 2006. godine. Svi odjeli Vlade će, na zahtjev, u potpunosti sarađivati sa radnom grupom koja radi na pripremi nacrta ovog zakona.”;

Dajući pohvalu za rad radne grupe koja je formirana da pripremi novi nacrt zakona, koja je pokazala predanost i profesionalizam u pripremanju nacrta zakona u roku propisanom u mom Nalogu supervizora od 22. marta 2006. godine;

Razočarana  što uprkos naporima radne grupe, gradonačelnik Brčko Distrikta nije proslijedio Skupštini Distrikta nacrt zakona koji je pripremila radna grupa, ni u roku propisanom u Nalogu supervizora od 22. marta 2006. godine, niti uopće,  te se stoga gradonačelnik i Vlada oglušuju o taj Nalog supervizora već nekoliko mjeseci;

Nakon naknadnih konsultacija sa poslanicima u Skupštini iz političkih stranaka koje predstavljaju sve tri grupe naroda i nakon što sam dobila široku podršku za donošenje ovog Naloga;

Nakon što sam razmotrila  nacrt zakona koji je pripremila radna grupa i smatrajući da je to, sa određenim izmjenama koje bi imale za cilj djelotvorno sprovođenje  zakona, zakonski propis koji je hvale vrijedan i ispunjava euro-atlantske standarde profesionalne i depolitizovane državne službe;

Smatrajući da je donošenje i sprovođenje ovog zakona od ključne važnosti za ispunjavanje uslova koje propisuju stavovi 13 i 67 Konačne odluke i da nema razloga da se donošenje i sprovođenje ovog zakona dalje odlaže;

Stoga ovim nalažem sljedeće:

1.                  Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i  Hercegovine, u daljem tekstu Aneks Naloga supervizora, se ovim donosi kao zakon Brčko Distrikta danom donošenja ovog Naloga. Skupština Brčko Distrikta ga može naknadno mijenjati u skladu sa procedurom koja je propisana Statutom Brčko Distrikta i Poslovnikom Skupštine Distrikta.

2.                  Radna grupa koja je osnovana odlukom gradonačelnika od  5. aprila 2006. godine da izradi nacrt gorepomenutog zakona, će nastaviti  sa radom i biće zadužena za pripremu svih podzakonskih akata i pravilnika predviđenih zakonom. Radna grupa će dovršiti sve takve podzakonske akte i pravilnike u vremenskim rokovima za njihovo donošenje koje propisuje zakon, a gradonačelnik će, uz prethodno odobrenje supervizora, donijeti svaki takav podzakonski akt i pravilnik u istom roku. Radna grupa će prestati da postoji  tek nakon što se svi takvi podzakonski akti i pravilnici donesu.

3.                  Ovaj Nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik i Vlada Brčko Distrika će preduzeti sve potrebne mjere da osiguraju potpuno i zadovoljavajuće sprovođenje ovog Naloga supervizora i Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svaki javni službenik Brčko Distrikta će biti lično odgovoran za svaki svoj postupak ili nedostatak istog koji sprečava ili ometa potpuno sprovođenje ovog Naloga supervizora ili Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Supervizor može privremeno ili trajno isključiti iz javne službe bilo kog javnog službenika koji snosi takvu odgovornost i/ili može odrediti druge slične kazne za koje supervizor smatra da su odgovarajuće.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije