Налог супервизора којим се као закони Брчко Дистрикта доносе Закон о јавној имовини Брчко Дистрикта БиХ и Закон о правобранилаштву Брчко Дистрикта БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13 и 37 Коначне одлуке од 05. 03. 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког;

Сходно ставу 12 Анекса Коначне одлуке од 18. 08. 1999. године, који супервизору даје одговорност да осигура ефикасно и транспарентно управљање јавном имовином у Дистрикту;

Подсјећајући на став 4 Анекса Коначне одлуке од 18. 08. 1999. године, којим је прописано да ће јавни правобранилац заступати законске интересе Дистрикта;

Свјесна да садашњи правни режим управљања јавном имовином у Дистрикту не промовише дјелотворно и транспарентно располагање и управљање јавном имовином, пошто Дистрикту недостају одговарајући институционални оквир, одговарајуће процедуре, или дјелотворан систем за праћење послова везаних за јавну имовину;

Надаље свјесна да постоји јасна потреба да се успоставе независне институције које ће штитити јавну имовину и јавна добра на подручју Дистрикта;

Забринута због тога што до сада Влада и Скупштина Дистрикта нису показали вољу или способност да успоставе законски оквир који је дјелотворан, ефикасан, транспарентан и у служби грађана, а којим би се заштитила јавна имовина и јавна добра, и због тога што су очигледни, изражени и дуготрајни обрасци нерегуларности и неправичности у располагању јавном имовином од стране Владе Дистрикта постали правило;

Надаље забринута због тога што Влада Брчко Дистрикта није показала способност да успјешно припреми и промовише законе којима се побољшава режим управљања јавном имовином у Дистрикту, те да тиме није примијенила кључне одредбе Коначне одлуке;

Изражавајући жаљење због тога што Скупштина Брчко Дистрикта, када јој је Влада коначно, на захтјев моје канцеларије, након што је прошло много времена, презентовала два предложена нацрта закона у вези са јавном имовином и јавним добрима, тј. нацрт Закона о јавној имовини и нацрт Закона о правобранилаштву у јулу 2006. године, исте уопште није размотрила на озбиљан и одговоран начин, тиме угрожавајући процес реформе и наносећи штету најбољим интересима грађана Брчко Дистрикта;

Надаље изражавајући жаљење што сам, након што сам писала свим политичким странкама у Скупштини Дистрикта 18.07.2006. године када сам од њих тражила да доставе  коментаре на нацрте ових закона (дајући им рок до 31.07.2006. да доставе своје одговоре), добила само један суштински коментар који би, нажалост, да је био прихваћен, угрозио независност релевантних институција;

Након накнадних консултација са посланицима у Скупштини из политичких странака које представљају све три групе народа и након што сам добила широку подршку за доношење овог Налога;

Сматрајући да су јак институционални оквир и транспаренти управни поступци од суштинске важности за будућност Дистрикта, и за његов привредни развој, напредак и квалитет живота;

Одлучна да унаприједим правни и институционални оквир који ће штитити јавну имовину и добра, и подупријети владавину права на којој се заснива Брчко Дистрикт;

Стога овим налажем сљедеће:

1.         Закон о јавној имовини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Закон о правобранилаштву Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, који се у даљем тексту наводе као Анекси 1 и 2 овог Налога супервизора, се овим доносе као закони Брчко Дистрикта даном доношења овог Налога. Скупштина Брчко Дистрикта може накнадно измијенити ове законе у складу са процедуром која је прописана у Статуту Брчко Дистрикта и Пословнику Скупштине Дистрикта.

2.         Градоначелник Брчко Дистрикта ће одмах припремити нацрте прописа наведених у члану 11, став 4, Закона о јавној имовини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Градоначелник ће те прописе донијети најкасније до 15.10.2006, а исти ће претходно бити одобрени од стране супервизора.

3.         До доношења тих прописа, поступак редовног располагања, сходно члану 11. Закона о јавној имовини Брчко Дистрикта, спроводиће се у складу са одредбама садашњег Правилника којим се регулише поступак јавне продаје некретнина, права грађења и покретности и поступак давања у закуп некретнина у власништву Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, под условом да надлежност Првостепене комисије (као што је наведено у том Правилнику) умјесто ње врши Канцеларија за управљање јавном имовином (која је успостављена сходно члану 17. Закона о јавној имовини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине), а да надлежност Другостепене комисије (као што је наведено у истом Правилнику) врши Апелациона комисија Брчко Дистрикта.

4.         Влада Дистрикта, и у случајевима када је потребно одобрење Скупштине, Скупштина Дистрикта, ће осигурати да сви прописи Брчко Дистрикта буду и остану у потпуности у складу са Законом о јавној имовини Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Законом о правобранилаштву Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

5.         Овај Налог супервизора ће без одлагања бити објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Градоначелник, Влада, Скупштина, правосуђе и Правосудна комисија Брчко Дистрикта предузеће све потребне мјере да осигурају потпуну и задовољавајућу имплементацију овог Налога супервизора као и два закона који се њиме доносе. Сваки јавни службеник Брчко Дистрикта је лично одговоран за сваки свој поступак или недостатак истог који спречава или омета потпуну имплементацију овог Налога супервизора или два закона који се њиме доносе. Супервизор може привремено или трајно искључити из јавне службе било ког јавног службеника који сноси такву одговорност и/или може одредити друге сличне казне за које супервизор сматра да су одговарајуће.

 

Сусан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije