Nalog supervizora kojim se kao zakoni Brčko Distrikta donose Zakon o javnoj imovini Brčko Distrikta BiH i Zakon o pravobranilaštvu Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13 i 37 Konačne odluke od 05. 03. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Shodno stavu 12 Aneksa Konačne odluke od 18. 08. 1999. godine, koji supervizoru daje odgovornost da osigura efikasno i transparentno upravljanje javnom imovinom u Distriktu;

Podsjećajući na stav 4 Aneksa Konačne odluke od 18. 08. 1999. godine, kojim je propisano da će javni pravobranilac zastupati zakonske interese Distrikta;

Svjesna da sadašnji pravni režim upravljanja javnom imovinom u Distriktu ne promoviše djelotvorno i transparentno raspolaganje i upravljanje javnom imovinom, pošto Distriktu nedostaju odgovarajući institucionalni okvir, odgovarajuće procedure, ili djelotvoran sistem za praćenje poslova vezanih za javnu imovinu;

Nadalje svjesna da postoji jasna potreba da se uspostave nezavisne institucije koje će štititi javnu imovinu i javna dobra na području Distrikta;

Zabrinuta zbog toga što do sada Vlada i Skupština Distrikta nisu pokazali volju ili sposobnost da uspostave zakonski okvir koji je djelotvoran, efikasan, transparentan i u službi građana, a kojim bi se zaštitila javna imovina i javna dobra, i zbog toga što su očiti, izraženi i dugotrajni obrasci neregularnosti i nepravičnosti u raspolaganju javnom imovinom od strane Vlade Distrikta postali pravilo;

Nadalje zabrinuta zbog toga što Vlada Brčko Distrikta nije pokazala sposobnost da uspješno pripremi i promoviše zakone kojima se poboljšava režim upravljanja javnom imovinom u Distriktu, te da time nije primijenila ključne odredbe Konačne odluke;

Izražavajući žaljenje zbog toga što Skupština Brčko Distrikta, kada joj je Vlada konačno, na zahtjev mog ureda, nakon što je prošlo mnogo vremena, prezentirala dva predložena nacrta zakona u vezi sa javnom imovinom i javnim dobrima, tj. nacrt Zakona o javnoj imovini i nacrt Zakona o pravobranilaštvu u julu 2006. godine, iste uopće nije razmotrila na ozbilljan i odgovoran način, time ugrožavajući proces reforme i nanoseći štetu najboljim interesima građana Brčko Distrikta;

Nadalje izražavajući žaljenje što sam, nakon što sam pisala svim političkim strankama u Skupštini Distrikta 18.07.2006. godine kada sam od njih tražila da dostave  komentare na nacrte ovih zakona (dajući im rok do 31.07.2006. da dostave svoje odgovore), dobila samo jedan suštinski komentar koji bi, nažalost, da je bio prihvaćen, ugrozio nezavisnost relevantnih institucija;

Nakon naknadnih konsultacija sa poslanicima u Skupštini iz političkih stranaka koje predstavljaju sve tri grupe naroda i nakon što sam dobila široku podršku za donošenje ovog Naloga;

Smatrajući da su jak institucionalni okvir i transparenti upravni postupci od suštinske važnosti za budućnost Distrikta, i za njegov privredni razvoj, napredak i kvalitet života;

Odlučna da unaprijedim pravni i institucionalni okvir koji će štititi javnu imovinu i dobra, i poduprijeti vladavinu prava na kojoj se zasniva Brčko Distrikt;

Stoga ovim nalažem sljedeće:

1.         Zakon o javnoj imovini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Zakon o pravobranilaštvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji se u daljem tekstu navode kao Aneksi 1 i 2 ovog Naloga supervizora se ovim donose kao zakoni Brčko Distrikta danom donošenja ovog Naloga. Skupština Brčko Distrikta može naknadno izmijeniti ove zakone u skladu sa procedurom koja je propisana u Statutu Brčko Distrikta i Poslovniku Skupštine Distrikta.

2.         Gradonačelnik Brčko Distrikta će odmah pripremiti nacrte propisa navedenih u članu 11, stav 4, Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik će te propise donijeti najkasnije do 15.10.2006, a isti će prethodno biti odobreni od strane supervizora.

3.         Do donošenja tih propisa, postupak redovnog raspolaganja, shodno članu 11. Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta, sprovodiće se u skladu sa odredbama sadašnjeg Pravilnika kojim se reguliše postupak javne prodaje nekretnina, prava građenja i pokretnosti i postupak davanja u zakup nekretnina u vlasništvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, pod uslovom da nadležnost Prvostepene komisije (kao što je navedeno u tom Pravilniku) umjesto nje vrši Ured za upravljanje javnom imovinom (koji je uspostavljen shodno članu 17. Zakona o javnoj imovini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine), a da nadležnost Drugostepene komisije (kao što je navedeno u istom Pravilniku) vrši Apelaciona komisija Brčko Distrikta.

4.         Vlada Distrikta, i u slučajevima kada je potrebno odobrenje Skupštine, Skupština Distrikta, će osigurati da svi propisi Brčko Distrikta budu i ostanu u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnoj imovini Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Zakonom o pravobranilaštvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

5.         Ovaj Nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik, Vlada, Skupština, pravosuđe i Pravosudna komisija Brčko Distrikta preduzeće sve potrebne mjere da osiguraju potpunu i zadovoljavajuću implementaciju ovog Naloga supervizora kao i dva zakona koji se njime donose. Svaki javni službenik Brčko Distrikta je lično odgovoran za svaki svoj postupak ili nedostatak istog koji sprečava ili ometa potpunu implementaciju ovog Naloga supervizora ili dva zakona koji se njime donose. Supervizor može privremeno ili trajno isključiti iz javne službe bilo kog javnog službenika koji snosi takvu odgovornost i/ili može odrediti druge slične kazne za koje supervizor smatra da su odgovarajuće.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije