СПОРАЗУМ О ГРАНИЦИ ИЗМЕЂУ ЕНТИТЕТА И ПОВЕЗАНИМ ПИТАЊИМА

Република Босна и Херцеговина, Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска (“Странке”) сложиле су се о сљедећем:

 

Члан 1. Гранична линија између ентитета

Граница између Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске (“граница између ентитета”) је она која је нацртана на карти у Додатку.

 

Члан 2. Прилагођавање од Странака

Странке смију прилагођавати граничну линију између ентитета само уз обострану сагласност. Током периода у којем су према Анексу 1-А Општег оквирног споразума размјештене вишенационалне војне Снаге за провођење (“ИФОР”), Странке ће се консултовати са командантом ИФОР-а прије него што изврше било какво договорено прилагођавање и обавијестиће команданта ИФОР-а о таквом прилагођавању.

 

Члан 3. Ријеке

Тамо гдје гранична линија између ентитета слиједи ријеку, линија ће слиједити природне промјене (наноси или ерозија) у ријечном току, осим ако се договори другачије. Умјетне промјене ријечног тока неће утицати на промјене граничне линије између ентитета, осим ако се договори другачије. Не смију се предузимати никакве умјетне промјене, осим споразумом међу Странкама.

 

У случају наглих природних промјена у ријечном току (одламање тла или усијецање новог корита), линија се утврђује обостраним споразумом Странака. Ако до таквог догађаја дође током периода у којем је размјештен ИФОР, свако такво утврђивање подложно је одобрењу команданата ИФОР-а.

 

Члан 4. Разграничење и означавање

Линија на карти у мјерилу 1:50.000, у Додатку (овог Анекса), која зацртава граничну линију између ентитета, и линије на карти у мјерилу 1:50.000, која је дио Додатка А Анекса 1-А, које зацртавају зону раздвајања између ентитета и договорену линију прекида ватре и припадајућу зону раздвајања, које су Странке прихватиле као мјеродавне и коначне, тачне су унутар приближно 50 метара. Током раздобља у којем је размјештен ИФОР, командант ИФОР-а има право, након консултације са Странкама, да утврди тачне обрисе тих линија и зона, под условом да за Сарајево командант ИФОР-а има право да прилагођава зону раздвајања према потреби.

 

Горе описане линије и зоне могу да означе представници Странака у координацији са ИФОР-ом и под ИФОР-овим надзором. Коначна овлашћења за стављање таквих ознака има ИФОР. Те линије и зоне утврђене су картама и документима о којима су се Странке сложиле, а не физичким стављањем ознака.

Након ступања на снагу овог Споразума, Странке формирају заједничку комисију, која се састоји од једнаког броја представника сваке Странке, а која треба да састави договорени технички документ, који садржи прецизан опис граничне линије између ентитета. Сваки такав документ, састављен током периода у којем је размјештен ИФОР, подложан је одобрењу команданта ИФОР-а.

Члан 5. Арбитража за подручје Брчког

Странке су се сложиле о обавезујућој арбитражи спорног дијела граничне линије између ентитета у подручју Брчког, назначене на карти приложеној као Додатак.

 

Најкасније шест мјесеци од ступања на снагу овог Споразума, Федерација поставља једног арбитра и Република Српска поставља једног арбитра. Трећи арбитар бира се споразумом између лица, именованих од Странака, у року од 30 дана од тада. Ако се Странке не сложе, трећег арбитра поставља предсједник Међународног суда правде. Трећи арбитар дјелује као предсједавајући арбитражног савјета.

 

Ако се Странке не договоре другачије, поступак се води у складу са правилима УНЦИТРАЛ-а. Арбитри примјењују релевантна правна начела и начела праведности.

 

Ако се не договори другачије, подручјем назначеним у ставку (1) и даље ће се управљати као сада.

 

Арбитри ће објавити своју одлуку најкасније годину дана од ступања на снагу овог Споразума. Одлука ће бити коначна и обавезујућа, и Странке ће је провести без одгађања.

 

Члан 6. Прелазни период

У подручјима која прелазе из једног ентитета у други, у складу са овдје описаним разграничењем, постојаће прелазни период да би се омогућио уредан пренос власти. Прелазни период завршава четрдесет пет (45) дана након преноса овлашћења са команданта УНПРОФОР-а на команданта ИФОР-а, као што је описано у Анексу 1-А.

 

Члан 7. Статус Додатка

Додатак чини саставни дио овог Споразума.

 

Члан 8. Ступање на снагу

Овај Споразум ступа на снагу потписивањем.”

 

Додатак Анексу 2

Додатак Анексу 2 састоји се од овог документа, заједно са

 

  • УНПРОФОР-овом цестовном картом у мјерилу 1:600.000 која се састоји од једног листа а налази се у прилогу; и
  • топографске планиметријске карте у мјерилу 1:50.000, која ће се обезбиједити као што је ниже описано.

 

На основу приложене цестовне карте у мјерилу 1:600.000, Странке траже да Министарство одбране Сједињених Држава обезбиједи топографску планиметријску карту у мјерилу 1:50.000, која се састоји од толико листова колико је потребно, да би се обезбиједило прецизније оцртавање граничне линије између ентитета. Таква карта се укључује у овај Додатак као његов саставни дио, а Странке се слажу да ће прихватити такву карту као мјеродавну и коначну у све сврхе.”

Posted in Правни текстови

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije