SPORAZUM O GRANICI IZMEĐU ENTITETA I O POVEZANIM PITANJIMA

Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska (“Stranke”) složile su se o sljedećem:

Član I: Granična linija između entiteta

Granica između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (“granica između entiteta”) ona je koja je nacrtana na karti u Dodatku.

Član II: Prilagođavanje od Stranaka

Stranke smiju prilagođavati graničnu crtu između entiteta samo uz obostranu suglasnost. Tokom perioda u kojem su prema Aneksu 1-A Općeg okvirnog sporazuma razmještene višenacionalne vojne Snage za provedbu (“IFOR”), Stranke će se konsultirati sa zapovjednikom IFOR-a prije nego što izvrše bilo kakvo dogovoreno prilagođavanje i izvijestit će zapovjednika IFOR-a o takvom prilagođavanju.

Član III: Rijeke

Tamo gdje granična linija između entiteta slijedi rijeku, linija će slijediti prirodne promjene (nanosi ili erozija) u riječnom toku, osim ako se dogovori drugačije. Umjetne promjene riječnog toka neće utjecati na promjene granične linije između entiteta, osim ako se dogovori drugačije. Ne smiju se poduzimati nikakve umjetne promjene, osim sporazumom među Strankama.

U slučaju naglih prirodnih promjena u riječnom toku (odlamanje tla ili usijecanje novog korita), linija se utvrđuje obostranim sporazumom Stranka. Ako do takvog događaja dođe tokom perioda u kojem je razmješten IFOR, svako takvo utvrđivanje podložno je odobrenju zapovjednika IFOR-a.

Član IV: Razgraničenje i označavanje

Linija na karti u mjerilu 1:50.000, u Dodatku (ovog Aneksa), koja zacrtava graničnu liniju između entiteta i linije na karti u mjerilu 1:50.000, koja je dio Dodatka A Aneksa 1-A, koje zacrtavaju zonu razdvajanja između entiteta i dogovorenu liniju prekida vatre i pripadajuću zonu razdvajanja, koje su Stranke prihvatile kao mjerodavne i konačne, tačne su unutar približno 50 metara. Tokom perioda u kojem je razmješten IFOR, zapovjednik IFOR-a ima pravo, nakon konsultacije sa Strankama, utvrditi tačne obrise tih linija i zona, pod uvjetom da za Sarajevo zapovjednik IFOR-a ima pravo prilagođavati zonu razdvajanja prema potrebi.

Gore opisane linije i zone mogu označiti predstavnici Stranaka u koordinaciji s IFOR-om i pod IFOR-ovim nadzorom. Konačne ovlasti za stavljanje takvih oznaka ima IFOR. Te linije i zone utvrđene su kartama i dokumentima o kojima su se Stranke složile, a ne fizičkim stavljanjem oznaka.

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Stranke formiraju zajedničku komisiju, koja se sastoji od jednakog broja predstavnika svake Stranke, a koja treba sastaviti dogovoreni tehnički dokument, koji sadrži precizan opis granične linije između entiteta. Svaki takav dokument, sastavljen tokom perioda u kojem je razmješten IFOR, podložan je odobrenju zapovjednika IFOR-a.

Član V: Arbitraža za područje Brčkog

Stranke su se složile o obavezujućoj arbitraži spornog dijela granične linije između entiteta u području Brčkog, naznačene na karti priloženoj kao Dodatak.

Najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Federacija postavlja jednog arbitra i Republika Srpska postavlja jednog arbitra. Treći arbitar odabire se sporazumom između osoba, imenovanih od Stranaka, u roku od 30 dana od tada. Ako se Stranke ne slože, trećeg arbitra postavlja predsjednik Međunarodnog suda pravde. Treći arbitar djeluje kao predsjedavajući arbitražnog vijeća.

Ako se Stranke ne dogovore drugačije, postupak se vodi u skladu s pravilima UNCITRAL-a. Arbitri primjenjuju relevantna pravna načela i načela pravednosti.

Ako se ne dogovori drugačije, područjem naznačenim u stavku (1) i dalje će se upravljati kao sada.

Arbitri će objaviti svoju odluku najkasnije godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Odluka će biti konačna i obavezujuća, i Stranke će je provesti bez odgađanja.

Član VI: Prijelazni period

U područjima koja prelaze iz jednog entiteta u drugi, u skladu s ovdje opisanim razgraničenjem, postojat će prijelazni period da bi se omogućio uredan prijenos vlasti. Prijelazni period završava četrdeset pet (45) dana nakon prijenosa ovlasti sa zapovjednika UNPROFOR-a na zapovjednika IFOR-a, kao što je opisano u Aneksu 1-A.

Član VII: Status Dodatka

Dodatak čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Član VII: Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu potpisivanjem.”

Dodatak Aneksu 2

Dodatak Aneksu 2 sastoji se od ovog dokumenta, zajedno s

  • UNPROFOR-ovom cestovnom kartom u mjerilu 1:600.000 koja se sastoji od jednog lista a nalazi se u prilogu; i
  • topografske planimetrijske karte u mjerilu 1:50.000, koja će se osigurati kao što je niže opisano.

Na osnovu priložene cestovne karte u mjerilu 1:600.000, Stranke traže da Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država osiguraju topografsku planimetrijsku kartu u mjerilu 1:50.000, koja se sastoji od toliko listova koliko je potrebno, kako bi se osiguralo preciznije ocrtavanje granične linije između entiteta. Takva karta uključuje se u ovaj Dodatak kao njegov sastavni dio, a Stranke se slažu da će prihvatiti takvu kartu kao mjerodavnu i konačnu u sve svrhe.”

Posted in Pravni tekstovi

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije