Прелазни Налог супервизора којим се привремено обуставља судски поступак принудног исељења Pavlović International Bank из просторија у граду Брчко

У складу са ставовима 8,13 и 37 Коначне одлукеАрбитражног трибунала за спор око међуентитетске границе у области Брчког од 5. марта 1999. године,  који дају овлаштења супервизору за Брчко да обавља мандат прописан Коначном одлуком;

Подсјећајући да јеРјешењем од 1. априла 2006. године  (у даљем тексту: „Рјешење”), Уставни суд Босне и Херцеговине, у предмету  бр. АП 214/03 (у даљем тексту: „предмет”), између  Привредне Банке д.д. Сарајево (у даљем тексту: „Привредна банка”) као тужитеља и Pavlović International Bank Слобомир А.Д. Бијељина (у даљем тексту: „Павловић банка”) и Брчко Дистрикта као тужених, донио налог који за посљедицу има да се дјелимично поништава Уговор од 24.10.2003. године (у даљем тексту: ” уговор”) о купопродаји просторија банке у друштвеном власништву које се налазе у граду Брчко, улица Кантарџића 2 (у даљем тексту: „имовина”) закључен између Павловић банке и Брчко Дистрикта; да се додијели право  над имовином Привредној банци; и да се захтијева принудно исељење Павловић банке из те имовине;

Iзражавајући забринутост што је дошло до пропуста у редовном поступку доношења Рјешења, у ком ниједна страна у поступку, у облику у ком сада постоје, није поднијела жалбу Уставном суду прије него што је суд донио Рјешење; жалбени поступак у нижим судовима је био у току и није  био окончан у периоду када је Рјешење било донесено; што ни једна страна у поступку није имала прилику да се изјасни на било који начин (усмено, писмено или на неки други начин) пред Уставним судом прије него што је суд донио Рјешење; што очигледно ниједна страна у поступку није била претходно упозната да ће Рјешење бити донесено;

Надаље изражавајући забринутост што Рјешење не садржи образложење у погледу тога зашто би уговор требало да буде поништен, зашто Павловић банка нема право над имовином или зашто би Привредна банка требало да има право над имовином;

Имајући у виду  да је уговор изричито одобрен од стране тадашњег супервизора за Брчко Хенри Л. Кларка у складу са ставом 12  Анекса  Коначне одлуке од 18. августа 1999. године и да је и у складу са горепоменутим ставом 12 и  у складу са одредбама Оквирног закона о приватизацији банака и других предузећа у БиХ (у даљем тексту: „Оквирни закон”), који је донесен одлуком тадашњег високог представника Карлоса Вестендорпа 22. јула 1998. године, јасно је да Привредна банка не може потраживати ту имовину;

Надаље имајући у виду  да се у писму које ми је упутио тадашњи предсједник Уставног суда, Мато Тадић, од 11. јуна 2006. године  наводи између осталог сљедеће: ”Уставни суд подсјећа да Павловић банка  није била учесник у поступку пред Уставним судом у конкретном предмету, нити је постојао спор о приватизацији банке, нити је предмет расправе била имовина Павловић банке.  Из тога произилази да Уставни суд, приликом доношења одлуке, није разматрао имовинска права Павловић банке”;

Пошто је очигледно да горенаведено открива озбиљну забуну у погледу тога што је тадашњи предсједник Уставног суда  изгледа сматрао да се тај предмет не тиче и да нема утицаја на Павловић банку а будући да је из текста Рјешења јасно да то подразумијева одузимање права над имовином од Павловић банке и  принудно исељење Павловић банке из исте; и да судови Дистрикта  у поступку спровођења рјешења, које сада разматрају, имају тумачење да Рјешење налаже одузимање права над имовином од Павловић банке и принудно исељење Павловић банке из исте;

Сматрајући  да у погледу ове забуне и пропуста да се спроведе горепоменути редован поступак, Рјешење  у потпуности захтијева поновно разматрање од стране Уставног суда након што све стране у поступку доставе све потребне поднеске;  и да су Павловић банка и Брчко Дистрикт појединачно поднијели захтјеве за преиспитивање Рјешења Уставном суду (у даљем тексту: „захтјеви за преиспитивање”) 19.06.2006. и  12.07.2006. у складу са прописима Уставног суда.

Имајући у виду  да су у захтјевима за преиспитивање, Павловић банка и Брчко Дистрикт тражили продужење рока за извршење рјешења, док Уставни суд не одлучи по захтјевима за преиспитивање; али до сада Уставни суд није одговорио на ове захтјеве;

Даље имајући у виду да је физичко исељење Павловић банке из имовине од стране судских извршитеља, Основни суд Брчко Дистрикта заказао за 1.09.2006. у 11:00 часова;

Изражавајући забринутост да уколико се принудно исељење изврши како је сада планирано изазваће велику и непоправљиву штету Павловић банци и њеним комитентима, а будући да одлагање извршења Рјешења, у очекивању доношења коначне одлуке по Захтјевима за преиспитивање од стране Уставног суда, неће нанијети значајну или непоправљиву штету  Привредној банци.

Имајући у виду значај овог предмета за повољне услове за инвестиције и привредну стабилност  Брчко Дистрикта и Босне и Херцеговине у цијелости, пошто је дејство овог Рјешења такво да нарушава један од главних принципа послијератне приватизације која је успостављена Коначном одлуком и Оквирним законом, да право на приватизацију јавне имовине припада ентитету или Влади Дистрикта у зависности од територије на којој се та имовина налази, и Рјешење стога пријети да направи преседан којим ће се послијератна приватизација широм Босне и Херцеговине вратити на почетак.

Сматрајући  да је стога мудро, поштено и правично да се принудно исељење Павловић банке обустави док Уставни суд не донесе коначну одлуку по захтјевима за преиспитивање;

Овим налажем да:

1.      Ниједна институција и ниједан јавни службеник Брчко Дистрикта неће преузети било какве кораке да изврше или спроведу било какво рјешење, пресуду или неки други налог било ког суда у предмету АП 214/03, између Привредне банке д.д. Сарајево (Привредна банка) као тужитеља и Pavlović International Bank Слобомир А.Д. Бијељина (Павловић банка) и Брчко Дистрикта као тужених док Уставни суд не размотри и донесе коначну одлуку по захтјевима за преиспитивање.

2.      Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Све институције Брчко Дистрикта ће бити одговорне за имплементацију, али судови Брчко Дистрикта ће имати главну одговорност  да га имплементирају и донесу све неопходне одлуке  и налоге како би осигурали поштовање истог.

 

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije