Налог супервизора којим се налаже реструктурирање Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 36 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког;

Подсјећајући на текући процес реформе јавне управе, како у Босни и Херцеговини у цјелини тако и у Брчко Дистрикту посебно, и на мандат за успостављање дјелотворне и функционалне извршне власти који је прописан у ставу 3 Анекса Коначне одлуке од 18. 8. 1999. године;

Iмајући у виду да је Одјељење за урбанизам, имовинске односе и привредни развој у оквиру Владе Дистрикта, онако како је тренутно састављено, структурирано на начин који не доприноси ефикасном раду, тако што је превише надлежности стављено под једну управу, а Одјељење већ неколико година није у стању да обезбиједи услуге које је задужено да обезбиједи и да се овим успорава привредни развој;

Надаље имајући у виду да се у саставу Одјељења за здравство сада налази Пододјељење за спорт и културу, иако не постоји природна веза између пружања здравствених услуга и владиних активности везаних за спорт и културу;

Сматрајући да је стога у најбољем интересу Дистрикта и ефикасног управљања Владом Дистрикта да Одјељење за урбанизам, имовинске послове и привредни развој буде реструктурирано, тако што ће бити подијељено на два засебна одјељења, Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове, и Одјељење за привредни развој, спорт и културу, које ће такође преузети одговорности које тренутно извршава Пододјељење за спорт и културу у Одјељењу за здравство;

Имајући у виду да ће ова два одјељења морати блиско да сарађују да би урбанистичким планирањем и прописима њихове одговорности могле бити избалансиране како би се створио урбанистички амбијент који је безбједан, функционалан и води рачуна о животној средини уз потребу да се олакшају оправдане пословне иницијативе којима се стварају нова радна мјеста и побољшава квалитет живота грађана;

Обавивши консултације са градоначелником Брчко Дистрикта и осталим одговорним званичницима, и узевши у обзир препоруке стручних консултантских фирми које су ангажоване ради давања савјета Влади Брчко Дистрикта у вези са реструктурирањем;

Овим налажем сљедеће:

1.      Одјељење за урбанизам, имовинске односе и привредни развој у оквиру Владе Брчко Дистрикта престаје да постоји 1. 9. 2006. године. Пододјељење за спорт и културу у оквиру Одјељења за здравство престаје да постоји 1. 9. 2006.

2.      Горепоменуто одјељење и пододјељење биће замијењени са два нова одјељења, а оба ће настати 1. 9. 2006. године: Одјељењем за просторно планирање и имовинско-правне послове, и Одјељењем за привредни развој, спорт и културу.

3.      Одјељење за просторно планирање и имовинско-правне послове ће имати два пододјељења: Пододјељење за просторно планирање, урбанизам и заштиту животне средине и Пододјељење за имовинско-правне послове.

4.      Одговорности Пододјељења за просторно планирање, урбанизам и заштиту животне средине обухватаће просторно планирање, урбанистичке планове, регулационе планове, урбанистичке сагласности, заштиту животне средине, и еколошке дозволе, и могу такође обухватати таква друга питања која градоначелник предочи Скупштини Дистрикта у виду измјена Закона о извршној власти Брчко Дистрикта сходно ставу 12(а) овог налога, а Скупштина одлучи да донесе у складу са својим уобичајеним поступцима за доношење законских прописа.

5.      Одговорности Пододјељења за имовинско-правне послове обухватаће  имовинска питања, легализацију бесправно изграђених објеката, управљање јавном имовином и заштиту историјских и објеката културе, и могу такође обухватати таква друга питања која градоначелник предочи Скупштини Дистрикта у виду измјена Закона о извршној власти Брчко Дистрикта сходно ставу 12(а) овог налога, а Скупштина одлучи да донесе у складу са својим уобичајеним поступцима за доношење законских прописа.

6.      Одјељење за привредни развој, спорт и културу имаће два пододјељења: Пододјељење за привредни развој и Пододјељење за туризам, културу и спорт.

7.      Одговорности Пододјељења за привредни развој обухватаће статистике и анализу, стратешко планирање и регионалну сарадњу, приватизацију предузећа, пословне иницијативе и услуге, маркетинг и односе са јавношћу, и мјере за унапређење инвестиција, и могу такође обухватати таква друга питања која градоначелник предочи Скупштини Дистрикта у виду измјена Закона о извршној власти Брчко Дистрикта сходно ставу 12(а) овог налога, а Скупштина одлучи да донесе у складу са својим уобичајеним поступцима за доношење законских прописа.

8.      Одговорности Пододјељења за туризам, културу и спорт обухватаће позориште, галерије, удружења културе и манифестације, библиотеку, спорт и туризам, и могу такође обухватати таква друга питања која градоначелник предочи Скупштини Дистрикта у виду измјена Закона о извршној власти Брчко Дистрикта сходно ставу 12(а) овог налога, а Скупштина одлучи да донесе у складу са својим уобичајеним поступцима за доношење законских прописа.

9.      Градоначелник ће, најкасније до 25. 8. 2006. године, донијети одлуку о именовању шефова два нова одјељења формирана путем овог налога. Право вета Скупштине на именовање шефова одјељења, прописано чланом 48(1) Статута Брчко Дистрикта, примјењује се на ова именовања. Одлука градоначелника из овог става 9 ступа на снагу одмах по истеку периода од десет (10) радних дана из става 6(3) Закона о члановима Владе Брчко Дистрикта.

10.   Након консултација са шефовима одјељења из става 9 овог налога, градоначелник ће, најкасније до 25. 9. 2006. године, донијети одлуку, претходно одобрену од стране супервизора, којом се прописују радна мјеста за особље у сваком од нових одјељења формираних путем овог налога, као и будући статус особља раније запосленог у Одјељењу за урбанизам, имовинске односе и привредни развој и Пододјељену за спорт и културу у Одјељењу за здравство. Том одлуком ће за сваког члана особља раније запосленог у оквиру Одјељења за урбанизам, имовинске односе и привредни развој или Пододјељења за спорт и културу у Одјељењу за здравство бити прописано сљедеће:

(а)   да он/она остаје запослен у Влади Дистрикта, на упражњеном радном мјесту у било ком одјељењу за које има одговарајуће квалификације, или

(б)   да његово/њено запослење у Влади Дистрикта престаје због тога што је радно мјесто које има постало сувишно а запослени не испуњава услове за било које друго радно мјесто у управи.

11.За било која радна мјеста у новим одјељењима формираним путем овог налога, која нису попуњена сходно поступцима описаним у ставовима 9 и 10 овог налога, градоначелник ће, најкасније до 25. 9. 2006. године, расписати јавне конкурсе за попуну тих радних мјеста у складу са законима и прописима који се примјењују приликом запошљавања државних службеника, под условом да се у потпуности испоштују одредбе налога супервизора од 23. 3. 2006. године и 5. 5. 2006. године.

12.Градоначелник је одговоран за извршење свих даљњих радњи потребних за оснивање и рад два нова одјељења формирана путем овог налога на датум 25. 9. 2006. године или прије истог. Те даљње радње укључују, без ограничења, (а) достављање Скупштини Дистрикта свих измјена закона и подзаконских аката Брчко Дистрикта које су потребне као посљедица реструктурирања које се овим налогом налаже како би релевантни закони могли бити усклађени са овим налогом супервизора; (б) све потребне измјене организационог плана/организационих планова Владе Дистрикта; и (ц) давање приједлога супервизору за било какве потребне измјене буџета. Предложене измјене буџета, када их супервизор одобри, ступиће на снагу без било каквих даљњих радњи или одобрења било које друге институције Брчко Дистрикта.

13.Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта предузеће све потребне мјере да осигурају имплементацију истог.

Сусан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника

 

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije