Nalog supervizora kojim se nalaže restrukturiranje Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 36 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Podsjećajući na tekući proces reforme javne uprave, kako u Bosni i Hercegovini u cjelini tako i u Brčko Distriktu posebno, i na mandat za uspostavljanje djelotvorne i funkcionalne izvršne vlasti koji je propisan u stavu 3 Aneksa Konačne odluke od 18. 8. 1999. godine;

Imajući u vidu da je Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj u okviru Vlade Distrikta, onako kako je trenutno sastavljeno, strukturirano na način koji ne doprinosi efikasnom radu, tako što je previše nadležnosti stavljeno pod jednu upravu, a Odjeljenje već nekoliko godina nije u stanju da obezbijedi usluge koje je zaduženo da obezbijedi i da se ovim usporava privredni razvoj;

Nadalje imajući u vidu da se u sastavu Odjeljenja za zdravstvo sada nalazi Pododjeljenje za sport i kulturu, iako ne postoji prirodna veza između pružanja zdravstvenih usluga i vladinih aktivnosti vezanih za sport i kulturu;

Smatrajući da je stoga u najboljem interesu Distrikta i efikasnog upravljanja Vladom Distrikta da Odjeljenje za urbanizam, imovinske poslove i privredni razvoj bude restrukturirano, tako što će biti podijeljeno na dva zasebna odjeljenja, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, i Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu, koje će takođe preuzeti odgovornosti koje trenutno izvršava Pododjeljenje za sport i kulturu u Odjeljenju za zdravstvo;

Imajući u vidu da će ova dva odjeljenja morati blisko da sarađuju da bi urbanističkim planiranjem i propisima njihove odgovornosti mogle biti izbalansirane kako bi se stvorio urbanistički ambijent koji je bezbjedan, funkcionalan i vodi računa o životnoj sredini uz potrebu da se olakšaju opravdane poslovne inicijative kojima se stvaraju nova radna mjesta i poboljšava kvalitet života građana;

Obavivši konsultacije sa gradonačelnikom Brčko Distrikta i ostalim odgovornim zvaničnicima, i uzevši u obzir preporuke stručnih konsultantskih firmi koje su angažovane radi davanja savjeta Vladi Brčko Distrikta u vezi sa restrukturiranjem;

Ovim nalažem sljedeće:

1.      Odjeljenje za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj u okviru Vlade Brčko Distrikta prestaje da postoji 1. 9. 2006. godine. Pododjeljenje za sport i kulturu u okviru Odjeljenja za zdravstvo prestaje da postoji 1. 9. 2006.

2.      Gorepomenuto odjeljenje i pododjeljenje biće zamijenjeni sa dva nova odjeljenja, a oba će nastati 1. 9. 2006. godine: Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, i Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu.

3.      Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove će imati dva pododjeljenja: Pododjeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu životne sredine i Pododjeljenje za imovinsko-pravne poslove.

4.      Odgovornosti Pododjeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu životne sredine obuhvataće prostorno planiranje, urbanističke planove, regulacione planove, urbanističke saglasnosti, zaštitu životne sredine, i ekološke dozvole, i mogu takođe obuhvatati takva druga pitanja koja gradonačelnik predoči Skupštini Distrikta u vidu izmjena Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta shodno stavu 12(a) ovog naloga, a Skupština odluči da donese u skladu sa svojim uobičajenim postupcima za donošenje zakonskih propisa.

5.      Odgovornosti Pododjeljenja za imovinsko-pravne poslove obuhvataće  imovinska pitanja, legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, upravljanje javnom imovinom i zaštitu istorijskih i objekata kulture, i mogu takođe obuhvatati takva druga pitanja koja gradonačelnik predoči Skupštini Distrikta u vidu izmjena Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta shodno stavu 12(a) ovog naloga, a Skupština odluči da donese u skladu sa svojim uobičajenim postupcima za donošenje zakonskih propisa.

6.      Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu imaće dva pododjeljenja: Pododjeljenje za privredni razvoj i Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport.

7.      Odgovornosti Pododjeljenja za privredni razvoj obuhvataće statistike i analizu, strateško planiranje i regionalnu saradnju, privatizaciju preduzeća, poslovne inicijative i usluge, marketing i odnose sa javnošću, i mjere za unapređenje investicija, i mogu takođe obuhvatati takva druga pitanja koja gradonačelnik predoči Skupštini Distrikta u vidu izmjena Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta shodno stavu 12(a) ovog naloga, a Skupština odluči da donese u skladu sa svojim uobičajenim postupcima za donošenje zakonskih propisa.

8.      Odgovornosti Pododjeljenja za turizam, kulturu i sport obuhvataće pozorište, galerije, udruženja kulture i manifestacije, biblioteku, sport i turizam, i mogu takođe obuhvatati takva druga pitanja koja gradonačelnik predoči Skupštini Distrikta u vidu izmjena Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta shodno stavu 12(a) ovog naloga, a Skupština odluči da donese u skladu sa svojim uobičajenim postupcima za donošenje zakonskih propisa.

9.      Gradonačelnik će, najkasnije do 25. 8. 2006. godine, donijeti odluku o imenovanju šefova dva nova odjeljenja formirana putem ovog naloga. Pravo veta Skupštine na imenovanje šefova odjeljenja, propisano članom 48(1) Statuta Brčko Distrikta, primjenjuje se na ova imenovanja. Odluka gradonačelnika iz ovog stava 9 stupa na snagu odmah po isteku perioda od deset (10) radnih dana iz stava 6(3) Zakona o članovima Vlade Brčko Distrikta.

10.  Nakon konsultacija sa šefovima odjeljenja iz stava 9 ovog naloga, gradonačelnik će, najkasnije do 25. 9. 2006. godine, donijeti odluku, prethodno odobrenu od strane supervizora, kojom se propisuju radna mjesta za osoblje u svakom od novih odjeljenja formiranih putem ovog naloga, kao i budući status osoblja ranije zaposlenog u Odjeljenju za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj i Pododjeljenu za sport i kulturu u Odjeljenju za zdravstvo. Tom odlukom će za svakog člana osoblja ranije zaposlenog u okviru Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj ili Pododjeljenja za sport i kulturu u Odjeljenju za zdravstvo biti propisano sljedeće:

(a)    da on/ona ostaje zaposlen u Vladi Distrikta, na upražnjenom radnom mjestu u bilo kom odjeljenju za koje ima odgovarajuće kvalifikacije, ili

(b)   da njegovo/njeno zaposlenje u Vladi Distrikta prestaje zbog toga što je radno mjesto koje ima postalo suvišno, a zaposleni ne ispunjava uslove za bilo koje drugo radno mjesto u upravi.

11.  Za bilo koja radna mjesta u novim odjeljenjima formiranim putem ovog naloga, koja nisu popunjena shodno postupcima opisanim u stavovima 9 i 10 ovog naloga, gradonačelnik će, najkasnije do 25. 9. 2006. godine, raspisati javne konkurse za popunu tih radnih mjesta u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju prilikom zapošljavanja državnih službenika, pod uslovom da se u potpunosti ispoštuju odredbe naloga supervizora od 23. 3. 2006. godine i 5. 5. 2006. godine.

12.  Gradonačelnik je odgovoran za izvršenje svih daljnjih radnji potrebnih za osnivanje i rad dva nova odjeljenja formirana putem ovog naloga na datum 25. 9. 2006. godine ili prije istog. Te daljnje radnje uključuju, bez ograničenja, (a) dostavljanje Skupštini Distrikta svih izmjena zakona i podzakonskih akata Brčko Distrikta koje su potrebne kao posljedica restrukturiranja koje se ovim nalogom nalaže kako bi relevantni zakoni mogli biti usklađeni sa ovim nalogom supervizora; (b) sve potrebne izmjene organizacionog plana/organizacionih planova Vlade Distrikta; i (c) davanje prijedloga supervizoru za bilo kakve potrebne izmjene budžeta. Predložene izmjene budžeta, kada ih supervizor odobri, stupiće na snagu bez bilo kakvih daljnjih radnji ili odobrenja bilo koje druge institucije Brčko Distrikta.

13.  Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta preduzeće sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije