Налог супервизора којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко Дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту

У складу са ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког, којима су супервизору за Брчко дата овлаштења да врши мандат на начин прописан Коначном одлуком;

Имајући на уму да се ставовима 11 и 39 Коначне одлуке (а) предвиђа укидање правног значаја међуентитетске границе на подручју Брчко Дистрикта; (б) налаже Дистрикту и супервизору да предузму радње ка укидању правног значаја међуентитетске границе, које, да би се то остварило, захтијевају да се ентитетски закони који се примјењују у Дистрикту замијене законима Дистрикта који се примјењују на обје стране међуентитетске границе;  и (ц) супервизору повјерава обавеза да прогласи завршетак овог посла и престанак правног значаја међуентитетске границе;

Имајући у виду да су, у складу са овим ставовима, Комисија за ревизију закона у Брчком, Влада Брчко Дистрикта и Скупштина Брчко Дистрикта улагале заједничке напоре на изради и усвајању закона како би замијенили оне ентитетске законе који у Дистрикту и даље имају правни значај;

Имајући надаље у виду да је овај посао у највећој мјери, али не потпуно, завршен, и приближно седам година након доношења Коначне одлуке међуентитетска граница и даље има правни значај на подручју Брчко Дистрикта, тако што институције Дистрикта још увијек различито примјењују поједине законе Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине са једне односно друге стране некадашње међуентитетске границе;

Поред тога, имајући у виду  да у многим областима у којима ентитетски закони и даље важе у Дистрикту, не постоји потреба, или не постоји пријека потреба, за законима, и да ти ентитетски закони, бар за сада, могу бити укинути без посљедица а да не буду замијењени одговарајућим законима Дистрикта;

Сматрајући да су, све док не буду донијети нови закони Дистрикта којима ће бити замијењени укинути ентитетски закони, постојећи закони Дистрикта, државе и Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине који се примјењују у Дистрикту, довољни да на адекватан начин регулишу области дјеловања обухваћене ентитетским законима које овај налог укида;

Овим налажем сљедеће:

1.      У зависности од онога што слиједи у наредним ставовима овог налога, сви закони Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске („ентитета”), и свих институција које су саставни дио било ког Ентитета, одмах престају да имају правно дејство у било ком дијелу Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. У мјери у којој су исти на снази у Брчко Дистрикту, сви такви закони се укидају даном издавања овог налога супервизора.

2.      Ентитетски закони наведени у Анексу овог налога супервизора биће одмах преузети као закони Брчко Дистрикта, са истовјетним текстом осим што:

i.     ће се исти примјењивати на цијелом подручју Брчко Дистрикта, са обје стране некадашње међуентитетске границе; и

ii.   ће институције Дистрикта наведене у Анексу овог налога супервизора бити задужене за вршење овлаштења и одговорности које су раније припадале ентитетским институцијама према одредбама тих закона.

Ови нови закони ће бити закони Брчко Дистрикта, а не закони било ког од ентитета. Исти ће остати на снази све док не буду измијењени или укинути од стране Скупштине Брчко Дистрикта.

3.      Сходно ставу 39 Коначне одлуке, међуентитетска граница престаје да има правни значај на подручју Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

i.   У зависности од ставова 6 и 7 овог налога и осим у случајевима прописаним у важећем закону Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине који је у складу са Уставом, ни један поступак било ког од ентитета или било које институције која је саставни дио истих, предузет на дан или након дана издавања овог налога, неће имати никакво правно дејство у Дистрикту или било ком дијелу истог.

ii. Било који поступак било које институције Дистрикта или државе, предузет након дана издавања овог налога, који за намјеру или ефекат има:

а.  да учини да некадашња међуентитетска граница има правни значај на подручју Дистрикта или стварање било које друге географске линије на подручју Дистрикта са сличним значајем;

б.  подјелу Дистрикта на било којој етничкој основи; или

в.  да учини Дистрикт или било који дио истог дијелом било ког ентитета;

ће бити ништаван.

4. Ставови 1 и 3 овог налога супервизора имају трајно дејство. Ови ставови не могу бити измијењени, укинути или на други начин модификовани, осим налогом Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске границе у Брчко Дистрикту или новим налогим супервизора, чак ни након престанка супервизије или надлежности Трибунала.

5. Ништа из овог налога супервизора неће имати утицаја на било које питање у вези са статусом или валидношћу које на подручју Дистрикта има:

(а)   било који закон Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине или Социјалистичке Федеративне Републике Југославије који је на снази на подручју Дистрикта на дан издавања овог налога (било да се такви закони у Дистрикту примјењују на основу тога што су преузети путем ентитетских закона, или по било ком другом правном основу), под условом да Скупштина Брчко Дистрикта може одлуком или законодавним актом поништити било који такав закон, у цјелини или дјелимично; или

(б)   било који закон који је усвојила Скупштина Брчко Дистрикта, или било који закон који је донио Парламент Босне и Херцеговине, под условом да се таквим законом у било ком од ових случајева не крше одредбе става 3 (б) овог налога.

6. Ништа из овог налога супервизора неће имати утицаја на правне обавезе настале по основу или као посљедица било ког правног споразума између Дистрикта и Ентитета склопљеног прије дана издавања овог налога супервизора.

7. Ништа из овог налога супервизора неће имати утицаја на законе и прописе који су на снази у Брчко Дистрикту на дан издавања овог налога супервизора а који се односе на:

(а)   начин на који се у Дистрикту управља жељезничким услугама, жељезничким возним парком и припадајућом инфраструктуром, те како се исти одржавају;

(б)   рад Економског факултета Брчко у Дистрикту, све док је дио Универзитета у Источном Сарајеву;

(в) обавезе уплата доприноса у ентитетске пензионе фондове, и права на примање исплата из истих;

(г) пружање поштанских и телекомуникационих услуга на подручју Дистрикта;

(д) статус који имају и права која остварују инвалиди рата и породице палих бораца у Дистрикту; или

(ђ) предшколско образовање и васпитање.

Међутим, било који такав закон или пропис може бити поништен одлуком или законодавним актом Скупштине Брчко Дистрикта. Ниједан такав закон или пропис не може се примјењивати или спроводити уколико дискриминише или се користи да дискриминише грађане Брчко Дистрикта на основу етничке припадности, ентитетског држављанства или пребивалишта у Дистрикту или било којем његовом дијелу. Ниједан нови ентитетски закон или пропис у вези са горепоменутих шест области неће имати било какво правно дејство у Дистрикту.

8. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта предузеће све потребне мјере да осигурају имплементацију истог.

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije