Nalog supervizora kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko Distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu

U skladu sa stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog, kojima su supervizoru za Brčko data ovlaštenja da vrši mandat na način propisan Konačnom odlukom;

Imajući na umu da se stavovima 11 i 39 Konačne odluke (a) predviđa ukidanje pravnog značaja međuentitetske granice na području Brčko Distrikta; (b) nalaže Distriktu i supervizoru da preduzmu radnje ka ukidanju pravnog značaja međuentitetske granice, koje, da bi se to ostvarilo, zahtijevaju da se entitetski zakoni koji se primjenjuju u Distriktu zamijene zakonima Distrikta koji se primjenjuju na obje strane međuentitetske granice;  i (c) supervizoru povjerava obaveza da proglasi završetak ovog posla i prestanak pravnog značaja međuentitetske granice;

Imajući u vidu da su, u skladu sa ovim stavovima, Komisija za reviziju zakona u Brčkom,  Vlada Brčko Distrikta i Skupština Brčko Distrikta ulagale zajedničke napore na izradi i usvajanju zakona kako bi zamijenili one entitetske zakone koji u Distriktu i dalje imaju pravni značaj;

Imajući nadalje u vidu da je ovaj posao u najvećoj mjeri, ali ne potpuno, završen, i približno sedam godina nakon donošenja Konačne odluke međuentitetska granica i dalje ima pravni značaj na području Brčko Distrikta, tako što institucije Distrikta još uvijek različito primjenjuju pojedine zakone Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne odnosno druge strane nekadašnje međuentitetske granice;

Pored toga imajući u vidu  da u mnogim oblastima u kojima entitetski zakoni i dalje važe u Distriktu, ne postoji potreba, ili ne postoji prijeka potreba, za zakonima, i da ti entitetski zakoni, bar za sada, mogu biti ukinuti bez posljedica a da ne budu zamijenjeni odgovarajućim zakonima Distrikta;

Smatrajući da su, sve dok ne budu doneseni novi zakoni Distrikta kojima će biti zamijenjeni ukinuti entitetski zakoni, postojeći zakoni Distrikta, države i Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine koji se primjenjuju u Distriktu, dovoljni da na adekvatan način regulišu oblasti djelovanja obuhvaćene entitetskim zakonima koje ovaj nalog ukida;

Ovim nalažem sljedeće:

1.   U zavisnosti od onoga što slijedi u narednim stavovima ovog naloga, svi zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (“entiteta”), i svih institucija koje su sastavni dio bilo kog entiteta, odmah prestaju da imaju pravno dejstvo u bilo kom dijelu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. U mjeri u kojoj su isti na snazi u Brčko Distriktu, svi takvi zakoni se ukidaju danom izdavanja ovog naloga supervizora.

2.   Entitetski zakoni navedeni u Aneksu ovog naloga supervizora biće odmah preuzeti kao zakoni Brčko Distrikta, sa istovjetnim tekstom osim što:

i.      će se isti primjenjivati na cijelom području Brčko Distrikta, sa obje strane nekadašnje međuentitetske granice; i

ii.     će institucije Distrikta navedene u Aneksu ovog naloga supervizora biti zadužene za vršenje ovlaštenja i odgovornosti koje su ranije pripadale entitetskim institucijama prema odredbama tih zakona.

Ovi novi zakoni će biti zakoni Brčko Distrikta, a ne zakoni bilo kog od entiteta. Isti će ostati na snazi sve dok ne budu izmijenjeni ili ukinuti od strane Skupštine Brčko Distrikta.

3.   Shodno stavu 39 Konačne odluke, međuentitetska granica prestaje da ima pravni značaj na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

i.    U zavisnosti od stavova 6 i 7 ovog naloga i osim u slučajevima propisanim u važećem zakonu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji je u skladu sa Ustavom, ni jedan postupak bilo kog od entiteta ili bilo koje institucije koja je sastavni dio istih, preduzet na dan ili nakon dana izdavanja ovog naloga, neće imati nikakvo pravno dejstvo u Distriktu ili bilo kom dijelu istog.

ii.  Bilo koji postupak bilo koje institucije Distrikta ili države, preduzet nakon dana izdavanja ovog naloga, koji za namjeru ili efekat ima:

a.  da učini da nekadašnja međuentitetska granica ima pravni značaj na području Distrikta ili stvaranje bilo koje druge geografske linije na području Distrikta sa sličnim značajem;

b.  podjelu Distrikta na bilo kojoj etničkoj osnovi; ili

c.  da učini Distrikt ili bilo koji dio istog dijelom bilo kog entiteta;

će biti ništavan.

4.   Stavovi 1 i 3 ovog naloga supervizora imaju trajno dejstvo. Ovi stavovi ne mogu biti izmijenjeni, ukinuti ili na drugi način modifikovani, osim nalogom Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu ili novim nalogim supervizora, čak ni nakon prestanka supervizije ili nadležnosti Tribunala.

5.   Ništa iz ovog naloga supervizora neće imati uticaja na bilo koje pitanje u vezi sa statusom ili validnošću koje na području Distrikta ima:

(a)  bilo koji zakon Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji je na snazi na području Distrikta na dan izdavanja ovog naloga (bilo da se takvi zakoni u Distriktu primjenjuju na osnovu toga što su preuzeti putem entitetskih zakona, ili po bilo kom drugom pravnom osnovu), pod uslovom da Skupština Brčko Distrikta može odlukom ili zakonodavnim aktom poništiti bilo koji takav zakon, u cjelini ili djelimično; ili

(b)  bilo koji zakon koji je usvojila Skupština Brčko Distrikta, ili bilo koji zakon koji je donio Parlament Bosne i Hercegovine, pod uslovom da se takvim zakonom u bilo kom od ovih slučajeva ne krše odredbe stava 3 (b) ovog naloga.

6.   Ništa iz ovog naloga supervizora neće imati uticaja na pravne obaveze nastale po osnovu ili kao posljedica bilo kog pravnog sporazuma između Distrikta i Entiteta sklopljenog prije dana izdavanja ovog naloga supervizora.

7.   Ništa iz ovog naloga supervizora neće imati uticaja na zakone i propise koji su na snazi u Brčko Distriktu na dan izdavanja ovog naloga supervizora a koji se odnose na:

(a)  način na koji se u Distriktu upravlja željezničkim uslugama, željezničkim voznim parkom i pripadajućom infrastrukturom, te kako se isti održavaju;

(b)  rad Ekonomskog fakulteta Brčko u Distriktu, sve dok je dio Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

(c)  obaveze uplata doprinosa u entitetske penzione fondove, i prava na primanje isplata iz istih;

(d)  pružanje poštanskih i telekomunikacionih usluga na području Distrikta;

(e)  status koji imaju i prava koja ostvaruju invalidi rata i porodice palih boraca u Distriktu; ili

(f)   predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

Međutim, bilo koji takav zakon ili propis može biti poništen odlukom ili zakonodavnim aktom Skupštine Brčko Distrikta. Nijedan takav zakon ili propis ne može se primjenjivati ili sprovoditi ukoliko diskriminiše ili se koristi da diskriminiše građane Brčko Distrikta na osnovu etničke pripadnosti, entitetskog državljanstva ili prebivališta u Distriktu ili bilo kojem njegovom dijelu. Nijedan novi entitetski zakon ili propis u vezi sa gorepomenutih šest oblasti neće imati bilo kakvo pravno dejstvo u Distriktu.

8.   Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta preduzeće sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije