Налог супервизора о реструктурирању Управе прихода Дистрикта у оквиру Владе Дистрикта који укључује и Пету допуну Налога супервизора од 8. марта 2000. године о именовању директора Управе прихода Дистрикта

У складу са ставовима 10 и 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, и ставом 3 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Позивајући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, и Допуну налога супервизора од 26. маја 2000. године, о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући у виду да је Допуном налога супервизора о именовању чланова прелазне Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 26. маја 2000. године, господин Осман Османовић именован за директора Управе прихода Дистрикта док се не одрже избори за Скупштину Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Имајући надаље у виду да је Другом допуном налога супервизора од 22. фебруара 2005. године, господин Осман Османовић био поново именован на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта да обавља дужност до 31. маја 2005. године, те да је Трећом допуном налога супервизора од 24. маја 2005. године, господин Осман Османовић био још једном именован на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта да обавља дужност до 31. децембра 2005. године, и да је Четвртом допуном налога супервизора од 13. јануара 2006. године, господин Осман Османовић још једном био поново именован на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта да обавља дужност до 30. јуна 2006. године;

Узимајући у обзир препоруке стручне консултантске фирме Делоитте, које су садржане у извјештају исте од 20. октобра 2004. године, да се изврши реструктурирање и реорганизовање Управе прихода Дистрикта, Одјељења за буџет и финансије и Пореске управе, након спровођења стручне анализе и давања препоруке, и тога да је 15. децембра 2005. године у ту сврху одабрана експертска фирма „Оскар” Загреб;

Надаље имајући у виду да је „Оскар” Загреб припремио извјештај под називом „Редизајн  организације институција Владе Брчко Дистрикта”, од 17. јуна 2006. године („Извјештај”), којим се предлаже реструктурирање Владе Дистрикта, укључујући услове предложене реорганизације Управе прихода Дистрикта, Одјељења за буџет и финансије и Пореске управе, у јединствену Јединицу за управљање финансијама Дистрикта;

Сматрајући да би препоруке о Јединици за управљање финансијама Дистрикта, садржане у Извјештају, сада требало одмах имплементирати; да ће радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта бити укинуто као резултат тога; и да би господин Османовић стога требало да задржи своје садашње радно мјесто само дотле док те препоруке не буду имплементиране;

Са циљем да се пружи подршка текућој реформи јавне управе у Брчко Дистрикту;

Овим налажем сљедеће:

  1. Градоначелник ће, најкасније до 1. септембра 2006. године, расписати конкурсе за радна мјеста директора Јединице за управљање финансијама и шефа Одјељења за трезор, са описима радних мјеста у складу са Извјештајем. Тим конкурсима ће бити прописан рок за пријаве најкасније до 30. септембра 2006. године.
  2. Након затварања горепоменутих конкурса, сви потребни поступци за избор кандидата за ова радна мјеста биће обављени најкасније до 30. октобра 2006. године, а градоначелник ће потписати одлуке о именовању изабраних кандидата најкасније до 7. новембра 2006. године.
  3. Најкасније до 30. септембра 2006. године, градоначелник ће Скупштини прослиједити нацрт законских прописа који су потребни да би се имплементирале препоруке у вези са Јединицом за управљање финансијама Дистрикта садржане у Извјештају.
  4. Најкасније до 30. септембра 2006. године, градоначелник ће утврдити организациони и буџетски план за имплементацију препорука у вези са Јединицом за управљање финансијама Дистрикта, садржаним у Извјештају, и план ће имплементирати одмах након што исти буде утврђен.
  5. Господин Осман Османовић се поново именује на радно мјесто директора Управе прихода Дистрикта од 1. јула 2006. године, и обављаће своје дужности у складу са Статутом и законима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине све док градоначелник не именује кандидате на радна мјеста из става 1. Када дође до тих именовања, а у сваком случају најкасније до 7. новембра 2006. године, именовање господина Османовића за директора Управе прихода Дистрикта ће одмах престати.
  6. Градоначелник Брчко Дистрикта директно је одговоран за имплементацију овог Налога супервизора, и за сваки пропуст да то учини.
  7. Ништа из овог налога не спречава господина Османовића да конкурише на радна мјеста наведена у ставу 1 овог налога, или на било које друго радно мјесто у Влади Дистрикта.

Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све потребне мјере да осигурају имплементацију истог.

 

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije