Nalog supervizora o restrukturiranju Uprave prihoda Distrikta u okviru Vlade Distrikta koji uključuje i Petu dopunu Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

U skladu sa stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, i Dopunu Naloga supervizora od 26. maja 2000. godine, o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je Dopunom Naloga supervizora o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. maja 2000. godine, gospodin Osman Osmanović imenovan za direktora Uprave prihoda Distrikta dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući nadalje u vidu da je Drugom dopunom Naloga supervizora od 22. februara 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio ponovo imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obavlja dužnost do 31. maja 2005. godine, te da je Trećom dopunom Naloga supervizora od 24. maja 2005. godine, gospodin Osman Osmanović bio još jednom imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obavlja dužnost do 31. decembra 2005. godine, i da je Četvrtom dopunom Naloga supervizora od 13. januara 2006. godine, gospodin Osman Osmanović još jednom bio ponovo imenovan na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta da obavlja dužnost do 30. juna 2006. godine;

Uzimajući u obzir preporuke stručne konsultantske firme Deloitte, koje su sadržane u izvještaju iste od 20. oktobra 2004. godine, da se izvrši restrukturiranje i reorganizovanje Uprave prihoda Distrikta, Odjela za budžet i finansije i Poreske uprave, nakon sprovođenja stručne analize i davanja preporuke, i toga da je 15. decembra 2005. godine u tu svrhu odabrana ekspertska firma “Oscar”Zagreb;

Nadalje imajući u vidu da je “Oscar” Zagreb pripremio izvještaj pod nazivom “Redizajn  organizacije institucija Vlade Brčko Distrikta”, od 17. juna 2006. godine (“Izvještaj”), kojim se predlaže restrukturiranje Vlade Distrikta, uključujući uslove predložene reorganizacije Uprave prihoda Distrikta, Odjela za budžet i finansije i Poreske uprave, u jedinstvenu Jedinicu za upravljanje finansijama Distrikta;

Smatrajući da bi preporuke o Jedinici za upravljanje finansijama Distrikta, sadržane u Izvještaju, sada trebalo odmah implementirati; da će radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta biti ukinuto kao rezultat toga; i da bi gospodin Osmanović stoga trebalo da zadrži svoje sadašnje radno mjesto samo dotle dok te preporuke ne budu implementirane;

Sa ciljem da se pruži podrška tekućoj reformi javne uprave u Brčko Distriktu;

Ovim nalažem sljedeće:

  1. Gradonačelnik će, najkasnije do 1. septembra 2006. godine, raspisati konkurse za radna mjesta direktora Jedinice za upravljanje finansijama i šefa Odjela za trezor, sa opisima radnih mjesta u skladu sa Izvještajem. Tim konkursima će biti propisan rok za prijave najkasnije do 30. septembra 2006. godine.
  2. Nakon zatvaranja gorepomenutih konkursa, svi potrebni postupci za izbor kandidata za ova radna mjesta biće obavljeni najkasnije do 30. oktobra 2006. godine, a gradonačelnik će potpisati odluke o imenovanju izabranih kandidata najkasnije do 7. novembra 2006. godine.
  3. Najkasnije do 30. septembra 2006. godine, gradonačelnik će Skupštini proslijediti nacrt zakonskih propisa koji su potrebni da bi se implementirale preporuke u vezi sa Jedinicom za upravljanje finansijama Distrikta sadržane u Izvještaju.
  4. Najkasnije do 30. septembra 2006. godine, gradonačelnik će utvrditi organizacioni i budžetski plan za implementaciju preporuka u vezi sa Jedinicom za upravljanje finansijama Distrikta, sadržanim u Izvještaju, i plan će implementirati odmah nakon što isti bude utvrđen.
  5. Gospodin Osman Osmanović se ponovo imenuje na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta od 1. jula 2006. godine, i obavljaće svoje dužnosti u skladu sa Statutom i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine sve dok gradonačelnik ne imenuje kandidate na radna mjesta iz stava 1. Kada dođe do tih imenovanja, a u svakom slučaju najkasnije do 7. novembra 2006. godine, imenovanje gospodina Osmanovića za direktora Uprave prihoda Distrikta će odmah prestati.
  6. Gradonačelnik Brčko Distrikta direktno je odgovoran za implementaciju ovog Naloga supervizora, i za svaki propust da to učini.
  7. Ništa iz ovog naloga ne sprečava gospodina Osmanovića da konkuriše na radna mjesta navedena u stavu 1 ovog naloga, ili na bilo koje drugo radno mjesto u Vladi Distrikta.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko Distrikt

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije