Налог супервизора којим се именују чланови Канцеларије Брчко Дистрикта у Савјету министара

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у Брчко Дистрикту;

Подсјећајући на то да су 18. новембра 2005. године, господин Аднан Терзић, предсједавајући Савјета министара Босне и Херцеговине, и господин Мирсад Ђапо, градоначелник Брчко Дистрикта, потписали споразум о оснивању канцеларије координатора Брчко Дистрикта при Савјету министара;

Надаље подсјећајући на то да су се 21. новембра 2005. године, господин. Терзић и господин Ђапо у Вашингтону договорили да започну процес рјешавања неријешених питања у односима између државе и Дистрикта;

Поздрављајући накнадне састанке између званичника који представљају државу и званичника који представљају Дистрикт, 13. и 14. фебруара 2006. године, у Сарајеву, под покровитељством америчког Министарства спољних послова (State Department), који су имали за циљ рјешавање неријешених питања у односима између Дистрикта и државе, и закључке који су донесени на том састанку;

У нади да ће доћи до значајног напретка у рјешавању неријешених питања до одржавања сљедећег састанка између Дистрикта и државе под покровитељством америчког Министарства спољних послова (State Department), који је заказан за мај 2006. године;

Констатујући да је градоначелник, у консултацији са супервизором, крајем новембра 2005. године одредио квалификоване кандидате за именовање у канцеларију, али изражавајући забринутост због кашњења у именовању од тада;

 Сматрајући да је сада пријеко потребно да канцеларија почне са радом одмах, како би разна неријешена питања између државе и Брчко Дистрикта могла бити ријешена на примјерен и благовремен начин;

Мишљења да члан 11(1) Закона о сукобу интереса Брчко Дистрикта као и практични фактори спречавају господина Кисића да буде члан канцеларије, а да истовремено остане посланик у Скупштини Дистрикта, а пошто се господин Кисић стога сагласио да ће без одлагања дати оставку на своју функцију у Скупштини када буде издат овај налог;

Овим налажем сљедеће:

1.      Сљедеће особе се именују у Канцеларију Брчко Дистрикта у Савјету министара, која је основана у складу са споразумом потписаним 18. новембра 2005. године између Аднана Терзића, предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине, и Мирсада Ђапе, градоначелника Брчко Дистрикта:

господин Синиша Кисић (координатор)

господин Горан Дука (помоћник координатора)

господин Мато Лучић (помоћник координатора)

госпођа Суада Фазловић (помоћник координатора)

госпођа Гордана Црногорац (сектретарица)

2.      Пет горепоменутих особа се именују на ова радна мјеста од дана ступања овог налога на снагу. Њихова именовања ће трајати до 31. септембра 2008. године.

3.      Условљено другим одредбама овог налога, током трајања њихових именовања горепоменуте особе ће бити јавни службеници Владе Брчко Дистрикта, и њихово поступање и услови под којима ће они попуњавати своја радна мјеста, укључујући и услове под којима могу бити премјештени или смијењени са тих радних мјеста, биће регулисани свим  законима и прописима Брчко Дистрикта који су на снази у тренутку када се покрене ово питање, а који се примјењују на јавне службенике.

4.      По престанку било ког именовања извршеног овим налогом (било због истека периода трајања именовања прописаних у ставу 2 овог налога или сходно другим законским средствима), конкурси за упражњена радна мјеста биће одмах отворени за свако од радних мјеста у вези са којима су именовања престала, а радна мјеста ће након тога бити попуњена у складу са редовним конкурсним поступцима за именовање јавних службенка који се примјењују према одговарајућим законима и прописима Брчко Дистрикта који тада буду на снази.

5.      Након истека периода трајања њиховог именовања прописаног у ставу 2 овог налога, господину Дуки, господину Лучићу и госпођи Фазловић се даје право избора (за чије остваривање се градоначелнику упућује захтјев у писаној форми у року од двије седмице након истека периода трајања именовања о којем се ради) да буду одмах поново постављени на радно мјесто у Влади Дистрикта које није нижег ранга и није са мањом платом него што су то радна мјеста која су имали прије овог налога и са којих се они премјештају на основу овог налога.

6. Преостаје једно радно мјесто помоћника координатора у Канцеларији Брчко Дистрикта у Савјету министара, на које се овим налогом не именује ниједна особа и, сходно томе, то радно мјесто остаје упражњено. Осим уколико и до времена када супервизор изда налог којим се именује особа на ово радно мјесто, Влада Дистрикта може попунити ово радно мјесто у складу са законима и прописима Брчко Дистрикта којима се регулишу именовања јавних службеника, уколико буде сматрала да постоји потреба да то учини.

7. Овај налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта су дужне предузети све потребне мјере да осигурају његову примјену.

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника


Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije