Nalog supervizora kojim se imenuju članovi Ureda Brčko Distrikta u Vijeću ministara

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu;

Podsjećajući na to da su 18. novembra 2005. godine, gospodin Adnan Terzić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i gospodin Mirsad Đapo, gradonačelnik Brčko Distrikta, potpisali sporazum o osnivanju Ureda koordinatora Brčko Distrikta pri Vijeću ministara;

Nadalje podsjećajući na to da su se 21. novembra 2005. godine, gospodin Terzić i gospodin Đapo u Vašingtonu dogovorili da započnu proces rješavanja neriješenih pitanja u odnosima između države i Distrikta;

Pozdravljajući naknadne sastanke između zvaničnika koji predstavljaju državu i zvaničnika koji predstavljaju Distrikt, 13. i 14. februara 2006. godine, u Sarajevu, pod pokroviteljstvom američkog Ministarstva spoljnih poslova (State Department), koji su imali za cilj rješavanje neriješenih pitanja u odnosima između Distrikta i države, i zaključke koji su donijeti na tom sastanku;

U nadi da će doći do značajnog napretka u rješavanju neriješenih pitanja do održavanja sljedećeg sastanka između Distrikta i države pod pokroviteljstvom američkog Ministarstva spoljnih poslova (State Department), koji je zakazan za maj 2006. godine;

Konstatujući da je gradonačelnik, u konsultaciji sa supervizorom, krajem novembra 2005. godine odredio kvalifikovane kandidate za imenovanje u ured, ali izražavajući zabrinutost zbog kašnjenja u imenovanju od tada;

Smatrajući da je sada prijeko potrebno da ured počne sa radom odmah,  kako bi razna neriješena pitanja između države i Brčko Distrikta mogla biti riješena na primjeren i blagovremen način;

Mišljenja da član 11(1) Zakona o sukobu interesa Brčko Distrikta kao i praktični faktori sprečavaju gospodina Kisića da bude član ureda, a da istovremeno ostane poslanik u Skupštini Distrikta, a pošto se gospodin Kisić stoga saglasio da će bez odlaganja dati ostavku na svoju funkciju u Skupštini kada bude izdat ovaj nalog;

Ovim nalažem sljedeće:

1. Sljedeće osobe se imenuju u Ured Brčko Distrikta u Vijeću ministara, koja je osnovan u skladu sa sporazumom potpisanim 18. novembra 2005. godine između Adnana Terzića, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Mirsada Đape, gradonačelnika Brčko Distrikta:

gospodin Siniša Kisić (koordinator)

gospodin Goran Duka (pomoćnik koordinatora)

gospodin Mato Lučić (pomoćnik koordinatora)

gospođa Suada Fazlović (pomoćnik koordinatora)

gospođa Gordana Crnogorac (sekretarica)

2. Pet gorepomenutih osoba se imenuju na ova radna mjesta od dana stupanja ovog naloga na snagu. Njihova imenovanja će trajati do 31. septembra 2008. godine.

3.  Uslovljeno drugim odredbama ovog naloga, tokom trajanja njihovih imenovanja gorepomenute osobe će biti javni službenici Vlade Brčko Distrikta, i njihovo postupanje i uslovi pod kojima će oni popunjavati svoja radna mjesta, uključujući i uslove pod kojima mogu biti premješteni ili smijenjeni sa tih radnih mjesta, biće regulisani svim  zakonima i propisima Brčko Distrikta koji su na snazi u trenutku kada se pokrene ovo pitanje, a koji se primjenjuju na javne službenike.

4.  Po prestanku bilo kog imenovanja izvršenog ovim nalogom (bilo zbog isteka perioda trajanja imenovanja propisanih u stavu 2 ovog naloga ili shodno drugim zakonskim sredstvima), konkursi za upražnjena radna mjesta biće odmah otvoreni za svako od radnih mjesta u vezi sa kojima su imenovanja prestala, a radna mjesta će nakon toga biti popunjena u skladu sa redovnim konkursnim postupcima za imenovanje javnih službenka koji se primjenjuju prema odgovarajućim zakonima i propisima Brčko Distrikta koji tada budu na snazi.

5.  Nakon isteka perioda trajanja njihovog imenovanja propisanog u stavu 2 ovog naloga, gospodinu Duki, gospodinu Lučiću i gospođi Fazlović se daje pravo izbora (za čije ostvarivanje se gradonačelniku upućuje zahtjev u pisanoj formi u roku od dvije sedmice nakon isteka perioda trajanja imenovanja o kojem se radi) da budu odmah ponovo postavljeni na radno mjesto u Vladi Distrikta koje nije nižeg ranga i nije sa manjom platom nego što su to radna mjesta koja su imali prije ovog naloga i sa kojih se oni premještaju na osnovu ovog naloga.

6.   Preostaje jedno radno mjesto pomoćnika koordinatora u Uredu Brčko Distrikta u Vijeću ministara, na koje se ovim nalogom ne imenuje nijedna osoba i, shodno tome, to radno mjesto ostaje upražnjeno. Osim ukoliko i do vremena kada supervizor izda nalog kojim se imenuje osoba na ovo radno mjesto, Vlada Distrikta može popuniti ovo radno mjesto u skladu sa zakonima i propisima Brčko Distrikta kojima se regulišu imenovanja javnih službenika, ukoliko bude smatrala da postoji potreba da to učini.

7. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne preduzeti sve potrebne mjere da osiguraju njegovu primjenu.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije