Налог супервизора којим се именују два члана Правосудне комисије Брчко Дистрикта и којим се врше измјене Закона о Правосудној комисији Брчко Дистрикта БиХ

У складу с овлаштењима која су ми дата према ставовима 8, 10,13, 36, 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у подручју Брчког;

Позивајући се на члан 5, став 2, тачку 6 Закона о Правосудној комисији Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине  (у даљем тексту: „Закон”, који наводи да два члана Правосудне комисије Брчко Дистрикта морају бити „два грађанина  високих професионалних и моралних стандарда које ће изабрати Омбудсман Босне и Херцеговине с листе од најмање 6 кандидата коју предлаже градоначелник и Скупштина Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине” а члан 5, став 5  Закона наводи да  се „чланови комисије из става 2,  тачке 6 овог члана бирају на период од  четири године”;

Констатујући да је мандат посљедња два члана Правосудне комисије који су именовани у складу с овим одредбама, Мире Мијатовић и Армина Драпића, истекао 30. јуна 2005. године;

Надаље констатујући, да надлежне стране нису осигурале да процес,  који је сада дефинисан у члану 5, ставу 2, тачки 6 Закона о именовању чланова Правосудне комисије из реда грађанства, да да благовремене резултате, у периоду од неких девет мјесеци, и констатујући неслагање Омбудсмана око националности кандидата које би они требало да именују са листе која им је достављена;

Сматрајући да је конструктивно да институција Дистрикта именује људе из реда грађанства за чланове Правосудне комисије, да би се очувао локални допринос у саставу тог тијела;

Поздрављајући улогу Омбудсмана Босне и Херцеговине у надгледању и праћењу рада правосуђа Дистрикта и Правосудне комисије у складу с надлежностима које су прописане Законом;

Забринута због тога  што садашњи непотпуни састав Правосудне комисије Брчко Дистрикта  одгађа важне дужности које је Комисија по Закону дужна вршити, укључујући, али не ограничавајући се на израду закона и прописа  који су у вези са организацијом и радом судова и тужилаштва и на предлагање таквих закона Скупштини на усвајање, у складу са чланом 12, ставом 1, тачком  8 Закона;

Сматрајући да је измјена члана 5, става 2, тачке 6 Закона неопходна,  како би се промијенио механизам именовања чланова Правосудне комисије који не функционише ефективно и сматрајући  да би законску дужност именовања тих чланова комисије на задовољавајући начин обављала Скупштина Дистрикта, након јавног позива заинтересованим  грађанима да се  пријаве, под условом да Закон садржи адекватне механизме заштите који би требало да обезбиједе политичку независност именованих лица;

Желећи да се два упражњена мјеста у Правосудној комисији Брчко Дистрикта,  која су предуго упражњена, одмах попуне да би Комисија могла обављати своје дужности које су прописане законом;

Након што сам размотрила   листу кандидата коју ми је доставила Скупштина, и након што сам одлучила да су, упркос способности и стручности других кандидата, два најподобнија кандидата за  радна мјеста госпођа Рената Лучић и господин Ешеф Памукчић;

Овим налажем сљедеће:

1.      Овим се поништавају Одлука градоначелника број 01-014-004844/05 од 2. јуна 2005. године, Одлука Скупштине број 0-02-022-132/05 од 6. јула 2005. године и заједнички приједлог листе  који су Скупштина и градоначелник издали 21. децембра  2005. године.

2.      Рената Лучић и Ешеф Памукчић се овим именују за чланове Правосудне комисије, умјесто кандидата који је требало да буду изабрани према процедури коју налаже члан 5, став 2, тачка 6 Закона о Правосудној комисији Брчко Дистрикта.

3.      Ова именовања ступају на снагу даном доношења овог налога супервизора и трајаће до (и укључујући) 22. март  2010. године.

4.      Горе поменута именована лица ће вршити сва овлаштења, дужности, одговорности и функције  и уживати све привилегије (укључујући плату и друге накнаде на основу службе), које би иначе имали да су именовани у складу са  чланом 5, ставом 2, тачком 6 Закона.

5.      Члан 5, став 2, тачка 6 Закона о Правосудној комисији Брчко Дистрикта овим се мијења и гласи како слиједи:

“Два грађанина Дистрикта  високих професионалних и моралних стандарда, који нису запослени у Влади Дистрикта, ни у Скупштини, Дистрикта нити су у сталном радном односу у било ком суду Дистрикта и који нису били чланови политичких странака у четворогодишњем периоду  који је претходио њиховом првобитном именовању у Комисију. Ове двије особе ће изабрати Скупштина Дистрикта у складу са сљедећом процедуром.  Најмање мјесец дана прије истека уговора именованих чланова који сада обављају дужност,  (или у случају одласка члана прије истека његовог/њезиног уговора, чим се за то буде знало с одређеном  сигурношћу ), Скупштина ће објавити јавни позив за пријаву на радно мјесто који ће бити објављен на начин лако доступан грађанству. У позиву ће се навести квалификације које се траже за радно мјесто  и које налаже  овај Закон. Скупштина ће, затим, сазвати мандатно-имунитетну комисију Скупштине која ће интервјуисати све кандидате који имају тражене  квалификације, а та ће Комисија онда дати препоруку  Скупштини о којој ће Скупштина да гласа. Именовања чланова Правосудне Комисије у складу с овим одредбама се неће обнављати.”

6.      Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах, и биће без одлагања објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”.  Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све потребне мјере да се обезбиједи његова имплементација.

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника


Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije