Nalog supervizora kojim se imenuju dva člana Pravosudne komisije Brčko Distrikta i kojim se vrše izmjene Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta BiH

U skladu s ovlaštenjima koja su mi data prema stavovima 8, 10,13, 36, 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u području Brčkog;

Pozivajući se na  član 5, stav 2, tačku 6 Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine  (u daljem tekstu: „Zakon“), koji navodi da dva člana Pravosudne komisije Brčko Distrikta moraju biti „Dva građanina  visokih profesionalnih i moralnih standarda koje će izabrati Ombudsman Bosne i Hercegovine s liste od najmanje 6 kandidata koju predlaže gradonačelnik i Skupština Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine …” a član 5, stav 5  Zakona navodi da  se „Članovi komisije iz stava 2,  tačke 6 ovog člana biraju na period od  četiri godine“;

Konstatujući  da je mandat posljednja dva člana Pravosudne komisije koji su imenovani u skladu s ovim odredbama, Mire Mijatović i Armina Drapića, istekao 30. juna 2005. godine;

Nadalje konstatujući, da nadležne strane nisu osigurale da proces,  koji je sada definisan u članu 5, stavu 2, tački 6 Zakona o imenovanju članova Pravosudne komisije iz reda građanstva, da da blagovremene rezultate, u periodu od nekih devet mjeseci, i konstatujući neslaganje Ombudsmana oko nacionalnosti kandidata koje bi oni trebalo da  imenuju sa liste koja im je dostavljena;

Smatrajući da je konstruktivno da institucija Distrikta imenuje ljude iz reda građanstva za članove Pravosudne komisije, da bi se očuvao lokalni doprinos u sastavu tog tijela;

Pozdravljajući  ulogu Ombudsmana Bosne i Hercegovine u nadgledanju i praćenju rada pravosuđa Distrikta i Pravosudne komisije u skladu s nadležnostima koje su propisane  Zakonom;

Zabrinuta zbog toga  što sadašnji nepotpuni sastav Pravosudne komisije Brčko Distrikta  odgađa važne dužnosti koje je Komisija po Zakonu dužna vršiti, uključujući, ali ne ograničavajući se na izradu zakona i propisa  koji su u vezi sa organizacijom i radom sudova i tužilaštva i na predlaganje takvih zakona Skupštini na usvajanje, u skladu sa članom 12, stavom 1, tačkom  8 Zakona;

Smatrajući da je izmjena člana 5, stava 2, tačke 6 Zakona neophodna,  kako bi se promijenio mehanizam imenovanja članova Pravosudne komisije koji ne funkcioniše efektivno i smatrajući  da bi zakonsku dužnost imenovanja tih članova komisije na zadovoljavajući način obavljala Skupština Distrikta, nakon javnog poziva zainteresovanim  građanima da se  prijave, pod uslovom da Zakon sadrži adekvatne mehanizme zaštite koji bi trebali da obezbijede političku nezavisnost imenovanih lica;

Želeći da se dva upražnjena mjesta u Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta,  koja su predugo upražnjena, odmah popune da bi  Komisija mogla obavljati svoje dužnosti koje su propisane zakonom;

Nakon što sam razmotrila   listu kandidata koju mi je dostavila Skupština, i nakon što sam odlučila da su, uprkos sposobnosti i stručnosti drugih kandidata, dva najpodobnija kandidata za  radna mjesta gospođa Renata Lučić i gospodin Ešef Pamukčić;

Ovim nalažem sljedeće:

1.      Ovim se poništavaju Odluka gradonačelnika broj 01-014-004844/05 od 2. juna 2005. godine, Odluka Skupštine broj 0-02-022-132/05 od 6. jula 2005. godine i zajednički prijedlog liste koji su Skupština i gradonačelnik izdali 21. decembra  2005. godine.

2.      Renata Lučić i Ešef Pamukčić se ovim imenuju za članove Pravosudne komisije, umjesto kandidata koji su trebali biti izabrani prema proceduri koju nalaže član 5, stav 2, tačka 6 Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta.

3.      Ova imenovanja stupaju na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora  i trajaće do (i uključujući) 22. mart  2010. godine.

4.      Gorepomenuta imenovana lica će vršiti sva ovlaštenja, dužnosti, odgovornosti i funkcije  i uživati sve privilegije (uključujući platu i druge naknade na osnovu službe), koje bi inače imali da su imenovani u skladu sa članom 5, stavom 2, tačkom 6 Zakona.

5.      Član 5, stav 2, tačka 6 Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta ovim se mijenja i glasi kako slijedi:

„Dva građanina Distrikta  visokih profesionalnih i moralnih standarda,  koji nisu zaposleni u Vladi Distrikta, ni u Skupštini Distrikta, niti su u stalnom radnom odnosu  u bilo kom sudu Distrikta i koji nisu bili članovi političkih stranaka u četvorogodišnjem periodu koji je prethodio njihovom prvobitnom imenovanju u Komisiju. Ove dvije osobe će izabrati Skupština Distrikta u skladu sa sljedećom procedurom. Najmanje mjesec dana prije isteka ugovora imenovanih članova koji sada obavljaju dužnost,  (ili u slučaju odlaska člana prije isteka njegovog/njezinog ugovora, čim se za to bude znalo s određenom  sigurnošću), Skupština će objaviti  javni poziv za prijavu na radno mjesto koji će biti objavljen na način lako dostupan građanstvu. U pozivu će se navesti  kvalifikacije koje se traže za radno mjesto  i koje nalaže  ovaj Zakon. Skupština će, zatim, sazvati mandatno-imunitetsku komisiju Skupštine koja će intervjuisati sve kandidate koji imaju tražene  kvalifikacije, a ta će Komisija onda dati preporuku Skupštini o kojoj će Skupština da glasa. Imenovanja članova Pravosudne komisije u skladu s ovim odredbama se neće obnavljati”.

6.      Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah, i biće bez odlaganja objavljen u “Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve potrebne mjere da se obezbijedi njegova implementacija.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika 

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije