Налог супервизора у вези са неправилностима у поступцима запошљавања јавних службеника

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 11, 13 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у Брчко Дистрикту;

Позивајући се на поглавље ВI Закона о јавним службеницима и намјештеницима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине  којим се уређује поступак према којем Одбор за запошљавање расписује конкурс за радно мјесто, обавља разговоре са кандидатима и врши одабир кандидата за радна мјеста у јавној служби, дајући обавезујуће препоруке градоначелнику.

Имајући надаље у виду да су током седмице која је наступила 20. фебруара 2006. године, чланови Одбора за запошљавање обавили разговоре са кандидатима за попуну шест радних мјеста за шефове пододјељења у Влади Дистрикта, а у питању су сљедећа  пододјељења: Пододјељење за људске ресурсе при Одјељењу за стручне и административне послове, Канцеларија за жалбе грађана при Одјељењу за стручне и административне послове, Пододјељење за катастар и архиву при Одјељењу за јавни регистар, Пододјељење за заједничке послове при Одјељењу за образовање, Пододјељење за примарну здравствену заштиту при Одјељењу за здравство и остале услуге и Пододјељење за ветеринарство при Одјељењу за пољопривреду и шумарство;

Свјесна да је послије обављених разговора за попуну радног мјеста шефа Пододјељења за ветеринарство, Одбор за запошљавање којим је предсједавао господин Ешеф Јусуфовић одлучио да да обавезујућу препоруку градоначелнику да именује господина Николу Ристића на то радно мјесто, и да је у записнику са разговора обављених са кандидатима та одлука забиљежена;

Свјесна и тога да су, убрзо послије обављених разговора са кандидатима за радно мјесто у Пододјељењу за ветеринарство, неки чланови Одбора за запошљавање на неодговарајући начин одлучили да промијене већ донијету одлуку, одредивши за најквалификованијег кандидата господина Перицу Бургића умјесто господина Ристића, без званичног поновног засједања свих седам чланова Одбора (а посебно без консултовања независних чланова Одбора из ентитета и са државног нивоа), и да је један од тих чланова Одбора касније на неодговарајући начин дао инструкцију секретарици да измијени записник како би у истом писало да је изабран господин Бургић;

Не сумњајући у карактер, стручност и способности господина Бургића, који је по сваком основу сматран за јаког кандидата у поступку одабира;

Изражавајући бојазан да је разлог за накнадну неправилну измјену првобитне одлуке Одбора за запошљавање био непримјерен утицај виших званичника Владе и Скупштине, коме су нажалост чланови Одбора за запошљавање подлегли;

Изражавајући бојазан и да је овај инцидент само један у низу неправилности које се односе на запошљавање јавних службеника, а да остале укључују:

а)      многе одредбе Закона о јавним службеницима које се не примјењују, укључујући и обавезу према Поглављу XI тог закона да се оснује Одбор за жалбе;

б)      досадашње неправилности у поступку именовања на шест горепоменутих радних мјеста шефова пододјељења, што је довело до тога да градоначелник на мој захтјев поништи претходно објављене конкурсе доносећи одлуку градоначелника од 30. новембра 2005. године; и

ц)      пропуст да се усвоје подзаконски акти као што то налаже Закон о јавним службеницима;

Одлучна да предузмем мјере против корумпираног политичког уплитања у одабир стручних јавних службеника;

Укоравајући Владу Дистрикта због његовања таквог приступа раду у коме се врше  неприкладни политички утицаји на одабир стручних јавних службеника, што је постала традиција, и укоравајући предсједника Одбора за запошљавање због тога што је дозволио да Одбор у овом случају подлегне политичком утицају, и такође укоравајући градоначелника Брчко Дистрикта због тога што није предузео мјере да спријечи да поступци за именовање јавних службеника постану до те мјере подложни политичким утицајима;

Упозоравајући све Владине запосленике који су укључени у поступак запошљавања јавних службеника да у будућности, политичко уплитање у одлуке у вези са одабиром, или подлијегање таквом уплитању, може резултирати моменталним и трајним разрјешењем одговорних појединаца на свим радним мјестима у Влади које ће наметнути супервизор;

Подсјећајући градоначелника Брчко Дистрикта на његову одговорност да осигура да сви поступци за запошљавање у јавној служби буду транспарентни, праведни и у сваком погледу у складу са законом;

Вјерујући да је независна и стручна јавна управа кључна за будућност Дистрикта и његов привредни развој, просперитет и квалитет живљења, и да су због тога потребне чврсте мјере како би се спријечиле даље злоупотребе при запошљавању јавних службеника;

Овим налажем сљедеће:

1. Господин Никола Ристић овим путем се именује за шефа Пододјељења за ветеринарство у Влади Дистрикта,  због тога што је он био кандидат кога је Одбор за запошљавање изабрао у прописном саставу и према првобитној одлуци.

2. Сљедеће особе се овим путем такође именују за шефове пододјељења при Влади Дистрикта, онако како су изабрани од стране Одбора за запошљавање:

(а.) Илија Стојановић – Пододјељење за људске ресурсе при Одјељењу за стручне и административен послове

(б.) Енес Пашалић – Канцеларија за жалбе грађана при Одјељењу за стручне и административне послове

(ц.) Раденко Николић – Пододјељење за катастар и архиву при Одјељењу за јавни регистар

(д.) Касим Делалић – Пододјељење за заједничке послове при Одјељењу за образовање

(е.) Сенахид Ибришимовић – Пододјељење за примарну здравствену заштиту при Одјељењу за здравство и остале услуге

3. Сви званичници Владе Дистрикта, а посебно чланови Одбора за запошљавање, ће се стриктно придржавати свих одредби Закона о јавним службеницима и намјештеницима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и свих будућих закона у вези са тим, а посебно свих одредби које се односе на одабир и запошљавање јавних службеника. Свако поступање које није у складу са тим ће за посљедицу имати то да супервизор за Брчко Дистрикт изда налог да се одговорне особе на свим радним мјестима у Влади одмах и трајно разријеше дужности.

4. До усвајања новог закона којим ће се регулисати запошљавање јавних службеника, за сваку одлуку, без обзира да ли је донесе Влада дистрикта или неки појединац из Владе, којом се:

а)      отвара конкурс за било које радно мјесто у јавној служби (без обзира на то да ли ће радно мјесто бити попуњено путем уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о дјелу или неког другог уговора); или

б)      запошљава јавни службеник у било ком својству (без обзира да ли је то по основу обичног уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о дјелу или неког другог уговора);

мора се добити претходна сагласност супервизора у писаној форми или ће она бити ништавна. Захтјеве за одобрење таквих одлука требало би поднијети Канцеларији супервизора заједно са примјерком нацрта одлуке, а одлука не може бити потписана док се из Канцеларије супервизора не добије писмо којим се она одобрава.

5. Овај Налог супервизора преиначава све одлуке градоначелника које су у супротности са овим именовањима. Налог ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта. Градоначелник, Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све потребне мјере како би осигурали његово спровођење.

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije