Nalog supervizora u vezi sa nepravilnostima u postupcima zapošljavanja javnih službenika

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu;

Pozivajući se na poglavlje VI Zakona o javnim službenicima i namještenicima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine  kojim se uređuje postupak prema kojem Odbor za zapošljavanje raspisuje konkurs za radno mjesto, obavlja razgovore sa kandidatima i vrši odabir kandidata za radna mjesta u javnoj službi, dajući obavezujuće preporuke gradonačelniku.

Imajući nadalje u vidu da su tokom sedmice koja je nastupila 20. februara 2006. godine, članovi Odbora za zapošljavanje obavili razgovore sa kandidatima za popunu šest radnih mjesta za šefove pododjela u Vladi Distrikta, a u pitanju su sljedeći  pododjeli: Pododjel za ljudske resurse pri Odjelu za stručne i administrativne poslove, Ured za žalbe građana pri Odjelu za stručne i administrativne poslove, Pododjel za katastar i arhivu pri Odjelu za javni registar, Pododjel za zajedničke poslove pri Odjelu za obrazovanje, Pododjel za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Odjelu za zdravstvo i ostale usluge i Pododjel za veterinarstvo pri Odjelu za poljoprivredu i šumarstvo;

Svjesna da je poslije obavljenih razgovora za popunu radnog mjesta šefa Pododjela za veterinarstvo, Odbor za zapošljavanje kojim je predsjedavao gospodin Ešef Jusufović odlučio da dâ obavezujuću preporuku gradonačelniku da imenuje gospodina Nikolu Ristića na to radno mjesto, i da je u zapisniku sa razgovora obavljenih sa kandidatima ta odluka zabilježena;

Svjesna i toga da su, ubrzo poslije obavljenih razgovora sa kandidatima za radno mjesto u Pododjelu za veterinarstvo, neki članovi Odbora za zapošljavanje na neodgovarajući način odlučili da promjene već donijetu odluku, odredivši za najkvalifikovanijeg kandidata gospodina Pericu Burgića umjesto gospodina Ristića, bez zvaničnog ponovnog zasjedanja svih sedam članova Odbora (a posebno bez konsultovanja nezavisnih članova Odbora iz entiteta i sa državnog nivoa), i da je jedan od tih članova Odbora kasnije na neodgovarajući način dao instrukciju sekretarici da izmijeni zapisnik kako bi u istom pisalo da je izabran gospodin Burgić;

Ne sumnjajući u karakter, stručnost i sposobnosti gospodina Burgića, koji je po svakom osnovu smatran za jakog kandidata u postupku odabira;

Izražavajući bojazan da je razlog za naknadnu nepravilnu izmjenu prvobitne odluke Odbora za zapošljavanje bio neprimjeren uticaj viših zvaničnika Vlade i Skupštine, kome su nažalost članovi Odbora za zapošljavanje podlegli;

Izražavajući bojazan i da je ovaj incident samo jedan u nizu nepravilnosti koje se odnose na zapošljavanje javnih službenika, a da ostale uključuju:

a)      mnoge odredbe Zakona o javnim službenicima koje se ne primjenjuju, uključujući i obavezu prema Poglavlju XI tog zakona da se osnuje Odbor za žalbe;

b)      dosadašnje nepravilnosti u postupku imenovanja na šest gorepomenutih radnih mjesta šefova pododjela, što je dovelo do toga da gradonačelnik na moj zahtjev poništi prethodno objavljene konkurse donoseći odluku gradonačelnika od 30. novembra 2005. godine; i

c)      propust da se usvoje podzakonski akti kao što to nalaže Zakon o javnim službenicima;

Odlučna da preduzmem mjere protiv korumpiranog političkog uplitanja u odabir stručnih javnih službenika;

Ukoravajući Vladu Distrikta zbog njegovanja takvog pristupa radu u kome se vrše  neprikladni politički uticaji na odabir stručnih javnih službenika, što je postala tradicija, i ukoravajući predsjednika Odbora za zapošljavanje zbog toga što je dozvolio da Odbor u ovom slučaju podlegne političkom uticaju, i takođe ukoravajući gradonačelnika Brčko Distrikta zbog toga što nije preduzeo mjere da spriječi da postupci za imenovanje javnih službenika postanu do te mjere podložni političkim uticajima;

Upozoravajući sve Vladine zaposlenike koji su uključeni u postupak zapošljavanja javnih službenika da u budućnosti, političko uplitanje u odluke u vezi sa odabirom, ili podlijeganje takvom uplitanju, može rezultirati momentalnim i trajnim razrješenjem odgovornih pojedinaca na svim radnim mjestima u Vladi koje će nametnuti supervizor;

Podsjećajući gradonačelnika Brčko Distrikta na njegovu odgovornost da osigura da svi postupci za zapošljavanje u javnoj službi budu transparentni, pravedni i u svakom pogledu u skladu sa zakonom;

Vjerujući da je nezavisna i stručna javna uprava ključna za budućnost Distrikta i njegov privredni razvoj, prosperitet i kvalitet življenja, i da su zbog toga potrebne čvrste mjere kako bi se spriječile dalje zloupotrebe pri zapošljavanju javnih službenika;

Ovim nalažem sljedeće:

1. Gospodin Nikola Ristić ovim putem se imenuje za šefa Pododjela za veterinarstvo u Vladi Distrikta,  zbog toga što je on bio kandidat koga je Odbor za zapošljavanje izabrao u propisnom sastavu i prema prvobitnoj odluci.

2. Sljedeće osobe se ovim putem takođe imenuju za šefove pododjela pri Vladi Distrikta, onako kako su izabrani od strane Odbora za zapošljavanje:

(a.) Ilija Stojanović – Pododjel za ljudske resurse pri Odjelu za stručne i administrativne poslove

(b.) Enes Pašalić – Ured za žalbe građana pri Odjelu za stručne i administrativne poslove

(c.) Radenko Nikolić – Pododjel za katastar i arhivu pri Odjelu za javni registar

(d.) Kasim Delalić – Pododjel za zajedničke poslove pri Odjelu za obrazovanje

(e.) Senahid Ibrišimović – Pododjel za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Odjelu za zdravstvo i ostale usluge

3. Svi zvaničnici Vlade Distrikta, a posebno članovi Odbora za zapošljavanje, će se striktno pridržavati svih odredbi Zakona o javnim službenicima i namještenicima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i svih budućih zakona u vezi sa tim, a posebno svih odredbi koje se odnose na odabir i zapošljavanje javnih službenika. Svako postupanje koje nije u skladu sa tim će za posljedicu imati to da supervizor za Brčko Distrikt izda nalog da se odgovorne osobe na svim radnim mjestima u Vladi odmah i trajno razriješe dužnosti.

4. Do usvajanja novog zakona kojim će se regulisati zapošljavanje javnih službenika, za svaku odluku, bez obzira da li je donese Vlada distrikta ili neki pojedinac iz Vlade, kojom se:

a)      otvara konkurs za bilo koje radno mjesto u javnoj službi (bez obzira na to da li će radno mjesto biti popunjeno putem ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o djelu ili nekog drugog ugovora); ili

b)      zapošljava javni službenik u bilo kom svojstvu (bez obzira da li je to po osnovu običnog ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o djelu ili nekog drugog ugovora);

mora se dobiti prethodna saglasnost supervizora u pisanoj formi ili će ona biti ništavna. Zahtjeve za odobrenje takvih odluka trebalo bi podnijeti Uredu supervizora zajedno sa primjerkom nacrta odluke, a odluka ne može biti potpisana dok se iz Ureda supervizora ne dobije pismo kojim se ona odobrava.

5. Ovaj Nalog supervizora preinačava sve odluke gradonačelnika koje su u suprotnosti sa ovim imenovanjima. Nalog stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta. Gradonačelnik, Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali njegovo provođenje.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika


Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije