Nalog supervizora o izmjenama i dopunama Zakona o policiji

U skladu sa ovlaštenjima  koja su mi data stavovima 8, 11, 13 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. 3. 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u Brčko Distriktu;

Podsjećajući da Zakon o policiji trenutno sadrži odredbe kojima se šef policije obavezuje da podnosi izvještaje Skupštini svakog mjeseca;

Izražavajući žaljenje što Skupština nije razmatrala ove izvještaje na objektivan način već ih je koristila kao platformu za političke napade na šefa policije;

Takođe izražavajući žaljenje  što ovo onemogućava šefa policije da svoje dužnosti izvršava efektivno;

Naglašavajući da iako je proces ocjenjivanja rada šefa policije od velike važnosti, isti mora biti proveden na politički neutralan način;

Vjerujući da je proces ocjenjivanja rada s pravom dat u nadležnost Nezavisnom odboru za izbor i ocjenjivanje rada šefa policije („Nezavisni odbor”), koji je po svojoj prirodi i sastavu dužan da svoje obaveze izvršava na politički nezavisan način;

Izražavajući žaljenje  što Skupština nije usvojila novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji („prijedlog Zakona”) kojim se ova nadležnost daje Nezavisnom odboru;

Vjerujući da je prijedlog Zakona opravdan i promišljen u svakom pogledu i u skladu sa principima na kojima počiva reforma policije u BiH i da je od velike važnosti za Distrikt, da bi se šef policije oslobodio neprikladnih političkih pritisaka i da mu se dozvoli da svoje dužnosti izvršava na profesionalan način, kao i da je donošenje Zakona od velikog i očitog interesa za Distrikt;

Ovim nalažem sljedeće:

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, koji je u prilogu ovog naloga, se ovim donosi kao Zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
  2. Ovim Skupština prekida svako dalje razmatranje izvještaja šefa policije (uključujući i skupštinsko zasjedanje zakazano za 30. 11. 2005. godine), sve dok šef policije Skupštini ne podnese naredni godišnji izvještaj.
  3. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”. Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere da osiguraju implementaciju ovog naloga.

 

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije