Налог супервизора о реструктурирању управе Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима  која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 36, 37 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. 3. 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе у области Брчког;

Истичући да су ефективне, ефикасне, транспарентне, за грађане приступачне и финансијски одрживе институције власти основни циљеви Брчко Дистрикта, чије остваривање је прописано Коначном одлуком;

Уважавајући  опредијељеност Владе Брчко Дистрикта за реформу управе, која је потврђена градоначелниковим Програмом рада за 2005. годину, и демонстрирана издвајањем буџетских средстава за ангажовање услуга независне, стручне консултантске куће Deloitte, која је 20. 10. 2004. године завршила извјештај под називом „Анализа јавне управе у Влади Брчко Дистрикта са конкретним препорукама за реформе како би се побољшала ефикасност и одговорност” (у даљем тексту: Извјештај);

Похваљујући рад Владе на измјени Организационог плана како би се основало Пододјељење за људске ресурсе у оквиру Владе и ангажовању консултанта да пружи помоћ у овом процесу;

Разочарана због непредузимања благовремених, практичних корака на имплементацији препорука које су дали ови консултанти, упркос томе што је Влада Дистрикта у потпуности прихватила те препоруке;

С обзиром на  потребу да институције Брчко Дистрикта функционишу ефективно и по свему судећи трајно како би подржале његов мултиетнички карактер и фискалну самоодрживост;

Са циљем да се превазиђу процедурални проблеми које Влада наводи као препреке правовременој имплементацији препорука за реструктурирање управе Дистрикта;

Не искључујући  право Скупштине Дистрикта да накнадно размотри примијењене процедуре и буџетска средства утрошена од стране Владе у спровођењу реформе управе, како је препоручила кућа Deloitte и како је прописано овим налогом супервизора;

Овим налажем сљедеће:

  1. Све одредбе Закона о ревизији финансијског пословања у институцијама Брчко Дистрикта БиХ и Закона о буџету Брчко Дистрикта БиХ ће бити у потпуности имплементиране од стране Скупштине, Владе и других јавних институција на које се ови закони односе, најкасније до 31. 12. 2005. године.
  2. Све препоруке из Извјештаја ће одмах бити имплементиране, с тим да имплементација свих препорука мора бити завршена најкасније до 31.12.2005. године. Замјеник градоначелника ће бити задужен за имплементацију ових препорука, и биће одговоран за било какав пропуст у том погледу.
  3. У оквиру Владе Дистрикта ће одмах бити основано Пододјељење за људске ресурсе. Пододјељење ће усвојити структуру и имати мандат како је препоручено у Приручнику о људским ресурсима куће Deloitte (који је дио Извјештаја), и добиће овлаштења која су неопходна за вршење тог мандата. Консултант ангажован 10. 7. 2005. године (у даљем тексту: консултант) ће бити задужен за оснивање Пододјељења. Замјеник градоначелника и Влада Дистрикта ће пружити консултанту сву потребну помоћ за извршење овог задатка.
  4. Пет радних мјеста у Пододјељењу за људске ресурсе ће бити попуњено премјештајем особља које је тренутно запослено у Пододјељењу за особље, Одјељења за буџет и финансије.

Радно мјесто шефа Пододјељења за људске ресурсе и још три радна мјеста у оквиру тог пододјељења ће бити попуњена путем конкурса који ће бити објављен најкасније до 30. 11. 2005. године.

Консултант ће обављати дужност шефа Пододјељења за људске ресурсе док Влада не попуни ово радно мјесто на неодређено вријеме.

  1. Даје се овлаштење и одобрење за буџетске расходе који буду неминовно и оправдано настали попуњавањем и финансирањем сљедећих радних мјеста: шеф Пододјељења за људске ресурсе, виши стручни сарадник – правник, виши стручни сарадник за оцјењивање, и стручни сарадник за особље, и сва радна мјеста у Канцеларији ревизора као што је прописано Законом о ревизији финансијског пословања у институцијама Брчко Дистрикта БиХ.
  2. Влада Дистрикта ће, најкасније до 30. 11. 2005. године, упутити Скупштини Дистрикта приједлог Закона о платама. Структура плата препоручена у извјештају консултантске куће Deloitte за 2004 годину ће бити основ за структуру плата и рангирање радних мјеста у том приједлогу закона.
  3. Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах и биће без одлагања објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све неопходне мјере да осигурају имплементацију овог налога.

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije