Налог супервизора о измјенама Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 37 и 38 Коначне арбитражне одлуке за Брчко;

Надовезујући се на Налог супервизора од 8. марта 2000. године, о проглашењу ступања на снагу Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и Налог супервизора о измјени Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине од 26. марта 2004. године, који је имао за циљ да се побољшају ефикасност и критеријуми стручности Владе Брчко Дистрикта;

Наглашавајући важност Статута као главног акта за спровођење Коначне арбитражне одлуке за Брчко и оснивачког акта Брчко Дистрикта заснованог на принципима владавине закона и демократске власти;

Одајући признање властима Брчко Дистрикта за преданост у раду у складу са Статутом и осигуравање усклађености законског оквира Брчко Дистрикта са Статутом;

Увидјевши да је након пет година имплементације потребно прилагодити неке одредбе Статута како би се одразио развој догађаја у Брчко Дистрикту;

Како би  се  надаље унаприједила ефикасност Владе Брчко Дистрикта;

Након  консултација са посланицима Скупштине, градоначелником и политичким странкама;

Овим

  1. доносим сљедеће амандмане на Статут Брчко Дистрикта, који ступају на снагу даном доношења овог налога и објавиће се без одлагања у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”;
  2. налажем да Влада и Скупштина Брчко Дистрикта предузму све потребне мјере како би се осигурала њихова имплементација.

АМАНДМАН бр. 1

Члан 22, став 1 Статута Брчко Дистрикта мијења се и гласи:

„Посланици Скупштине Дистрикта (у даљем тексту: „посланици”), градоначелник, замјеник градоначелника, шефови одјељења Владе, шеф и замјеник шефа Полиције, директор Управе прихода Дистрикта, директор Порезне управе, чланови Правосудне комисије, као и јавни званичници које именује градоначелник уз сагласност или одобрење Скупштине подносе на увид Скупштини Дистрикта годишњи финансијски извјештај о својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима, као и о приходима, изворима, имовини и дуговањима блиских чланова породице, до првог степена сродства, те о начинима стицања истих”.

АМАНДМАН бр. 2

Члан 34, став 1 Статута Брчко Дистрикта мијења се и гласи:

(1) „Скупштина доноси одлуке тропетинском већином гласова од укупног броја посланика у случајевима када се одлуке тичу:

а)      Пословника о раду Скупштине;

б)      буџета Брчко Дистрикта;

ц)      усвајања и измјена закона Брчко Дистрикта;

д)      избора и разрјешења свих особа које бира Скупштина, изузев чланова 30 и 55;

е)      сагласности које даје Скупштина на именовање или разрјешење званичника у складу са Статутом и законом;

ф)        права вета Скупштине на именовања замјеника градоначелника и шефова Одјељења од стране градоначелника у складу са чланом 48”.

АМАНДМАН бр. 3

Члан 46 Статута Брчко Дистрикта мијења се и гласи:

„Владу Дистрикта чине градоначелник, замјеник градоначелника и шефови одјељења.”

АМАНДМАН бр. 4

Члан 48 Статута Брчко Дистрикта мијења се и гласи:

1.      Замјеника градоначелника и шефове одјељења бира или смјењује градоначелник на основу професионалних критерија и исти одражавају састав становништва. Скупштина Дистрикта може ставити вето на градоначелников избор или смјену замјеника градоначелника или шефа Одјељења тропетинском већином гласова.

2.      Замјеник градоначелника неће у исто вријеме бити и шеф Одјељења. Замјеник градоначелника помаже градоначелнику у обављању његових функција и мијења га у његовом одсуству.

АМАНДМАН бр. 5

Члан 50,став 3 Статута Брчко Дистрикта мијења се и гласи:

(3)   Градоначелник именује, проглашава именовања, унапређења и разрјешења свих јавних службеника Дистрикта у складу са законом и осигурава да они испуњавају услове кадровских прописа, укључујући стандарде запошљавања, правила понашања и рутинске процјене вршења дужности.

 

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко Дистрикт

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije