Налог супервизора којим се наглашава обавеза прибављања одобрења супервизора за располагање јавном имовином у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, донесене од стране Арбитражног трибунала за спор око међуентитетске линије раздвајања у области Брчког;

У складу са ставом 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године, који прописује да се јавном имовином у Дистрикту може располагати само у складу са законом и уз одобрење супервизора;

Наглашавајући значај транспарентног располагања јавном имовином у интересу Брчко Дистрикта;

Надовезујући се на  писмо супервизора од 26. септембра 2003. које је утврдило смјернице за давање одобрења за располагање јавном имовином;

Подсјећајући да се у складу са поменутим писмом супервизора појам „јавна имовина” тумачи тако да обухвати све облике имовине која није приватна, без обзира да ли се ради о некадашњој друштвеној, јавној или „државној” својини, те да обухвати право власништва и сва друга имовинска права Брчко Дистрикта над свом покретном и/или непокретном имовином која је уписана, или још увијек није уписана, у земљишне књиге суда, као имовина у јавном, друштвеном, државном власништву, у власништву Фонда аграрне реформе и колонизације, у власништву друштвено-политичких организација, мјесних заједница и других правних лица у друштвеном или државном власништву или у било ком другом облику власништва осим приватног;

Подсјећајући даље да је супервизор у оквир одобрења укључио права као што су право грађења на јавном земљишту (било које врсте, изграђеном или неизграђеном), дугорочне закупе јавног земљишта и објеката и уопштено све споразуме, документа или одлуке које имају комерцијалну вриједност сличну продаји;

Признајући да је неопходно појаснити у којим случајевима је потребно одобрење за располагање јавном имовином на начин дефинисан писмом супервизора од 26. септембра 2003. у свјетлу искуства стеченог примјеном истог;

Наглашавајући да супервизор задржава право да интервенише, чак и у случајевима када постоји одобрење за располагање јавном имовином, или у случајевима у којима до сада није било потребно одобрење за располагање јавном имовином, уколико се испостави да је јавном имовином располагано у супротности са законом, без одобрења супервизора или уз нарушавање општих принципа мултиетничности и демократске управе на којима се заснива Брчко Дистрикт;

Одлучна да се борим против корпуције и обезбиједим да се јавном имовином располаже транспарентно и у складу са законом и Коначном одлуком, те у интересу Дистрикта;

Овим налажем:

 1. да сва располагања јавном имовином, укључујући и права попут права грађења на јавном земљишту (било које врсте, изграђеном или неизграђеном), дугорочни закупи јавног земљишта и објеката и уопштено сви споразуми, документа или одлуке које имају комерцијалну вриједност сличну продаји, морају бити у складу са законом, уз претходно писмено одобрење супервизора. Из оквира механизма одобрења на начин дефинисан ставом 12 Анекса Коначне одлуке искључени су:
  1. преноси права над мањим земљишним парцелама или објектима у сврху прилагођавања просторних планова;
  2. располагања јавном имовином која су регулисана и извршена у складу са Законом о откупу станова над којима постоји станарско право у Брчко Дистрикту БиХ и измјенама и допунама овог закона;
  3. закупи јавне имовине на период краћи од 3 године;
  4. располагања покретном имовином Дистрикта у складу са релевантним прописима, као што је продаја половних возила и канцеларијске опреме;
 2. да су ништава располагања јавном имовином на која се односи механизам давања одобрења а за која супервизор није дао одобрење, осим уколико ја другачије одлучим, не искључујући предузимање других радњи;
 3. да овај налог супервизора ступи на снагу одмах и без одлагања буде објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”. Влада и Скупштина Брчко Дистрикта ће предузети све потребне мјере да обезбиједе његово спровођење.

 

Сузан Р. Џонсон

супервизор за Брчко

замјеник високог представника

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije