Druga dopuna Naloga supervizora od 8. marta 2000. godine o imenovanju direktora Uprave prihoda Distrikta

U skladu sa stavovima 10 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Pozivajući se na Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine, i Nalog supervizora od 26. maja 2000. godine, o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da je Dopunom Naloga supervizora o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 26. maja 2000. godine, gospodin Osman Osmanović imenovan na dužnost šefa Uprave prihoda Distrikta dok se ne održe izbori za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Imajući nadalje u vidu da Zakon o Upravi prihoda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta br. 2/01, propisuje da mandat direktora Uprave prihoda Distrikta traje pet (5) godina;

Sa ciljem da se obezbijedi kontinuitet u radu Uprave prihoda Distrikta i jasan zakonski osnov za mandat sadašnjeg direktora;

Ovim nalažem:

Ponovno imenovanje gospodina Osmana Osmanovića na radno mjesto direktora Uprave prihoda Distrikta do isteka njegovog petogodišnjeg mandata, počevši od 26. maja 2000. godine, što je prvobitni datum njegovog imenovanja. Dužnost će obavljati do 26. maja 2005. godine, i ostvarivaće sva prava koja mu po zakonu pripadaju, te može ponovo biti imenovan.

Gospodin Osman Osmanović će obavljati svoju dužnost u skladu sa Statutom i zakonima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Skupština i gradonačelnik će preduzeti sve radnje, uključujući izmjene i dopune Zakona o Upravi prihoda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, neophodne da se ustanovi transparentan postupak izbora budućih direktora Uprave prihoda Distrikta.

Ovaj Nalog supervizora stupa na snagu odmah i biće bez odlaganja objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta“. Vlada i Skupština Brčko Distrikta će preduzeti sve potrebne mjere da osiguraju implementaciju istog.

 

Susan R. Johnson

supervizor za Brčko

zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije