Nalog supervizora o poništavanju određenih amandmana na Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 11, 13, 36, 37 i 39 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice u oblasti Brčkog;

Podržavajući  stav 2 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine, kojim se definiše uloga prelazne Skupštine Brčko Distrikta kao savjetodavca supervizora u zakonodavnoj oblasti;

U vezi sa stavom 8 B Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine, kojim se utvrđuje da supervizor ima kontrolu nad budžetom;

Pozivajući se dalje na stavove 104. I B i I B 1 Odluke od 14. februara 1997. godine, prema kojoj supervizor ima mandat da ojača lokalne demokratske institucije i kojom se supervizor ovlaštava da izdaje obavezujuće propise i naloge koji će imati jaču zakonsku snagu u odnosu na bilo koji zakon koji je protivan nalogu;

Podsjećajući da supervizor u potpunosti zadržava i vrši ovlaštenja nad prelaznom Skupštinom u skladu sa Odlukom, Konačnom odlukom i Aneksom Konačne odluke, što se vidi iz Naloga supervizora o osnivanju prelazne Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, naloga supervizora o imenovanju poslanika i opozivu imenovanja u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta, kao i iz Naloga supervizora o nametanju Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta BiH od 5. jula 2001. godine;

Imajući u vidu sve konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, Izbornom komisijom BiH, Izbornom komisijom Brčko Distrikta i rebalans budžeta Brčko Distrikta koji je prelazna Skupština Brčko Distrikta izglasala i usvojila prije glasanja za amandmane na nacrt Zakona o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 28. jula 2004. godine;

Konstatujući sa zabrinutošću da određeni amandmani na Zakon imaju finansijske implikacije koje nisu predviđene u rebalansu budžeta Brčko Distrikta usvojenom na istoj sjednici Skupštine, zbog čega njihova primjena nije moguća bez amandmana na budžet;

Takođe zabrinuti zbog ovih amandmana koji, između ostalog, predviđaju da sredstva budu unaprijed stavljena na raspolaganje političkim stranakama, a ne pružaju pouzdanu kontrolu i nadzor nad troškovima političkih stranaka koji proističu iz odredbi ovog zakona;

Priznajući da prelazna Skupština Brčko Distrikta na sjednici održanoj 28. jula 2004. godine nije usvojila transparentan i finansijski održiv Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i da ne postoji procedura kojom bi prelazna Skupština ispravila zakon;

Odlučni da se stvori transparentna i finansijski održiva zakonska osnova koja omogućava političkim stranakama da finansiraju svoje legitimne troškove u skladu sa odgovarajućim zakonima BiH;

Ovim nalažem sljedeće:

  1. da se amandmani na član 5 i 6 nacrta Zakona proglase ništavim, te da se ne objavljuju u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”,  i ne primjenjuju.
  2. da se Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, izuzev poništenih amandmana iz stava 1 ovog naloga supervizora, objavi u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” i primjenjuje.
  3. Ovaj nalog stupa na snagu odmah i objaviće se bez odlaganja u „Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”, a prelazna Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne preduzeti sve mjere potrebne da bi se osigurala njegova primjena.

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije