Налог супервизора којим се одобрава да Влада Брчко Дистрикта утроши средства из буџета капиталних потреба за 2004. годину

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34 и 37 Коначне одлуке од 5.3.1999. године, и ставом 8 Б Анекса Коначне одлуке од 18.8.1999. године, које је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске границе  у области Брчког;

Са забринутошћу због неуспјеха Скупштине да објективној додијели буџетска средства из буџета капиталних потреба за 2004. годину;

Признајући да политизација ових питања на националној основи од стране Скупштине опструише утрошак средстава од стране Владе која су пријеко потребна како би се побољшала инфраструктура и стимулисала привреда;

Изражавајући жаљење што се распложива средства, прикупљена од пореских обвезника, не враћају благовремено истима у виду услуга, радних мјеста, плата и социјалних доприноса;

Констатујући да је грађевинска сезона у јеку и да ће даље одгађање угрозити благовремену имплементацију пројеката;

Поштујући надлежност Скупштине у њеној повјереној и законодавној контролној функцији, али истовремено признајући подјелу власти према којој је Влада одговорна да дјелује без непотребног уплитања;

Позивајући се на коначни ауторитет супервизора по питању буџета Дистрикта у складу са ставом 8 Б Анекса Коначне одлуке;

Са циљем да се расположива средства потроше адекватно и благовремено тако да њихов позитивни утицај на привреду задовољи легитимне захтјеве грађана;

Апелујући на Владу Дистрикта да предузме даље мјере благовремено, на отворен и законит начин;

Овим  налажем сљедеће:

Да Влада Дистрикта има овлаштење да имплементира:

1)      Приједлог за додјелу средстава који је Скупштини доставила скупштинска Комисија за буџет 9.4. 2004. године бр. 013-213/04, амандмани бр. 7, 8, 9, 10 и 12;

2)      Приједлог Одлуке о начину утрошка средстава из буџета капиталних потреба у 2004. години (Програм обнове, реконструкције и изградње), бр. 01-014-003697/04 од 21.4. 2004. године и Приједлог одлуке о утврђивању критеријума за избор приоритетних корисника и добијање помоћи за обнову, реконструкцију и изградњу за 2004. годину бр. 01-014-001263/04-1 од 13.4.2004. године

3)      Приједлог одлуке о обезбјеђењу новачаних средстава у буџету капиталних потреба у 2004. години и критеријуме за одабир корисника бр. 01-014-004098/04 од 21.4.2004. године

Влада Дистрикта ће мјесечно извјештавати Скупштину и јавност о статусу радова, утрошку средстава, оствареном напретку и преосталим задацима. Ова обавеза Владе почиње од 31.5.2004. године када ће Влада поднијети први извјештај.

Влада Дистрикта ће обезбиједити да независна и професионална ревизорска кућа, у складу са међународним ревизорским и рачуноводсвтеним стандардима, изврши ревизију и утврди да ли су одлуке под тачкама  1), 2) и 3) овог Налога супервизора правилно реализоване. Ревизорски извјештај ће се поднијети до краја септембра 2004. године.

Овај Налог супервизора ступа на снагу одмах и без одлагања се објављује у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”, а прелазне Влада и Скупштина Брчко Дистрикта су дужне предузети све потребне мјере за његову имплементацију.

Сузан Р. Џонсон

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije