Nalog supervizora o delegiranju ovlaštenja u oblastima povratka i rekonstrukcije na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 5.3.1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice  u oblasti Brčkog;

Pozivajući se na stavove 16 i 57 Konačne odluke koji naglašavaju da je povratak izbjeglih i raseljenih lica u svoje predratne domove najvažniji od svih ciljeva Daytonskog sporazuma i kojim se međunarodna zajednica poziva da u najvećoj mjeri omogući slobodan povratak izbjeglih i raseljenih lica u svoje predratne domove u BiH;

Konstatujući da je Zakon o povratu napuštene imovine u Brčko Distriktu usvojen  jednoglasno 30.4.2001. godine („Službeni glasnik Brčko Distrikta” br. 5/01);

Nakon usvajanja Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH („Službeni glasnik BiH” br. 23/99), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH („Službeni glasnik BiH” br. 21/03 i 33/03), uključenja Brčko Distrikta u državnu Komisiju za izbjeglice i raseljena lica pod nadležnošću Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kao i odlaska OHR-ovog Odjeljenja za povratak i rekonstrukciju (RRTF);

Priznajući da prelazna Skupština i Vlada Brčko Distrikta odlučno i uspješno implementiraju gore navedene zakone;

Odajući priznanje prelaznoj Skupštini i Vladi Brčko Distrikta za značajan napredak ostvaren u oblastima rekonstrukcije i povratka od osnivanja Brčko Distrikta, 8.3.2000. godine, što je rezultiralo rješavanjem svih 10.889 zahtjeva za povrat imovine;

Podstičući prelaznu Skupštinu i Vladu Brčko Distrikta da pronađu trajna rješenja za ona raseljena lica koja su još uvijek u alternativnom smještaju i da primjenjuju pravedna, pravična, nepristrasna i transparentna pravila i kriterije za izbor korisnika za pomoć u rekonstrukciji propisane gore navedenim zakonima i utvrđene po uputama i pod nadzorom OHR-ovog Odjeljenja za povratak i rekonstrukciju (RRTF);

Navodeći da imam argumentovane i opravdane razloge da vjerujem da su prelazna Skupština i Vlada Brčko Distrikta, nakon znatnog napretka ostvarenog u oblastima rekonstrukcije i povratka, sposobne da nastave aktivnosti u oblastima rekonstrukcije i povratka bez mog direktnog nadzora;

Sa ciljem da se ovlaste buduća Skupština i Vlada Brčko Distrikta koje će biti izabrane na skupštinskim izborima, zakazanim za oktobar 2004. godine, da potpuno ostvaruju svoja ovlaštenja i preuzmu odgovornost nad primjenom Statuta, zakona i propisa;

Naglašavajući da  zadržavam pravo da intervenišem u oblastima rekonstrukcije i povratka u slučaju da vlasti Distrikta prekrše opće principe multietničnosti i demokratske uprave na kojima se Distrikt zasniva i da ovlaštenja supervizora u svim drugim oblastima u kojima ih supervizor nije delegirao ostaju nepromijenjena i da se međunarodna supervizija nastavlja dok je ne okonča Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, kao što je predviđeno u stavu 37 Konačne odluke;

Ovim  nalažem sljedeće:

1. da se ovlaštenja koja su mi povjerena stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke iz oblasti rekonstrukcije i povratka delegiraju na prelaznu Skupštinu i Vladu Brčko Distrikta, uz obavezu Skupštine i Vlade da najmanje dva puta godišnje supervizoru dostavljaju iscrpan izvještaj o trenutnoj situaciji, dešavanjima i planovima.

2. ovaj Nalog stupa na snagu odmah i bez odlaganja se objavljuje u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”, a prelazna Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne preduzeti sve potrebne mjere da se osigura njegova implementacija.

 

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije