Nalog supervizora o delegiranju ovlaštenja u oblasti obrazovanja na Vladu i Skupštinu Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 5.3.1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske granice  u oblasti Brčkog;

Pozivajući se na stav 11 Aneksa Konačne odluke od 18.8.1999. godine koji supervizoru daje mandat da integriše obrazovni sistem Distrikta, uskladi nastavne planove i programe u Distriktu, i obezbijedi izostavljanje nastavnih sadržaja koje supervizor smatra nespojivim sa ciljem stvaranja demokratskog multietničkog društva u Distriktu;

Priznajući da prelazna Skupština i Vlada Brčko Distrikta odlučno i uspješno implementiraju Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko Distriktu koji je nametnut Nalogom supervizora od 5.7.2001. godine;

Imajući u vidu da Odjeljenje za obrazovanje pri Vladi Brčko Distrikta realizuje Akcioni plan koji osigurava multietničku integraciju učenika i nastavnog osoblja, slobodan i pravedan pristup obrazovanju, kao i zajedničko nastavno jezgro dopunjeno nacionalnom grupom predmeta koje je uvedeno u sve osnovne i srednje škole u Brčko Distriktu;

Nadalje priznajući da je Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Brčko Distrikta BiH usklađen sa okvirnim Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine koji je usvojen 1.7.2003. godine (“Službeni glasnik BiH”, br.18/03) donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju Brčko Distrikta BiH od strane prelazne Skupštine Brčko Distrikta 31.12.2003. godine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta”, br. 28/03);

Podstičući prelaznu Skupštinu i Vladu Brčko Distrikta da nastave sa implementacijom usklađenog Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko Distriktu, uključujući  obezbjeđivanje stručnog usavršavanja nastavnog osoblja i modernizaciju pedagoških metoda;

Podsjećajući nadalje da je odlukom  Stalnog vijeća OSCE-a (juli 2002. godine), misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini dobila zadatak da koordinira aktivnosti međunarodne zajednice u BiH u vezi sa reformom obrazovanja i pošto je uloga OSCE-a da potpomogne, koordinira i nadgleda implementaciju strategije reforme obrazovanja u BiH;

Navodeći da, kao rezultat značajnog napretka ostvarenog na polju obrazovanja, imam jake i argumentovane razloge da vjerujem da su prelazna Skupština i Vlada Brčko Distrikta sposobne da nastave aktivnosti u domenu obrazovanja bez mog direktnog nadzora;

Sa ciljem da se ovlaste buduća Skupština i Vlada Brčko Distrikta koje će biti izabrane na skupštinskim izborima, zakazanim za oktobar 2004. godine, da potpuno ostvaruju svoja ovlaštenja i preuzmu odgovornost nad primjenom Statuta, zakona i pravilnika;

Naglašavajući da zadržavam pravo da intervenišem u oblasti obrazovanja u slučaju da vlasti Distrikta prekrše opće principe multietničnosti i demokratske uprave na kojima se Distrikt zasniva;

Konstatujući da ovlaštenja supervizora u svim drugim oblastima u kojima ih supervizor nije delegirao ostaju nepromijenjena i da se međunarodna supervizija nastavlja dok je ne okonča Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira, kao što je navedeno u stavu 37 Konačne odluke;

Ovim nalažem sljedeće:

1.      da se ovlaštenja koja su mi povjerena stavovima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke i stavom 11 Aneksa Konačne odluke iz oblasti obrazovanja delegiraju na prelaznu Skupštinu i Vladu Brčko Distrikta, uz obavezu Skupštine i Vlade da najmanje dva puta godišnje supervizoru dostavljaju iscrpan izvještaj o trenutnoj situaciji, dešavanjima i planovima.

2.      Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta” bez odlaganja, a prelazna Vlada i Skupština Brčko Distrikta su dužne preduzeti sve potrebne mjere da se osigura njegova implementacija.

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije