Налог супервизора о измјени Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењимакоја су ми повјерена ставом 8, 10, 37 и 38 Коначне арбитражне одлуке за Брчко;

Подржавајући Налог супервизора од 8. марта 2000. године о проглашењу ступања на снагу Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;

Наглашавајући важност Статута као главног акта за спровођење Коначне арбитражне одлуке за Брчко и оснивачког акта Брчко Дистрикта заснованог на принципима владавине права, јавне управе и демократске власти;

Унапређујући  ефикасност и постојеће критеријуме стручности у Полицији Брчко Дистрикта;

Одајући признање властима Брчко Дистрикта за преданост у раду у складу са Статутом и осигуравање усклађености закона Брчко Дистрикта са Статутом;

Прихватајући да је након четири године имплементације потребно ажурирати неке одредбе Статута како би се одразио развој догађаја у Брчко Дистикту;

Након консултација са посланицима прелазне Скупштине, градоначелником и шефовима Одјељења прелазне Владе као и са Полицијом Брчко Дистрикта;

Овим налажем:

1. да сљедећи амандмани на Статут Брчко Дистрикта ступе на снагу одмах и да се без одлагања објаве у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта”;

2.      да амандмани ступе на снагу даном доношења овог Налога и да прелазна Влада и Скупштина Брчко Дистрикта предузму све потребне мјере како би осигурали њихову имплементацију.

АМАНДМАН бр. 1

Члан 22 Статута Брчко Дистрикта се мијења и гласи:

„Члан 22

Увид у финансије

(1)    Посланици Скупштине Дистрикта (у даљем тексту: „посланици”), градоначелник, шефови одјељења Владе, шеф и замјеник шефа Полиције, директор Управе прихода Дистрикта, директор Пореске управе, чланови Правосудне комисије, као и јавни званичници које именује градоначелник уз сагласност или одобрење Скупштине подносе на увид  Скупштини Дистрикта годишњи финансијски извјештај о својим укупним приходима, изворима, имовини и дуговањима, као и о приходима, изворима, имовини и дуговањима блиских чланова породице, до првог степена сродства, те о начинима стицања истих.

(2)    У складу са чланом 18, финансијски извјештаји се сматрају јавним документима и Скупштина их даје јавности на увид”.

АМАНДМАН бр.2

Став 2 (ф) члана 23 Статута Брчко Дистрикта се мијења и гласи:

„(ф) Избор и разрјешење предсједника и потпредсједника Скупштине, градоначелника Дистрикта, или давање сагласности на именовање званичника у складу са овим Статутом, Пословником о раду и законом”;

АМАНДМАН бр.3

Став 2 (х) члана 23 Статута Брчко Дистрикта се мијења и гласи:

„(х) Званична процјена рада градоначелника, директора Управе прихода Дистрикта, директора Пореске управе, шефа Полиције и других званичника који се именују уз сагласност Скупштине најмање једном годишње на редовној сједници”;

АМАНДМАН бр.4

Став 1 члана 34 Статута Брчко Дистрикта се мијења и гласи:

„(1) Скупштина доноси одлуке тропетинском већином гласова од укупног броја посланика у случајевима када се одлуке тичу:

а)      Пословника о раду Скупштине;

б)      буџета Брчко Дистрикта;

ц)      усвајања и измјена закона Брчко Дистрикта;

д)      избора и разрјешења свих лица које бира Скупштина, изузев чланова 30 и 55;

е)      сагласности које даје Скупштина на именовање или разрјешење званичника у складу са Статутом и законом;

ф)        права вета Скупштине на именовања шефова Одјељења од стране градоначелника у складу са чланом 48”.

АМАНДМАН бр.5

Назив члана 43 Статута Брчко Дистрикта се мијења и гласи: „Годишњи буџет Брчко Дистрикта”.

АМАНДМАН бр.6

Посљедња реченица става 2 члана 47 Статута Брчко Дистрикта и списак Одјељења се бришу тако да став 2 гласи:

„(2) Градоначелник организује Владу Дистрикта економично и ефикасно у мјери у којој то допуштају приходи Дистрикта.  Градоначелник издаје Организациони план у којем Владу дијели на одјељења која покривају све функције и овлаштења Брчко Дистрикта у складу са чланом 9”.

АМАНДМАН бр.7

У ставу 3 члана 50 Статута Брчко Дистрикта ријечи „Градоначелник именује, унапређује и разрјешава са дужности све јавне службенике” се мијењају ријечима „Градоначелник проглашава именовања, унапређења и разрјешења свих јавних службеника”.

АМАНДМАН бр.8

Члан 52 Статута Брчко Дистрикта се мијења и гласи:

„Чланови Владе Дистрикта, шеф Полиције и његов замјеник, директор Управе прихода Дистрикта, директор Пореске управе и други званичници именовани уз сагласност Скупштине  не могу обављати никакву другу функцију у јавном или приватном сектору за вријеме трајања њиховог мандата”.

АМАНДМАН бр.9

Члан 57 Статута Брчко Дистрикта се мијења и гласи:

„(1) Градоначелник може дати оставку или бити разријешен са дужности од стране Скупштине прије истека његовог/њеног мандата само из оправданих разлога, а након приједлога од стране најмање пет (5) посланика.

(2) Влада Дистрикта са замјеником градоначелника на челу наставља да обавља своје дужности док се не изабере нови градоначелник”.

АМАНДМАН бр.10

Члан 60 Статута Брчко Дистрикта се мијења и гласи:

Полиција Дистрикта има шефа Полиције и једног (1) замјеника.

Шефа Полиције именује градоначелник уз сагласност Скупштине на основу критеријума стручности и обавезујуће препоруке независног одбора за избор кандидата основаног у складу са законом.

Шеф Полиције врши мандат и може бити разријешен са дужности само из оправданог разлога и у складу са законом.

Замјеник шефа Полиције се именује и разрјешава са дужности у складу са Законом о Полицији Брчко Дистрикта.

 

Сузан Р. Џонсон

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije