Nalog supervizora o izmjeni Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi povjerena stavom 8, 10, 37 i 38 Konačne arbitražne odluke za Brčko;

Podržavajući Nalog supervizora od 8. marta 2000. godine o proglašenju stupanja na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

Naglašavajući važnost Statuta kao glavnog provedbenog akta Konačne arbitražne odluke za Brčko i osnivačkog akta Brčko Distrikta zasnovanog na principima vladavine prava, javne uprave i demokratske vlasti;

Unapređujući  efikasnost i postojeće kriterije stručnosti u Policiji Brčko Distrikta;

Odajući priznanje vlastima Brčko Distrikta za predanost u radu u skladu sa Statutom i osiguravanje usklađenosti zakona Brčko Distrikta sa Statutom;

Prihvatajući da je nakon četiri godine implementacije potrebno ažurirati neke odredbe Statuta kako bi se odrazio razvoj događaja u Brčko Distiktu;

Nakon konsultacija sa poslanicima prelazne Skupštine, gradonačelnikom i šefovima Odjeljenja prelazne Vlade kao i sa Policijom Brčko Distrikta;

Ovim nalažem:

1. da sljedeći amandmani na Statut Brčko Distrikta stupe na snagu odmah i da se bez odlaganja objave u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”;

2.  da amandmani stupe na snagu danom donošenja ovog Naloga i da prelazna Vlada i Skupština Brčko Distrikta poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurali njihovu implementaciju.

AMANDMAN br. 1

Član 22 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

Član 22

Uvid u finansije

(1)    Poslanici Skupštine Distrikta (u daljem tekstu: ”poslanici”), gradonačelnik, šefovi Odjeljenja Vlade, šef i zamjenik šefa Policije, direktor Uprave prihoda Distrikta, direktor Poreske uprave, članovi Pravosudne komisije, kao i javni zvaničnici koje imenuje gradonačelnik uz saglasnost ili odobrenje Skupštine podnose na uvid  Skupštini Distrikta godišnji finansijski izvještaj o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova porodice, do prvog stepena srodstva, te o načinima sticanja istih.

(2)    U skladu sa članom 18, finansijski izvještaji se smatraju javnim dokumentima i Skupština ih daje javnosti na uvid“.

AMANDMAN br. 2

Stav 2 (f) člana 23 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

„(f) Izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Skupštine, gradonačelnika Distrikta, ili davanje saglasnosti na imenovanje zvaničnika u skladu sa ovim Statutom, Poslovnikom o radu i zakonom”;

AMANDMAN br. 3

Stav 2 (h) člana 23 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

„(h) Zvanična procjena rada gradonačelnika, direktora Uprave prihoda Distrikta, direktora Poreske uprave, šefa Policije i drugih zvaničnika koji se imenuju uz saglasnost Skupštine najmanje jednom godišnje na redovnoj sjednici”;

AMANDMAN br. 4

Stav 1 člana 34 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

„(1) Skupština donosi odluke tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika u slučajevima kada se odluke tiču:

a)      poslovnika o radu Skupštine;

b)      budžeta Brčko Distrikta;

c)      usvajanja i izmjena zakona Brčko Distrikta;

d)      izbora i razrješenja svih lica koje bira Skupština, izuzev članova 30 i 55;

e)      saglasnosti koje daje Skupština na imenovanje ili razrješenje zvaničnika u skladu sa Statutom i zakonom;

f)        prava veta Skupštine na imenovanja šefova Odjeljenja od strane gradonačelnika u skladu sa članom 48”.

AMANDMAN br. 5

Naziv člana 43 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi: „Godišnji budžet Brčko Distrikta”.

AMANDMAN br. 6

Posljednja rečenica stava 2 člana 47 Statuta Brčko Distrikta i spisak Odjeljenja se brišu tako da stav 2 glasi:

„(2) Gradonačelnik organizuje Vladu Distrikta ekonomično i efikasno u mjeri u kojoj to dopuštaju prihodi Distrikta.  Gradonačelnik izdaje Organizacioni plan u kojem Vladu dijeli na Odjeljenja koja pokrivaju sve funkcije i ovlaštenja Brčko Distrikta u skladu sa članom 9”.

AMANDMAN br. 7

U stavu 3 člana 50 Statuta Brčko Distrikta riječi „Gradonačelnik imenuje, unapređuje i razrješava sa dužnosti sve javne službenike” se mijenjaju riječima „Gradonačelnik proglašava imenovanja, unapređenja i razrješenja svih javnih službenika”.

AMANDMAN br. 8

Član 52 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

„Članovi Vlade Distrikta, šef Policije i njegov zamjenik, direktor Uprave prihoda Distrikta, direktor Poreske uprave i drugi zvaničnici imenovani uz saglasnost Skupštine  ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata”.

AMANDMAN br. 9

Član 57 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

„(1) Gradonačelnik može dati ostavku ili biti razriješen sa dužnosti od strane Skupštine prije isteka njegovog/njenog mandata samo iz opravdanih razloga, a nakon  prijedloga od strane najmanje pet (5) poslanika.

(2) Vlada Distrikta sa zamjenikom gradonačelnika na čelu nastavlja da obavlja svoje dužnosti dok se ne izabere novi gradonačelnik”.

AMANDMAN br. 10

Član 60 Statuta Brčko Distrikta se mijenja i glasi:

Policija Distrikta ima šefa Policije i jednog (1) zamjenika.

Šefa Policije imenuje gradonačelnik uz saglasnost Skupštine na osnovu kriterija stručnosti i obavezujuće preporuke nezavisnog odbora za izbor kandidata osnovanog u skladu sa zakonom.

Šef Policije vrši mandat i može biti razriješen sa dužnosti samo iz opravdanog razloga i u skladu sa zakonom.

Zamjenik šefa Policije se imenuje i razrješava sa dužnosti u skladu sa Zakonom o Policiji Brčko Distrikta.

 

 

Susan R. Johnson

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije